VVD logo

Kurzemē piekrastes zvejas kontroļu reidos ķer nelegāļus un seko līdzi licencēto zvejnieku darbam

15.05.2018 Liepājas RVP

Valsts vides dienesta (VVD) Liepājas reģionālās vides pārvaldes (RVP) valsts inspektori, ņemot vērā aprīlī un maijā novērotās aktivitātes,šobrīd intensīvāk veic piekrastes zvejas kontroli - gan no krasta, gan izmantojot dienesta rīcībā esošo peldlīdzekli. Pārbaudēs ir atklāti gan nelikumīgas zvejas gadījumi, gan arī nepilnības licencētajiem piekrastes zvejniekiem organizējot zveju.

Pagājušo trešdien, 9. maijā valsts vides inspektoriem konstatējot Bernātos nelikumīgu zvejas tīklu (aptuveni 100 m garumā), no tā tika atsvabināti un izlaisti jūrā 20 grunduļu, 60 plekstes un 2 akmensplekstes. Tīklu konfiscēja kā bezsaimnieka un, atbilstoši noteiktajai kārtībai, VID amatpersonu klātbūtnē, tas tiks iznīcināts kopā ar jau iepriekš izņemtajiem bezsaimnieku zvejas rīkiem. Šoreiz vainīgais netika pieķerts. Tomēr nelegālas zvejas cienītājiem ir jārēķinās ar to, ka, pieķerot zvejnieku ar lomu, kas iegūts nelikumīgi zvejojot, jāšķiras no būtiskas naudas summas. Atbilstoši Administratīvo pārkāpumu kodeksa 80.³ panta septītajā daļā noteiktajam, sods par šāda veida zveju piekrastē paredzēts fiziskām personām no 280 līdz 700 eiro. Tai skaitā var konfiscēt kā zvejas rīkus, tā arī peldlīdzekli, kas izmantots šajā zvejas procesā. Ja šādās nelikumīgās darbībās tiek pieķerts licencēts zvejnieks, tad tam draud arī zvejas tiesību atņemšana līdz 3 gadiem. Bez tam, vēl tiek aprēķināti dabas resursiem radītie zaudējumi. Zaudējumu aprēķināšanas pamattakse tiek aprēķināta trīskāršā apmērā, ja izdarīti šādi pārkāpumi: zveja bez zvejas atļaujas (licences); attiecīgas zivju sugas zveja aizliegtā laikā un vietā; attiecīgas zivju sugas zveja pēc tās zvejas limita pilnīgas izmantošanas, izņemot šīs zivju sugas atļauto piezvejas apjomu; neatļautu zvejas rīku un zvejas veidu, kā arī zvejas atļaujā (licencē) nenorādītu zvejas rīku un zvejas veidu izmantošana. Minētajā gadījumā, atbilstoši MK noteiktajai aprēķināšanas kārtībai, sods būtu vēl aptuveni 350 eiro. Dabas resursiem radītie zaudējumi tiek aprēķināti arī tad, ja nozveja tiek atlaista atpakaļ jūrā.

Reidu laikā valsts vides inspektori ne tikai cenšas novērst nelegālas zvejas gadījumus, bet arī seko līdzi tam, lai licencētie zvejnieki, organizējot zveju, ievērotu noteiktās prasības attiecībā uz zvejas rīkiem, aprīkojumu un zvejā pavadīto laiku. Šādos reidos, it īpaši, sākoties siltajam laikam, kad ar piekrastes zveju nodarbojas arī zvejnieki, kam tas nav pamatdarbs, nākas konstatēt dažādas nepilnības un arī zvejas noteikumu pārkāpumus. Tādās reizēs parasti ar zvejas rīku īpašniekiem sazinās un, pie nebūtiskākiem pārkāpumiem izsaka brīdinājumu, bet nopietnākos gadījumos arī licencētiem zvejniekiem nākas atbildēt administratīvā kārtā.

VVD vēlas pievērst piekrastes zvejnieku uzmanību tam, ka, atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumiem Nr.296 „Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos”, licencētajiem zvejniekiem ir strikti jāievēro zvejas rīku lietošanas nosacījumi, zvejas rīku parametri un pieļaujamais skaits, piekrastes zvejas rīku marķēšana un zvejas aizlieguma laiki un vietas.

Statistika liecina, ka biežāk piekrastes zvejnieki „grēko”, neaprīkojot zvejas rīkus ar atbilstošu stoderu pāri vai neveicot zvejas rīku marķēšanu atbilstoši noteikumos noteiktajai kārtībai, kā arī neievērojot tīklu izvietošanas prasības (ne tuvāk kā 100 m no krasta un starp atsevišķiem tīkliem). Retāk pārkāpumi ir saistīti ar tīkla garumu vai atļauto tīklu acs izmēru. Ļoti būtisks pārkāpums ir zveja lieguma laikā vai arī paturot nozvejā neatļautas zivju sugas. Šajā sakarā ir jāatgādina, ka tuvojas 1. jūnijs, kad sāksies piekrastes zvejas aizliegums uz akmeņplekstēm (no 1. jūnija līdz 31. jūlijam).

Atbilstoši Administratīvo pārkāpumu kodeksa 80.³ panta piektajā daļā noteiktajam, sods par zvejas noteikumu pārkāpšanu fiziskām personām paredzēts no 30 līdz 350 eiro, bet juridiskām personām no 140 līdz 4300 eiro.

Aicinām licencētos piekrastes zvejniekus, arī tos, kas iziet jūrā tikai dažas reizes gadā, būt atbildīgiem un nopietni izvērtēt kā savu tehnisko gatavību zvejas organizēšanai piekrastē, tā arī būt pārliecinātiem par savas darbības atbilstību noteiktajām zvejas prasībām piekrastē.  

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.02.2019