VVD logo

Ieteikumi operatoriem darbam ar jonizējošā starojuma avotiem

1. Informatīvs materiāls par darba aizsardzības prasībām

Darba aizsardzības prasības darbā ar jonizējošo starojumu (informatīvais materiāls)

Šī materiāla mērķis ir informēt par to, kas ir radioaktivitāte un jonizējošais starojums, kā arī par to, kādas darba aizsardzības prasības jāievēro, ja darba vidē iespējama saskare ar jonizējošo starojumu. Šajā informatīvajā materiālā ietvertā informācija galvenokārt attiecas uz t.s. mākslīgo jonizējošo starojumu, jo tieši tas rada lielāko risku nodarbināto veselībai darbavietās, kā arī uz vienu no dabīgās radioaktivitātes veidiem – uz radona radīto jonizējošo starojumu.

Šis materiāls ir izdots ar Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstu kā daļa no Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāna. Materiālu sagatavoja: Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts sadarbībā ar Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru, 2012.

 

2. Vadlīnijas eksperta atzinuma sagatavošanai

Vadlīnijas eksperta atzinuma sagatavošanai (.pdf)

2016. gada 5. oktobrī apstiprinātas Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra izstrādātās vadlīnijas Nr. 1 “Radiācijas drošības, kodoldrošības vai medicīnas fizikas eksperta atzinums par telpas, ēkas vai teritorijas ekspluatācijas apstākļu un plānoto darbību ar jonizējošā starojuma avotu atbilstību”, kas sagatavotas, lai atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 752 “Kārtība, kādā licencē un reģistrē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem”  veidotu vienotu pieeju attiecīgajā jomā sertificēta radiācijas drošības, kodoldrošības vai medicīnas fizikas eksperta atzinuma sagatavošanai.

 

3. Vadlīnijas jonizējošā starojuma avotu grupas nosaukuma un iekārtas komplektācijas norādīšanai

Vadlīnijas JSA grupas nosaukuma un iekārtas komplektācijas norādīšanai (.pdf)

2016. gada 20. oktobrī apstiprinātas Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs izstrādātās vadlīnijas Nr. 2  "Jonizējošā starojuma avotu grupas nosaukuma un iekārtas komplektācijas norādīšana" ar mērķi veidot vienotu izpratni jonizējošā starojuma avotu grupas nosaukuma norādīšanā, kā arī nodrošināt iespēju iegūt pilnīgu statistiku par Latvijas Republikā lietotajiem jonizējošā starojuma avotiem (t.sk. iekārtu komplektāciju).

Vadlīnijas operatoriem sagatavotas, lai nodrošinātu informācijas par jonizējošā starojuma avotiem korektu un pilnīgu norādīšanu licences/reģistrācijas iesniegumā un ikgadējos pārskatos. VVD RDC aicina operatorus iepazīties ar šo informāciju un to izmantot, gatavojot licences/reģistrācijas iesniegumus vai iesniedzot informāciju ikgadējā pārskatā!

 

4. Vadlīnijas darba vietas monitoringa veikšanai un tā rezultātu noformēšanai

Vadlīnijas darba vietas monitoringa veikšanai un tā rezultātu noformēšanai (.pdf)

2017. gada 14. februārī apstiprinātas Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra izstrādātās vadlīnijas Nr. 3 “Darba vietas monitorings un tā rezultātu noformēšana”, kas sagatavotas, lai veidotu vienotu pieeju darbību ar jonizējošā starojuma avotiem darba vietas monitoringa veikšanā un monitoringa rezultātu atspoguļošanā atbilstoši Ministru kabineta 2013 .gada 12. novembra noteikumu Nr. 1284 “Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība” prasībām.

 

5. Vadlīnijas radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programmas (RDKNP) izstrādei

Vadlīnijas radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programmas (RDKNP) izstrādei (.pdf)

2017. gada 18. decembrī apstiprinātas Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra izstrādātās vadlīnijas Nr. 4Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programmas izstrāde”, kas sagatavotas, lai veidotu vienotu pieeju radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programmas izstrādē atbilstoši tiesību aktos noteiktajām prasībām, veicinot radiācijas drošības kultūras ievērošanu.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 25.02.2018