VVD logo

Gudrona dīķu sanāciju uzsāk ar tehniskās dokumentācijas sagatavošanu

12.02.2018 Centrālā struktūrvienība

Pagājušonedēļ noritēja pirmā sanāksme starp Valsts vides dienestu (VVD), pilnsabiedrību “Inčukalns EKO” (sastāv no trīs, solidāri atbildīgiem biedriem – AS “BAO”, SIA “Eko osta” un AS “’VentEko”) un SIA “Geo Consultants”. Sanāksmes laikā puses vienojās par organizatoriskiem jautājumiem un turpmākajām darbībām, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu “Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija, II posms”. Projektā paredzamie darbi tiek veikti, apvienojot visu biedru un to speciālistu zināšanas, pieredzi un resursus. Pirmie no tiem ir saistīti ar nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu sanācijas darbu uzsākšanai, tostarp sanācijas programmas izstrādi un saskaņošanu VVD Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē. Sanācijas darbus Inčukalna sērskābā gudrona dīķos plānots atsākt marta beigās.

Sanācijas iepirkuma līgums ietver Vispārīgos noteikumus - Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” (1999.gada redakcijā)  - (turpmāk - FIDIC Dzeltenā grāmata) līguma noteikumus un Pasūtītāja noteiktos Speciālos noteikumus, kas ietver FIDIC Dzeltenās grāmatas Vispārīgo noteikumu labojumus un papildinājumus.

Lai nepieļautu prettiesisku līguma saistību nepildīšanu un zaudējumu nodarīšanu VVD, kā tas notika projekta I posma izpildes gaitā, ir paredzēti papildus aizsardzības mehānismi, t.i., saistību pastiprinājuma veidi – līguma izpildes nodrošinājums, avansa garantija, darbu izpildes nokavējuma līgumsods un ieturējuma nauda. Tādējādi VVD varēs nekavējoties reaģēt uz līguma pārkāpumiem, līguma nepienācīgu vai nesavlaicīgu izpildi.

Inženiertehniskās uzraudzības veicēja pamatuzdevums, atbilstoši līguma nosacījumiem, ir veikt sanācijas darbu līgumā paredzētos Inženiera pienākumus visā Pakalpojuma izpildes laikā. Lai nodrošinātu efektīvu sanācijas darbu uzraudzību un potenciālo risku vadību, papildus Inženiera pienākumiem noteikts veikt sanācijas procesa uzraudzību un kontroli, kā arī veikt nepieciešamās analīzes, mērījumus un pārbaudes. Inženiertehniskās uzraudzības veicējs veiks arī utilizētā materiāla uzskaiti un būvuzrauga pienākumus atbilstoši Latvijas būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.02.2019