VVD logo

Akreditētās institūcijas un to kontaktinformācija

MK 19.08.2014. noteikumi Nr. 482 „Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” (http://likumi.lv/doc.php?id=268378) nosaka, ka:

45. Radioloģiskās ierīces elektrodrošības pārbaudes un funkciju atbilstības testēšanu un novērtēšanu attiecībā uz tehniskajiem parametriem, kuri minēti šo noteikumu 3. pielikuma 1. un 2. tabulā, veic inspicēšanas institūcija, kas ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā: 45.1. uzsākot radioloģiskās ierīces lietošanu; 45.2. pēc katras tādas lietošanas, apkopes un remonta procedūras, kas ietekmē radioloģiskās ierīces tehniskos parametrus; 45.3. lietošanas laikā zobārstniecības iekārtām ne retāk kā reizi trijos gados, pārējām radioloģiskajām ierīcēm − ne retāk kā reizi gadā;

47. Šo noteikumu 3. pielikuma 2. tabulas I sadaļas 8. punktā minēto dozas un laukuma reizinājuma mērītāja kalibrēšanu ne retāk kā reizi divos gados veic laboratorija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā;

29. Operators nodrošina, ka individuālo aizsarglīdzekļu pārbaudi pēc svina ekvivalenta ražotāja noteiktajā termiņā, bet, ja tas nav noteikts, − ne retāk kā reizi divos gados, veic laboratorija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā.

Akreditētās iekārtu atbilstības vērtēšanas institūcijas

Akreditēto institūciju saraksts (.pdf)

Informācija aktualizēta 2017. gada 7. jūnijā.

Pievienotajā tabulā atspoguļotajai informācijai ir informatīvs raksturs un tā nav juridiski saistoša trešajām personām! Oficiālo informāciju var iegūt vēršoties Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK):


Juridiskā adrese: Kr. Valdemāra 157, Rīga, LV-1013 
Tālrunis: +371 67 373 051
Fakss: +371 67 362 990
E-pasts: latak@latak.lv 
Mājaslapa: www.latak.lv

  

 

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 25.02.2018