VVD logo

VVD smaku kontroli Ventspilī īsteno atbilstoši likuma prasībām

27.06.2018 Ventspils RVP

Valsts vides dienesta (VVD) Ventspils reģionālā vides pārvalde (RVP) smakas Ventspils brīvostas teritorijā kontrolē atbilstoši likumā noteiktajām prasībām. Ir notikušas vairākas tikšanās gan ar pašvaldības, gan brīvostas pārstāvjiem, lai nodrošinātu visas nepieciešamās darbības emisiju kontroles veikšanai kravu kraušanas laikā.

Turklāt VVD jau ir izstrādāti turpmāk veicamo darbību priekšlikumi, kas veicami no dienesta puses, par kuru kārtību un īstenošanu Ventspils brīvostas pārvaldei informācija ir sniegta.

VVD vērš uzmanību uz to, ka šī gada 6.  martā spēkā stājās grozījumi likumā “Par piesārņojumu”. Ar tiem ir noteikts, ka gaistošo organisko savienojumu emisiju, tai skaitā piesārņojošās darbības izraisīto smaku izplatīšanās, kas rodas, veicot naftas produktu iekraušanu tankkuģos, ierobežošanai, pašvaldības izdod saistošos noteikumus. Tajos operatoriem, kas ostas teritorijā pārkrauj noteiktu daudzumu naftas produktu, tiek izvirzītas prasības kravas izgarojumu emisijas kontroles sistēmu uzstādīšanai, darbībai un monitoringam. Atbilstoši Ventspils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.9 “Ventspils brīvostas noteikumi” 100.5.punktam par kravas izgarojumu kontroles sistēmas un smaku monitoringa sistēmu Ventspils ostas termināliem, kas pārkrauj iepriekš minētās kravas, kontroles mehānismu prasības bija jāīsteno līdz šī gada 31. maijam. Līdz ar to visiem Ventspils brīvostas teritorijā strādājošajiem termināļiem, t.sk. AS “Ventbunkers”, kraujot mazutu tankkuģos, no šī gada 1.jūnija ir jāizmanto kravas izgarojumu savākšanas un kontroles sistēma.

Atbilstoši VVD rīcībā esošajai informācijai, laika posmā no šī gada 1.jūnija līdz šodienai, 27.jūnijam, AS “Ventbunkers” ir krāvis mazutu vienā tankkuģī. Šo darbu laikā ar Ventspils pašvaldības atļauju tika darbināta kravas izgarojumu emisiju savākšanas un attīrīšanas iekārta testa režīmā. Pamatojoties uz izsniegto testēšanas pārskatu, ir secināts, ka emisiju savākšanas un attīrīšanas iekārta darbojās atbilstoši prasībām, nodrošinot tiesību normām atbilstošu gaisa kvalitāti.

VVD norāda, ka Ventspilī smaku monitoringam no ostas termināļu darbībām ar naftas produktiem ir izveidota sistēma, kurā uzstādīti deviņi e-deguni, nodrošinot tiešsaistes datu pārraidi uz visu terminālu kontroles dienestiem, Ventspils Brīvostas kapteiņa dienestu un VVD Ventspils RVP. Ideja smaku monitoringam izmantot e-degunus, kas radusies Nīderlandē un  veiksmīgi darbojas Tallinā Mūgas ostā, kopš šī gada jūnija tiek izmantota arī Ventspilī. Ventspils ostas pārvalde un VVD ir vienojušies par kārtību, kādā tiek īstenota emisiju kontroles monitoringa sistēmas darbība. Sadarbības kārtība ir noteikta uz diviem mēnešiem.

Savukārt pēc noteiktā termiņa beigām kopīgas tikšanās laikā tiks pārrunāts, vai esošā kārtība darbojas efektīvi, un kādi papildinājumi vai izmaiņas būtu nepieciešamas, lai sasniegtu kopīgo – VVD, Ventspils pašvaldības un Ventspils brīvostas pārvaldes mērķi – labas gaisa kvalitātes nodrošināšanu ikvienam Ventspils pašvaldības iedzīvotājam.

 

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.02.2019