VVD logo

MK noteikumi Nr.752 "Kārtība, kādā licencē un reģistrē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem"

Lūdzam ņemt vērā, ka 22.12.2015. pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.752Kārtība, kādā licencē un reģistrē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem", kas stājas spēkā 01.01.2016. un aizstāj 20.09.2011. MK noteikumus Nr.723 “Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas kārtība”.

Lūdzam pievērst uzmanību likuma “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” redakcijai, kas stājas spēkā 01.01.2016. - http://likumi.lv/doc.php?id=%2012484&version_date=01.01.2016

MK noteikumi Nr.752 "Kārtība, kādā licencē un reģistrē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem", kas stājas spēkā 01.01.2016. - http://likumi.lv/ta/id/278903-kartiba-kada-licence-un-registre-darbibas-ar-jonizejosa-starojuma-avotiem

 

No likuma “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” redakcijas, kas stājas spēkā 01.01.2016. (http://likumi.lv/doc.php?id=%2012484&version_date=01.01.2016)

Licencējamas šādas darbības ar jonizējošā starojuma avotiem:

 • radioaktīvās vielas nesaturošu jonizējošā starojuma avotu lietošana nemedicīniskajā apstarošanā, ja darbības tiek veiktas dažādās telpās bez noteikta telpas plāna (montāžas plāna), ārpus ēkām vai uzņēmuma teritorijas;
 • radioaktīvās vielas nesaturošu jonizējošā starojuma avotu — datortomogrāfijas iekārtu un elektronu paātrinātāju — lietošana nemedicīniskajā apstarošanā;
 • radioaktīvās vielas nesaturošu jonizējošā starojuma avotu apkalpošana (tehniskā apkope), tehnisko parametru pārbaudes, uzstādīšana, remonts, demontāža un likvidēšanas pakalpojumu sniegšana;
 • darbības ar jonizējošā starojuma avotiem medicīnā;
 • darbības ar radioaktīvās vielas saturošiem jonizējošā starojuma avotiem vai ar tādiem jonizējošā starojuma avotiem, kuri savas darbības rezultātā rada radioaktīvās vielas, ja to kopējā radioaktivitāte vairāk nekā 103 reizes pārsniedz limitus, atbilstoši kuriem nepieciešama reģistrācija darbībām ar jonizējoša starojuma avotiem.

 

No MK noteikumiem Nr.752 “Kārtība, kādā licencē un reģistrē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem”, kas stājas spēkā 01.01.2016. (http://likumi.lv/ta/id/278903-kartiba-kada-licence-un-registre-darbibas-ar-jonizejosa-starojuma-avotiem)

Licence vai reģistrēšana nav nepieciešama šādām darbībām ar radioaktīvo vielu nesaturoša jonizējošā starojuma avotiem:

 • iegādei;
 • transportēšanai vai pārvietošanai;
 • ievešanai no Eiropas Savienības dalībvalsts;
 • izvešanai uz Eiropas Savienības dalībvalsti;
 • tranzītam no vienas Eiropas Savienības dalībvalsts uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti.

Reģistrēšana ir nepieciešama šādām darbībām:

 • radioaktīvās vielas nesaturošo jonizējošā starojuma avotu glabāšana, tirdzniecība, eksports un imports, ievešana īslaicīgai demonstrācijai, kalibrēšanai, testēšanai vai citos līdzīgos nolūkos bez paredzētas lietošanas darbības, tranzīts, ja vismaz viena no valstīm, uz kuru ved vai no kuras izved jonizējošā starojuma avotu, nav Eiropas Savienības dalībvalsts, kā arī savā darbībā izmantota jonizējošā starojuma avota demontāža un likvidēšana;
 • darbības ar jonizējošā starojuma avotiem zobārstniecībā;
 • radioaktīvās vielas nesaturošu jonizējošā starojuma avotu – osteodensitometrijas un mamogrāfijas iekārtu – lietošana medicīniskajā apstarošanā;
 • radioaktīvās vielas nesaturošo jonizējošā starojuma avotu lietošana nemedicīniskajā apstarošanā, ja darbības tiek veiktas noteiktā telpā atbilstoši telpas plānam (montāžas plānam);
 • darbības ar radioaktīvajām vielām, ja to kopējā radioaktivitāte ne vairāk kā 103 (ieskaitot) reizes pārsniedz limitus, kuri noteikti šo noteikumu 1. pielikumā;
 • citas darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, kas neatbilst likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" noteiktajām darbībām, kurām ir nepieciešama licencēšana, un šo noteikumu 2. un 3. punktam.

 

Iesniegumu veidlapas darbību ar jonizējošā starojuma avotiem reģistrācijai un licences saņemšanai darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem (MK noteikumu Nr.752 3.pielikums)

I. Iesniegums darbību ar jonizējošā starojuma avotiem reģistrācijai (.doc)

 • Aizpilda jauns operators vai operators, kura Speciālajai atļaujai (licencei), kas izsniegta līdz 31.12.2015., ir beidzies derīguma termiņš, un darbības ar jonizējošā starojuma avotiem pakļaujas tikai reģistrēšanai
 • Aizpilda izmaiņu veikšanai jau izsniegtā Reģistrācijas apliecībā, ja arī pēc izmaiņu veikšanas darbības ar jonizējošā starojuma avotiem pakļaujas tikai reģistrēšanai

II. Iesniegums licences saņemšanai darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem (.doc)

 • Aizpilda jauns operators vai operators, kura Speciālajai atļaujai (licencei), kas izsniegta līdz 31.12.2015., ir beidzies derīguma termiņš, un darbības ar jonizējošā starojuma avotiem pakļaujas licencēšanai vai licencēšanai un reģistrēšanai
 • Aizpilda grozījumu veikšanai jau izsniegtā Licencē, ja pēc izmaiņu veikšanas darbības ar jonizējošā starojuma avotiem pakļaujas licencēšanai vai licencēšanai un reģistrēšanai
 • Aizpilda grozījumu veikšanai jau izsniegtā Licencē (kurā ir gan licencējamās darbības, gan reģistrējamās darbības), ja pēc izmaiņu veikšanas operatoram paliek tikai  reģistrējamas darbības, un operators vēlas: 1) saglabāt Licenci un veikt tajā grozījumus, 2) anulēt Licenci un saņemt Reģistrācijas apliecību
 • Aizpilda grozījumu (izmaiņu) veikšanai, ja ir spēkā esoša Speciālā atļauja (licence), kas izsniegta līdz 31.12.2015., un operators vēlas: 1) saglabāt Speciālo atļauju (licenci) un veikt tajā grozījumus, 2) anulēt Speciālo atļauju (licenci) un saņemt Licenci (ja darbības ar jonizējošā starojuma avotiem pakļaujas licencēšanai vai licencēšanai un reģistrēšanai), 3) anulēt Speciālo atļauju (licenci) un saņemt Reģistrācijas apliecību (ja darbības ar jonizējošā starojuma avotiem pakļaujas tikai reģistrēšanai)

 

Pārskata par darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem veidlapas (MK noteikumu Nr.752 6.pielikums)

Lūdzam ievērot, ka no 01.01.2016. informācija operatoram jāsniedz attiecīgajā pārskata veidlapā. Tas attiecas arī uz iesniedzamo pārskatu par 2015.gadu, kura iesniegšanas termiņš 31.01.2016. Informācija jāsniedz tad, ja ir izmaiņas operatora sniedzamajā informācijā iepriekšējā kalendārajā gadā!

Pirms pārskata aizpildīšanas noteikti jāiepazīstas ar pārskata veidlapā norādītajām "piezīmēm"!

Pārskats par darbībām ar radioaktīvo vielu nesaturošiem jonizējošā starojuma avotiem (neizotopiskie)

Pārskats par darbībām ar radioaktīvo vielu saturošiem jonizējošā starojuma avotiem (izotopiskie)

Radioaktīvo vielu saturošu un nesaturošu jonizējošā starojuma avotu tirdzniecība, apkalpošana un likvidēšana

 

Papildu informāciju lūdzam skatīt sadaļā "Pakalpojumi" - http://www.vvd.gov.lv/pakalpojumi/

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 23.11.2017