VVD logo

Apsaimniekotāju ievērībai: reģenerācijas normu izpildes pierādīšana

07.11.2017 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests norāda, ka reģenerācijas normu izpildes nodrošināšanu var apliecināt tikai tas komersants, kurš ir veicis atkritumu gala pārstrādi / reģenerāciju, nevis komersants, kurš veicis atkritumu pieņemšanu (savākšanu) vai atkritumu īpašību mainīšanu, lai ar tiem veiktu jebkuras reģenerācijas darbības, kas Ministru kabineta 2011. gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” apzīmētas ar kodu R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 un R11, un nodošanu citam komersantam - tālākām reģenerācijas darbībām.

Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumā noteikto, nodokli par iepakojumu vai vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, videi kaitīgām precēm, tajā skaitā elektriskām un elektroniskām iekārtām, kā arī par transportlīdzekļiem nodokļa maksātājs nemaksā, ja tas (vai apsaimniekotājs, ar kuru tas noslēdzis līgumu) nodrošina vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto reģenerācijas (tajā skaitā pārstrādes) normu izpildi.

Atkritumu reģenerācija (tajā skaitā pārstrāde) ir uzskatāma par pabeigtu tikai brīdī, kad atkritumi, atbilstoši normatīvajiem aktiem, ir zaudējuši savu statusu. Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumu Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 6.punktā ir norādīts, ka vielu vai priekšmetu neklasificē kā atkritumus, ja ir pabeigta vielas vai priekšmeta reģenerācija (arī pārstrāde) un tie vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem, ņemot vērā piesārņojošo vielu robežvērtības attiecīgajās vielās un priekšmetos, kā arī attiecīgo vielu un priekšmetu jebkuru iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi:

  • vielu vai priekšmetu parasti izmanto noteiktam nolūkam;
  • pastāv tirgus vai pieprasījums pēc šādas vielas vai priekšmeta;
  • viela vai priekšmets atbilst normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām prasībām šādas vielas vai priekšmeta turpmākai izmantošanai un prasībām attiecīgajai vielai vai priekšmetam;
  • vielas vai priekšmeta izmantošana nerada negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apsaimniekotājam ir pienākums pēc nodokli administrējošās valsts iestādes un dienesta amatpersonu (kuru kompetencē ir videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas kontrole) pieprasījuma uzrādīt dokumentu oriģinālus, kuri apstiprina apsaimniekošanas plānā iekļautās informācijas patiesumu, un pārskatā norādīto dokumentu oriģinālus (tai skaitā līgumus, apliecinājumus par komersantu savākto, pieņemto un pārstrādāto vai reģenerēto konkrēto atkritumu apjomu konkrētā laikposmā, dokumentus, kas apliecina lietotu preču realizāciju atkārtotai lietošanai).

Valsts vides dienests kontrolē apsaimniekošanas sistēmas darbības programmas izpildi.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.02.2019