VVD logo

Kopīgos reidos ar policiju VVD inspektori Kuldīgas pusē martā novērsuši vairākus nelegālas nēģu zvejas gadījumus

03.04.2017 Liepājas RVP

Valsts vides dienesta (VVD) Liepājas reģionālās vides pārvaldes (RVP) valsts inspektori, sargājot nēģus no malu zvejniekiem Kuldīgas pusē, no 18. līdz 30. martam devās 6 reidos Ventas upē, Kuldīgas pilsētas teritorijā Ventas rumbas lieguma zonā. Šīs inspekcijas notika sadarbībā ar Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes licencēšanas un atļauju sistēmas biroja un Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Speciālā uzdevuma bataljona darbiniekiem. Sākotnēji reidu laikā tika  iegūta informācija par nelikumīgās nēģu zvejas  norises  darbībām, paņēmieniem un iesaistīto personu skaitu un to pārvietošanos apsekojamajā teritorijā. Rezultātā no Ventas rumbas un tai pieguļošās upes teritorijas posmā starp rumbu un ķieģeļu tiltu pār Ventas upi Kuldīgas pilsētas teritorijā, izņemti 9 nelikumīgi ievietoti nēģu murdi, no murdiem atbrīvojot vairāk kā 150 kg nēģu. Tika aizturētas trīs personas, kuras veica šo nelikumīgu nēģu zveju. Pret aizturētājiem ierosināta krimināllieta pēc krimināllikuma 110.panta “Patvaļīga zvejošana un ūdens dzīvnieku iegūšana.” Minētās personas zvejas laikā nelikumīgi lomā bija ieguvušas un paturējušas 219 nēģus un vienu līdaku, tādejādi nodarot zaudējumus zivju resursiem 8905 eiro apmērā. Atsevišķi reidi martā veikti arī citās mazākās Kurzemes upēs.

Masu plašsaziņas līdzekļos vairākkārtīgi izskanējusi informācija par nelegālu nēģu zveju Ventā, kas zināmā mērā ir skāris arī jautājumu par Ventas upes zivju resursu apsaimniekošanu. Saskaņā ar 2007.gada 2.maija Ministra kabineta noteikumu Nr.295 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos ” 31.1. apakšpunktu, pēc nēģu zvejai atļautā laika beigām (atgādne: Ventā nēģus atļauts zvejot no 1.augusta līdz 31.janvārim) ūdenstilpē jānodrošina ūdens dabiskā caurplūde un no tača jāizņem nēģu murdi un citi elementi, kas aiztur ūdens plūsmu. Izņēmums - šajos pašos noteikumos 26.4.2. apakšpunktā minētais - zvejas rīki ūdenstilpē var būt palikuši neizņemti nepārvaramu ārkārtēju apstākļu dēļ, ko nevar iepriekš paredzēt un novērst (stihiskas dabas parādības, avārijas, nepiemēroti hidroloģiskie apstākļi - vižņi, ledus šķelšanās un iešana, krasas ūdenslīmeņa svārstības hidroelektrostaciju darbības vai plūdu ietekmē).

VVD Liepājas RVP amatpersona uzdeva uzņēmējiem, ar kuriem Kuldīgas novada pašvaldība ir noslēgusi rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu nēģu zvejai Ventā, izpildīt minēto noteikumu prasības. Diemžēl ziņu portālā Delfi sižetā uzņēmēja darbinieks, kas veica taču vietas apsekošanu minēto prasību izpildes organizēšanai, tika uztverts kā persona, kas mēģinājis nelikumīgi veikt nēģu rūpniecisko zveju.

Atkārtoti aicinām sabiedrību un arī masu plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, sākotnēji informēt attiecīgo VVD reģionālo vides pārvaldi vai ziņot, izmantojot jau sabiedrībā popularitāti ieguvušo VidesSOS aplikāciju, lai atbildīgās amatpersonas varētu apzināt konkrēto gadījumu un pie nepieciešamības novērst pārkāpumu vai saukt pie atbildības iespējamo likumpārkāpēju. Nevienu personu nevar uzskatīt par vainīgu, kamēr tas nav pierādīts likumdošanā noteiktā kārtībā.

VVD atgādina, ka, saskaņā ar 2015. gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”, pašreiz ir sekojoši aktuāli liegumi iekšējos ūdeņos:

  • No 1.marta līdz 30.aprīlim aizliegts lomā paturēt līdakas,
  • No 1.marta līdz 30.aprīlim aizliegts makšķerēt kanālos un caurtecēs, kas savstarpēji savieno ezerus vai savieno upes un ezerus ar upēm, kā arī makšķerēt no laivām,
  • No 1. marta līdz 30. aprīlim aizliegts izmantot ēsmai zivis jebkuros ūdeņos, izņemot Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ūdeņus

Savukārt, saskaņā ar 2007. gada 2.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”:

  • No 1.februāra līdz 31.jūlijam aizliegts zvejot nēģus Ventā.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 24.06.2018