VVD logo

A un B atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai

Atļaujas izdošanas termiņš:

Atļaujas derīguma termiņš:

Atbilst 1 rezultāti

Karte

SIA „LIEPĀJAS RAS”

„Ķīvītes”, Grobņas pagasts, Grobiņas novads, LV3430

Piesārņojuma kategorija: A atļauja
Piesārņojošā darbība: iekārtas sadzīves atkritumu bioloģiskai vai fizikālķīmiskai pārstrādei, kuras var uzņemt vairāk nekā 50 tonnas atkritumu dienā;, atkritumu poligoni saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, kuri var uzņemt vairāk nekā 10 tonnas atkritumu dienā vai kuru kopējā ietilpība pārsniedz 25 000 tonnas, izņemot inerto atkritumu poligonus;, sadedzināšanas iekārtas, uz kurām attiecas normatīvie akti par kārtību, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām, un kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 5 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo, inerto atkritumu poligoni, iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu tik īsu laiku vai tik nenozīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja notekūdeņus novada vidē
Liepājas reģionālā vides pārvalde
Atļaujas izdošanas datums: 27.10.2014
Atļaujas derīguma termiņš: 26.10.2021
Atļaujas pārskatīšanas datums: 26.10.2021
Finanšu nodrošinājums: Ir
Finanšu nodrošinājuma termiņš:
no 01.01.2020 līdz 31.12.2020