VVD logo

Zvejas licences

Pamatojoties uz Ministru Kabineta "Noteikumu par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos" Nr. 296 (02.05.2007.) 28. un 29. punktu, Ministru Kabineta "Noteikumu par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos" Nr. 295 (02.05.2007.) 35.1.1. punktu un Valsts vides dienesta (VVD) Zvejas kontroles departamenta (ZKD) 19.05.2014. rīkojumu Nr. 59 „Par zvejas atļauju (licenču) un žurnālu izsniegšanas kārtību rūpnieciskajai zvejai jūras, piekrastes un iekšējos ūdeņos” VVD izsniedz sekojošus dokumentus:

 


Licenci zvejai piekrastes ūdeņos (Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņos) izsniedz attiecīgā reģiona VVD reģionālās vides pārvaldes (Lielrīgas, Liepājas, Valmieras, Ventspils).

Licences zvejai piekrastes ūdeņos (Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņos) saņemšanai juridiskajai personai  attiecīgajā VVD reģionālajā vides pārvaldē personīgi vai jānosūta pa pastu jāiesniedz šādus dokumentus:

 • iesniegumu;
 • zvejas tiesību nomas līguma ar attiecīgo pašvaldību protokolu (kopiju);
 • savstarpējās vienošanās dokumentu par peldošā transportlīdzekļa izmantošanu (kopiju), ja zvejai izmanto citai personai piederošu peldošu transportlīdzekli;
 • speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā (izsniedz Zemkopības ministrija) (kopiju).

Licences saņemšanai jāuzrāda:

 • personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina tiesības rīkoties juridiskās personas vārdā (pilnvaru vai statūtus, vai citu apliecinošu dokumentu);
 • dokumentu, kas apstiprina, ka zvejas kuģis ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

Licences zvejai piekrastes ūdeņos (Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņos) saņemšanai Fiziskajai personai  attiecīgajā VVD reģionālajā vides pārvaldē personīgi vai jānosūta pa pastu jāiesniedz šādus dokumentus:

 • iesniegumu;
 • zvejas tiesību nomas līguma ar attiecīgo pašvaldību protokolu (kopiju);
 • savstarpējās vienošanās dokumentu par peldošā transportlīdzekļa izmantošanu (kopiju), ja zvejai izmanto citai personai piederošu peldošu transportlīdzekli;
 • personas foto 3x4 cm, iesniedz tikai fiziskā persona, ja zvejo pašpatēriņam;

Licences saņemšanai jāuzrāda:

 • personu apliecinošu dokumentu un pilnvaru, ja persona darbojas saskaņā ar citas fiziskās personas pilnvarojumu;
 • dokumentu, kas apstiprina, ka zvejas kuģis ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

Licence tiek izsniegta piecu darba dienu laikā no visu iepriekšminēto dokumentu saņemšanas datuma, ar nosacījumu, ka visi dokumentu oriģināli ir uzrādīti.

Licence tiek izsniegta uz vienu gadu, bet ne ilgāk kā līdz esošā kalendārā gada 31.decembrim.

Zvejas žurnālu zvejai piekrastes ūdeņos VVD Zvejas kontroles departamenta Zvejas pārraudzības daļā izsniedz katru mēnesi attiecīgajā VVD reģionālajā vides pārvaldē.

Zvejas žurnālu izsniegšanu nākamajam mēnesim sāk ne vēlāk kā divas darba dienas pirms nākamā mēneša sākuma.

Zvejas žurnālu izsniedz zvejniekam, kurš ir saņēmis attiecīgu licenci. Zvejas žurnālu izsniedz uz laiku, kas sakrīt ar licences darbības beigu termiņu.

Aizpildīto zvejas žurnālu jānodod attiecīgajā VVD reģionālajā vides pārvaldē līdz nākamā mēneša sestajam datumam. Nosūtot zvejas žurnālu pa pastu, tam attiecīgajā VVD reģionālajā vides pārvaldē jābūt saņemtam līdz mēneša sestajam datumam.

Ievērojiet! Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 296 (02.05.2007.) 12. un 13. punktu, ja piekrastē zvejo pašpatēriņam, atļauts izmantot ne vairāk kā vienu zivju tīklu, vienu reņģu tīklu, vienu lucīšu murdu vai 100 āķus, ievērojot attiecīgo zvejas rīku parametrus. Ja zvejas rīku skaits ir lielāks, to uzskata par komerciālu zveju un uz to attiecina tiesību aktus, kas regulē komercdarbību un komerciālo zveju. Pašpatēriņam piekrastē vienlaikus drīkst zvejot tikai ar vienu šo noteikumu 12. punktā minēto zvejas rīku.


Licences zvejai jūras ūdeņos (Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem, starptautiskajos un citu valstu ūdeņos ārpus Baltijas jūras) saņemšanai VVD ZKD un VVD reģionālajā vides pārvaldē   personīgi vai pa pastu jāiesniedz šādus dokumentus:

 • iesniegums;
 • rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu (kopiju) un ikgadējā nomas līguma protokolu (kopiju), nomas kuģiem – Zvejniecības komisijas sēdes protokola izrakstu (kopiju);
 • speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā (kopiju);

Dokumentu oriģinālus jāuzrāda iesniedzot iesniegumu vai saņemot licenci, ja dokumentus nosūta pa pastu.

Licence tiek izsniegta piecu darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas datuma, ar nosacījumu, ka visi dokumentu oriģināli ir uzrādīti.

Licence tiek izsniegta uz vienu gadu, bet ne ilgāk kā līdz esošā gada 31.decembrim.

Licenci izsniedz personai, kas minēta iesniegumā licences saņemšanai, pēc personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas pret parakstu zvejas licenču reģistrācijas žurnālā.

 

Eiropas Kopienu zvejas žurnālu VVD ZKD Zvejas pārraudzības daļā izsniedz zvejas kuģim, kurš garāks par 10 metriem, zvejai jūrā (Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem, starptautiskajos un citu valstu ūdeņos ārpus Baltijas jūras).

 

Lai saņemtu zvejas žurnālu aizpildītu iesniegumu zvejas žurnāla saņemšanai jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu VVD ZKD Voleru ielā 2, Rīgā, LV – 1007.

 • Zvejniekam izsniedz pa vienam zvejas žurnālam uz katru tam piederošo kuģi.
 • Zvejas žurnālu apmaiņu veic, ja aizpildītajā zvejas žurnālā palikušas ne vairāk kā 10 neaizpildītas lapas un saņemts Zvejnieka rakstisks iesniegums. Zvejas žurnālu var izsniegt ātrāk, ja Zvejnieks iesniegumā norāda pamatotus iemeslus.
 • Zvejas žurnālu izsniedz ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas datuma.
 • Zvejnieks ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc jaunā zvejas žurnāla saņemšanas nodod VVD ZKD aizpildīto zvejas žurnālu. Šis termiņš var tikt pagarināts, ja Zvejnieks rakstiskā iesniegumā norāda pamatotus iemeslus.

Licenci rūpnieciskai zvejai iekšējos ūdeņos izsniedz attiecīgajā VVD reģionālajā vides pārvaldē saskaņā ar nosacījumiem un zvejas limitiem, kas paredzēti ar zvejnieku noslēgtajā rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma ikgadējā protokolā.

Licences saņemšanai zvejai publiskā ūdenstilpē un ūdenstilpē, kurā zvejas tiesības pieder valstij (izņemot ūdeņus, kas tiek izmantoti tikai specializētai zivkopībai un mākslīgai zivju pavairošanai), jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu šādus dokumentus:

 • iesniegumu;
 • ikgadējā nomas līguma protokolu (kopiju);
 • personas foto 3x4 cm, iesniedz tikai fiziskā persona, ja zvejo pašpatēriņam.

Dokumentu oriģinālus jāuzrāda iesniedzot iesniegumu vai saņemot licenci, ja dokumentus nosūta pa pastu.

Saņemot licenci jāuzrāda:

 • rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu ar attiecīgo pašvaldību (oriģinālu);
 • komerciālās zvejas gadījumā - speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kas ir saņemta attiecīgajā pašvaldībā (oriģinālu);
 • personu apliecinošu dokumentu;
 • dokumentu, kas apstiprina, ka mazizmēra kuģošanas līdzeklis ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā;
 • juridiskajai personai - dokumentu, kas apliecina tiesības rīkoties juridiskās personas vārdā (pilnvaru vai statūtus, vai citu apliecinošu dokumentu);
 • fiziskajai personai - pilnvaru, ja persona darbojas saskaņā ar citas fiziskās personas pilnvarojumu.

Licences saņemšanai zvejai privātā ūdenstilpē, kurā zvejas tiesības nepieder valstij, jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu šādus dokumentus:

 • iesniegumu;
 • LR Zemkopības ministrija (ja ar pašvaldību nav noslēgta vienošanās par zivju resursu pārzināšanu) vai pašvaldības (ja ir noslēgta vienošanās ar LR Zemkopības ministriju par zivju resursu pārzināšanu) izsniegto informāciju par īpašniekam noteiktā vai ar īpašnieku savstarpējo vienošanos panākto kopīpašumā esošajos privātajos ūdeņos zvejas limitu sadali (kopiju);
 • komerciālās zvejas gadījumā - speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā (izsniedz attiecīgā pašvaldība) (kopiju);
 • personas foto 3x4 cm, iesniedz tikai fiziskā persona, ja zvejo pašpatēriņam.

Dokumentu oriģinālus jā uzrāda iesniedzot iesniegumu vai saņemot licenci, ja dokumentus nosūta pa pastu.

Saņemot licenci jāuzrāda:

 • personu apliecinošu dokumentu;
 • dokumentu, kas apstiprina, ka mazizmēra kuģošanas līdzeklis ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā;
 • juridiskajai personai - dokumentu, kas apliecina tiesības rīkoties juridiskās personas vārdā (pilnvaru vai statūtus, vai citu apliecinošu dokumentu);
 • fiziskajai personai - pilnvaru, ja persona darbojas saskaņā ar citas fiziskās personas pilnvarojumu.

Licence tiek izsniegta piecu darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas datuma, ar nosacījumu, ka visi dokumentu oriģināli ir uzrādīti.

Licenci izsniedz uz termiņu, kas ir saskaņā ar rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu ar attiecīgo pašvaldību un ikgadējā nomas līguma protokolu.

Zvejas žurnālu rūpnieciskai zvejai iekšējos ūdeņos izsniedz attiecīgajā VVD reģionālajā vides pārvaldē.

Zvejas žurnāli tiek izsniegti katru mēnesi. Žurnālu izsniegšanu nākamajam mēnesim sāk ne vēlāk kā divas darba dienas pirms nākamā mēneša sākuma.

Aizpildītais zvejas žurnāls Zvejniekam jāiesniedz attiecīgajā VVD reģionālajā vides pārvaldē līdz nākamā mēneša desmitajam datumam. Nosūtot zvejas žurnālu pa pastu, tam attiecīgajā VVD reģionālajā vides pārvaldē jābūt saņemtam līdz desmitajam datumam.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 25.11.2020