VVD logo

Autoservisi un transportlīdzekļu pārstrāde

1. Kādas atļaujas ir nepieciešamas autoservisa darbībai?

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" autoservisiem būtu jāsaņem C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums, jo piesārņojošo darbību var klasificēt atbilstoši MK noteikumu Nr.1082 2.pielikuma 6.1. punktam “visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas, kurās veic Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.380 "Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai" 2.punktā paredzētās darbības”.

2. Kur un kā iesniegt iesniegumu C apliecinājuma saņemšanai?

C apliecinājuma izsniegšanu veic attiecīgā VVD reģionālā vides pārvalde (atbilstoši uzņēmuma atrašanās vietai). Iesniegumi apliecinājuma saņemšanai iesniedzami VVD reģionālajā vides pārvaldē. Reģionālās vides pārvaldes kontaktinformāciju var atrast VVD tīmekļa vietnē (http://www.vvd.gov.lv/strukturvienibas/centralas-strukturvienibas/centralas-struktuvienibas-darbinieku-kontakti/?id=1).

Iesniegumu C apliecinājuma saņemšanai var iesniegt arī elektroniski, reģistrējoties VVD informācijas sistēmā „TULPE” (http://www.vvd.gov.lv/e-pakalpojumi/)

3. Kur atrast iesnieguma veidlapu C apliecinājuma saņemšanai?

Iesnieguma paraugs pieejams VVD tīmekļa vietnes sadaļā “Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas” (http://www.vvd.gov.lv/pakalpojumi-un-veidlapas/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/)

4. Kādas atļaujas jāsaņem transportlīdzekļu pārstrādei?

Atļaujas kategoriju nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1082.

Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1082 1.pielikumā ir noteiktas piesārņojošas darbības (iekārtas), kurām nepieciešama B kategorijas atļauja. Operatoriem jāsaņem B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja, ja uzņēmums veic šādas darbības:

  • iekārtas nolietoto transportlīdzekļu apstrādei smalcinātājos ar jaudu līdz 75 tonnām dienā vai kuģu vraku reģenerācijai vai uzglabāšanai (1.pielikuma 5.9.punkts);
  • iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai un uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos (1.pielikuma 5.15.punkts).
  • iekārtas sadzīves (nebīstamu) atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta metālu atkritumu, tai skaitā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu un nolietotu transportlīdzekļu un to detaļu, apstrāde smalcinātājos (1.pielikuma 5.5.4.punkts);

Citus jautājumus par B kategorijas atļaujas saņemšanas kārtību meklējiet biežāk uzdoto jautājumu sadaļā „Atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai”

5. Kādi noteikumi nosaka vides aizsardzības prasības nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes uzņēmumiem?

Vides prasības šādiem uzņēmumiem nosaka Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumi Nr.135 "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām" (http://likumi.lv/ta/id/226333).

6. Ja autoservisam ir C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājums, tad kādā veidā varu uzskaitīt savas darbības radīto piesārņojumu un apjomu?

Saskaņā ar 2004.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai” autoservisa uzņēmums veic pierakstus uzskaites žurnālā. Žurnālā iekļauj šādu informāciju:

  • par nolietotajām riepām, kas nodotas uzņēmumam, kuram ir riepu sadedzināšanai, pārstrādei vai apglabāšanai nepieciešamā atļauja;
  • gaisa filtru pārbaužu un nomaiņas datumi;
  • krāsu, laku, pretkorozijas līdzekļu un šķīdinātāju patēriņš;
  • izlietotās eļļas un hidrauliskos šķidrumus;
  • par bīstamajiem atkritumiem, kuri rodas autoservisa darbības laikā.

Bīstamo atkritumu uzskaiti veic žurnālā, atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumi Nr. 494 "Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība". https://likumi.lv/ta/id/300874

7. Kā iesniegt statistikas pārskatu?

Saskaņā ar ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumiem Nr. 271 “Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām”, statistikas pārskati par iepriekšējo gadu jāiesniedz līdz 1 martam. Informācija par to, kā noslēgt līgumu pieejama https://www.meteo.lv/lapas/vide/parskatu-ievadisana/parskatu-ievadisana?id=1039&nid=376

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 12.07.2020