VVD logo

Eksperti radiācijas drošībā un kodoldrošībā

Ministru kabineta 09.04.2002. noteikumi Nr. 149 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu” (http://likumi.lv/doc.php?id=61173) nosaka, ka:

7.3. radiācijas drošības eksperts - persona, kuras kvalifikācija ļauj veikt fizikālos, tehniskos un radioķīmiskos mērījumus, novērtēt jonizējošā starojuma dozas un radiācijas drošību, kā arī, pareizi izmantojot aizsardzības līdzekļus, efektīvi aizsargāt cilvēkus no jonizējošā starojuma;

7.4. radiācijas drošības un kodoldrošības eksperts - persona, kuras kvalifikācija ļauj veikt fizikālos, tehniskos un radioķīmiskos mērījumus, novērtēt jonizējošā starojuma dozas un radiācijas drošību, un kodoldrošību, kā arī, pareizi izmantojot aizsardzības līdzekļus, efektīvi aizsargāt cilvēkus no jonizējošā starojuma.

9. Radiācijas drošības ekspertam un radiācijas drošības un kodoldrošības ekspertam papildus šo noteikumu 8. punktā noteiktajām prasībām ir nepieciešams radiācijas drošības un kodoldrošības ekspertu atestācijas komisijas (turpmāk — komisija) izsniegts sertifikāts. Komisijas sastāvā ir vismaz deviņi locekļi, kas pārstāv profesionālās apvienības, Vides ministriju, centru, Radiācijas drošības padomi un izglītības iestādes, kuras nodrošina profesionālo tālākizglītību. Komisijas personālsastāvu apstiprina vides ministrs.

9.1 Komisija izvērtē personas, kas pretendē uz sertifikātu (turpmāk — pretendents), novērtējot viņu izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību šo noteikumu 8. punkta prasībām, kā arī specialitātei atbilstošas darba iemaņas radiācijas drošības un kodoldrošības jomā. Komisija sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.

 

Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr. 482 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā" (http://likumi.lv/doc.php?id=268378) nosaka, ka:

2.13. medicīnas fizikas eksperts – medicīnas fiziķis ar vismaz maģistra grādu medicīnas fizikā vai eksperts jonizējošā starojuma fizikā vai jonizējošā starojuma tehnoloģijā, ko izmanto medicīniskajā apstarošanā, un kuram ir izsniegts radiācijas drošības eksperta sertifikāts medicīnas fizikā atbilstoši normatīvajiem aktiem par aizsardzību pret jonizējošo starojumu.

 

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 07.septembra rīkojums Nr.275 "Par Radiācijas drošības un kodoldrošības ekspertu atestācijas komisiju"

25.01.2016. apstiprināts Radiācijas drošības un kodoldrošības ekspertu atestācijas komisijas nolikums

Pretendenta eksperta kvalifikācijai vērtēšanas anketa (Informācijai, kā notiek pieprasījuma vērtēšana. Šī anketa nav jāpilda un nav jāiesniedz)

 

Pieteikšanās kārtība eksperta statusam

Lūdzam pievērst uzmanību eksperta statusa pieteikuma sagatavošanā vai eksperta statusa atjaunošanā (pagarināšanā). Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 149 9.5 punktu viens no dokumentiem, kas jāiesniedz kopā ar eksperta statusa pieteikumu, ir darba pieredzes apraksts, kurā norādīta:

  • profesionālā pieredze, vadot vai izpildot darbības ar jonizējošā starojuma avotiem,
  • kā arī radiācijas drošības un kodoldrošības programmas, rekomendācijas vai citi ilgtermiņa stratēģiskie dokumenti, kuru izstrādē vai īstenošanā piedalījies pretendents.

Darba pieredzes aprakstā lūdzam aprakstīt un pamatot katru izvēlēto sertifikācijas virzienu un jomu (skatīt pieteikuma veidlapu), norādot arī informāciju par jonizējošā starojuma avotiem, ar kuriem veiktas darbības – piemēram, radionuklīdu, tā kopējās radioaktivitātes vērtību, rentgeniekārtas veidu, tās pamatparametrus u.c.

Ievērojot 06.03.2017. aktualizēto Radiācijas drošības un kodoldrošības ekspertu atestācijas komisijas nolikuma pielikumu (pieteikuma veidlapu), lūdzam ņemt vērā skaidrojumu par līdz 06.03.2017. izskatītajiem iesniegumiem un izsniegtajiem sertifikātiem (skatīt pieteikuma veidlapā).

 

Eksperta statusa pieteikuma veidlapas (jāaizpilda un jāiesniedz; var pildīt un iesniegt vairākas veidlapas):

1. Pieteikuma veidlapa medicīnas fizikas eksperta statusam (.pdf)

2. Pieteikuma veidlapa radiācijas drosibas eksperta statusam (nemedicīniskajā apstarošanā) (.pdf)

3. Pieteikuma veidlapa radiācijas drosibas eksperta statusam (medicīniskajā apstarošanā) (.pdf)

 

Ekspertu radiācijas drošībā un kodoldrošībā saraksts un kontaktinformācija (.pdf)

Informācija atjaunota 2018. gada 9. februārī

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 25.02.2018