VVD logo

Apmācību kursi radiācijas drošībā

MK 22.12.2015. noteikumi Nr. 752 „Kārtība, kādā licencē un reģistrē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem” (http://likumi.lv/ta/id/278903-kartiba-kada-licence-un-registre-darbibas-ar-jonizejosa-starojuma-avotiem) nosaka, ka:

16. Darbu vadītājam operators nodrošina: 16.1. ne retāk kā reizi piecos gados apmācību radiācijas drošības jautājumos izglītības iestādes izstrādātas kursu programmas ietvaros. Šāda apmācība nav nepieciešama: 16.1.1. ja veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, kuru radītā kopējā jonizējošā starojuma dozas jauda tiešā starojuma kūlī viena metra attālumā no jonizējošā starojuma avota ir vienāda ar 0,1 Sv/h vai mazāka, un darbu vadītājs augstākās izglītības programmā apguvis kādu no šiem mācību priekšmetiem - radiācijas ķīmija, radioķīmija, radiobioloģija, kodolfizika, radiācijas fizika vai ar kodolreaktoru, kodoldegvielas pārstrādes cikla vai radioaktīvo atkritumu pārstrādes objektu projektēšanu un ekspluatāciju saistītas mācību programmas; 16.1.2. ja darbu vadītājs vada darbus veterinārmedicīniskajā praksē; 16.2. ārpuskārtas mācības un zināšanu pārbaudi, ja mainās darba vai amata pienākumi, kā arī tiek ieviesta jauna aparatūra vai jauna procedūra darbā ar jonizējošā starojuma avotiem;

19. Darbiniekam operators nodrošina: 19.1. ne retāk kā reizi gadā instruktāžu (par ko izdara atzīmi attiecīgā žurnālā) par radiācijas drošības jautājumiem; 19.2. ne retāk kā reizi piecos gados apmācību radiācijas drošības jautājumos izglītības iestādes izstrādātas kursu programmas ietvaros. Atkārtota apmācība ik pēc pieciem gadiem nav nepieciešama: 19.2.1. ja darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, kuru radītā kopējā jonizējošā starojuma dozas jauda tiešā starojuma kūlī viena metra attālumā no jonizējošā starojuma avota ir vienāda ar 0,1 Sv/h vai mazāka, veic darbinieks, kurš augstākās izglītības programmā ir apguvis kādu no šiem mācību priekšmetiem - radiācijas ķīmija, radioķīmija, radiobioloģija, kodolfizika, radiācijas fizika vai ar kodolreaktoru, kodoldegvielas pārstrādes cikla vai radioaktīvo atkritumu pārstrādes objektu projektēšanu un ekspluatāciju saistītas mācību programmas; 19.2.2. ja darbības ar jonizējošā starojuma avotiem darbinieks veic veterinārmedicīniskajā praksē; 19.3. ārpuskārtas mācības un zināšanu pārbaudi, ja mainās darba vai amata pienākumi, tiek ieviesta jauna aparatūra vai jauna procedūra darbā ar jonizējošā starojuma avotiem.

Akreditēto mācību iestāžu saraksts

 • Latvijas Universitātes Tālākizglītības programmas radiācijas drošībā

Mācību kursi:

 1. Radiācijas drošība darbībām ar mazas jaudas starojumu ģenerējošām iekārtām (dozas jauda 1 metra attālumā no starojuma avota ir mazāka par 0,1 Sv/h)
 2. Radiācijas drošība darbībām ar vidējas jaudas starojumu ģenerējošām iekārtām (dozas jauda 1 metra attālumā no starojuma avota ir 0,1 - 10 Sv/h)
 3. Radiācijas drošība darbībām ar mazas radioaktivitātes avotiem
 4. Radiācijas drošība darbībām ar vidējas radioaktivitātes avotiem
 5. Radiācijas drošība darbībām ar vaļējām mazas radioaktivitātes vielām
 6. Radiācijas drošība darbībām ar vaļējām vidējas radioaktivitātes vielām
 7. Radiācijas drošība metāllūžņu radiometriskajai kontrolei

Aktuālā informācija: kursi notiek Jelgavas ielā 1, LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Torņkalnā! Informācija par kursu norises vietu un laiku atrodas uz informatīva stenda 1. stāvā Jelgavas ielā 1 un informācijas centrā 2.stāvā, jo kursu telpas mēdz mainīties!

Sīkāka informācija:     http://www.lu.lv/gribustudet/tk/talakizglitiba/

Mācību programmas:   http://www.lu.lv/gribustudet/tk/talakizglitiba/nozares/dabas-zinatnes/

Kontaktpersona: Dr.chem. Gunta Ķizāne, tālrunis 29274714, 25298574, e-pasts: gunta.kizane@lu.lv

Kursu grafiks:  2017.gada decembris līdz 2018.gada marts (.pdf)

 

 • Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas tālākizglītības kursi radiācijas drošībā

Mācību kursi

 1. Kursi ārstiem "Radiācijas drošība medicīniskajā apstarošanā"
 2. Kursi zobārstiem "Radiācijas drošība zobārstniecībā"

Kursanti saņem sertifikātus ar pirmās pakāpes kredītpunktiem resertifikācijai

Sīkāka informācija: http://www.stradini.lv/page.php?id=1422, Rīgā, Pilsoņu ielā 13

 

 • Rīgas Stradiņa universitātes tālākizglītības kursi radiācijas drošībā

Mācību kursi: Radiācijas drošība medicīnā. RSU Tālākizglītības fakultātes Kursu daļa piedāvā mācību programmas diplomētiem ārstiem. Mācību programmas ir saskaņā ar sertifikācijas un resertifikācijas prasībām, teorētiskās un praktiskās mācību programmas mazām grupām un individuālā apmācība.

Sīkāka informācija: Dzirciema iela 16, Rīgā, A-102.kab., Tālrunis 67409216, e-pasts: kursi@rsu.lv

 

 • Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas tālākizglītības kursi

Mācību kursi: Radiācijas drošība un kavlitātes nodrošinājums, strādājot ar jonizējošā starojuma avotiem. Programma paredzēta radiogrāferiem un radiologa asistentiem.

Sīkāka informācija: http://www.psk.lu.lv/talakizglitiba

 

 • Rīgas Tehniskās universitātes tālākizglītības programma radiācijas drošībā

Mācību kursi: Radiācijas drošība un kvalitāte medicīnā. Kurss ir paredzēts speciālistiem, kas strādā ar jonizējošo starojumu medicīnā un domāts ārstniecības personām (ārsti, ārsta palīgi (feldšeri), medicīnas māsas), kā arī tehniskajam personālam (veselības aprūpes sistēmā nodarbinātie fiziķi, inženieri, tehniķi, laboranti). Kursa ilgums ir 32 stundas (3 dienas) vai 10 stundas (1 diena). Kursa dalībnieki saņem sertifikātu.

Sīkāka informācija: http://bini.rtu.lv/pecdiploma-apmaciba/, RTU BINI, Ezermala ielā 6 k, Rīga, LV-1006, Tālrunis/fakss: 67089383 vai 29152969

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 25.02.2018