VVD logo

Uzņēmēju ievērībai: stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi “Transporta enerģijas aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzuma un tā samazinājuma aprēķināšanas un ziņošanas kārtība”

02.10.2018 Centrālā struktūrvienība

2018. gada 28. septembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumi Nr.597 “Transporta enerģijas aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzuma un tā samazinājuma aprēķināšanas un ziņošanas kārtība” (MK noteikumi Nr. 597). Tie ir pieejami - https://likumi.lv/ta/id/301851-transporta-energijas-aprites-cikla-siltumnicefekta-gazu-emisiju-daudzuma-un-ta-samazinajuma-aprekinasanas-un-zinosanas-kartiba

MK noteikumos Nr. 597 Valsts vides dienestam (VVD) paredzētas šādas funkcijas:

  1. Pārbaudīt iesniegtos degvielas piegādātāju ziņojumus.
  2. Ja degvielas piegādātāja ziņojumā tiek konstatētas neatbilstības, VVD par to degvielas piegādātāju informē mēneša laikā pēc degvielas piegādātāja ziņojuma saņemšanas, norādot termiņu, kura laikā degvielas piegādātājam ziņojums ir jāprecizē.
  3. Ja degvielas piegādātājs nav sniedzis datus par piegādāto transporta enerģijas izejvielu (degvielas) veidu un katras degvielas veida daudzumiem, VVD pieprasa Valsts ieņēmumu dienestam (VID) trūkstošo informāciju.
  4. VVD, izmantojot ziņojumā un VID sniegto informāciju, katru gadu līdz 31. decembrim sagatavo likuma "Par piesārņojumu" 55. panta piektajā daļā minēto informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu un iesniedz to Eiropas Vides aģentūras centrālajā datu krātuvē. Vienlaikus par to ziņojot Eiropas Komisijai ziņojuma nosūtīšanas dienu un VVD kontaktpersonu, kura atbild par datu pārbaudi un ziņošanu Eiropas Komisijai.
  5. VVD savā tīmekļa vietnē publicē un nodrošina nepārtrauktu šādas informācijas pieejamību sabiedrībai - degvielas piegādātāja ziņojuma veidlapas paraugu, piegādātās transporta enerģijas izejvielas komercnosaukumu sarakstu, atzinuma veidlapas paraugu par degvielas piegādātāja ziņojumu, Eiropas Komisijas ziņojuma veidlapas paraugu, aktuālo Latvijā saražotās elektroenerģijas aprites cikla emisiju intensitātes vērtību un tās aprēķina gaitu, degvielu fizikālķīmiskos rādītājus (enerģijas blīvuma vērtības).

MK noteikumos Nr. 597 degvielas piegādātājam noteiktās funkcijas attiecībā uz VVD ir šādas

  1. Degvielas piegādātājs katru gadu vispārējā ziņošanas pienākuma ietvaros sagatavo normatīvajos aktos par piesārņojumu noteikto degvielas piegādātāja ziņojumu, izmantojot MK noteikumu Nr. 597 2. pielikumā noteikto Eiropas Vides aģentūras izstrādāto degvielas piegādātāja ziņojuma veidlapas paraugu (Excel datnes formātā), kas pieejams VVD tīmekļvietnē (http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/).
  2. Degvielas piegādātājs degvielas piegādātāja ziņojumu un šo noteikumu 26.3. apakšpunktā minēto atzinumu, un, ja tiek izmantota biodegviela, arī biodegvielas ilgtspējas kritērija izpildi pamatojošos dokumentus katru gadu līdz 15. maijam iesniedz VVD papīra formā (ziņojumu iesniedz elektroniski Excel datnes formātā) vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu (ziņojumu iesniedzot Excel datnes formātā).

VVD tīmekļa vietnē sadaļā “Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas” (saite - http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/) pieejama informācija sabiedrībai - degvielas piegādātāja ziņojuma veidlapas paraugu, piegādātās transporta enerģijas izejvielas komercnosaukumu sarakstu, atzinuma veidlapas paraugu par degvielas piegādātāja ziņojumu, Eiropas Komisijas ziņojuma veidlapas paraugu, aktuālo Latvijā saražotās elektroenerģijas aprites cikla emisiju intensitātes vērtību un tās aprēķina gaitu, degvielu fizikālķīmiskos rādītājus (enerģijas blīvuma vērtības).

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 15.10.2019