VVD logo

A un B atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai

 

(Strādā testa režīmā. A/B atļauju reģistrs ir pieejams Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā www.vpvb.gov.lv)

AB atļauju reģistrs šobrīd ir testa režīmā. Pilns AB atļauju reģistrs ir skatāms http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/a-b-atlaujas.

Atļaujas izdošanas termiņš:

Atļaujas derīguma termiņš:

Atbilst 1 rezultāti

SIA „LIEPĀJAS RAS”

„Ķīvītes”, Grobņas pagasts, Grobiņas novads, LV3430

Piesārņojuma kategorija: A atļauja
Piesārņojošā darbība: iekārtas sadzīves atkritumu bioloģiskai vai fizikālķīmiskai pārstrādei, kuras var uzņemt vairāk nekā 50 tonnas atkritumu dienā;, atkritumu poligoni saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, kuri var uzņemt vairāk nekā 10 tonnas atkritumu dienā vai kuru kopējā ietilpība pārsniedz 25 000 tonnas, izņemot inerto atkritumu poligonus;, no 5 līdz 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto biomasu (arī koksni un kūdru) vai gāzveida kurināmo, inerto atkritumu poligoni, iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu tik īsu laiku vai tik nenozīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja notekūdeņus novada vidē
Liepājas RVP
Atļaujas izdošanas datums: 27.10.2014
Atļaujas derīguma termiņš: 26.10.2021
Atļaujas pārskatīšanas datums : 26.10.2021