VVD logo

Diskusijā ar paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektu pārstāvjiem - par svarīgāko kontroles jomā

05.03.2019 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests (VVD) šā gada 28. februārī rīkoja kontrolējošo iestāžu un paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektu pārstāvju semināru, kura mērķis bija dalīties pieredzē un pārrunāt aktuālos kontroles aspektus paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektos*.

Semināra dalībniekus informēja par pārmaiņām Inspekcijas komisijas* darbā. Paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektā pārbaudes laikā jāpierāda gatavība avārijas situācijai. Objektā jābūt gataviem demonstrēt savu avārijgatavību ne tikai dokumentāli, bet arī praktiski. Inspekcijas komisija pārbaudīs faktisko iekārtu un to aprīkojuma darbību.

Kontrolējošās iestādes informēja par biežāk konstatētiem pārkāpumiem, par aktualitātēm normatīvajos aktos, kā arī sniedza atbildes uz paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektu pārstāvju iesūtītajiem jautājumiem.

Diskusijā pārrunāja iespēju kompleksās pārbaudes objektos veikt retāk. To paredz Ministru kabineta noteikumi Nr.131*.  Kontrolējošas iestādes atzina, ka pārbaudes veiktu retāk, bet ir jāpārliecinās, ka objektā ir ieviesta tāda drošības pārvaldības sistēma, kas nodrošina sistemātisku, objektīvu un regulāru rūpniecisko avāriju bīstamības novērtēšanu, kā arī objektā nav konstatēti būtiski trūkumi vai pārkāpumi.

Kontrolējošās iestādes aicināja objektu pārstāvjus strādāt kopā, lai panāktu objektu darbības atbilstību Ministru kabineta noteikumiem Nr.131 ar iespēju izvērtēt kompleksās pārbaudes veikt retāk.

Semināra dalībnieki diskutēja par attālumu no objekta, kādā ir jāinformē sabiedrība par drošības un piesardzības pasākumiem. Ministru kabineta noteikumi Nr.131 pasaka, ka objekts, kam jāizstrādā drošības pārskats, izplata informatīvo materiālu sabiedrībai, kuru var tieši ietekmēt rūpnieciskā avārija objektā.  Savukārt tieši ietekmētās teritorijas jāidentificē Drošības pārskatā vai Rūpnieciskās avārijas novēršanas programmā.

Jānorāda, ka objekta atbildīgai personai informatīvais materiāls sabiedrībai jāpārskata, un, ja nepieciešams, jāprecizē vai jāpapildina ne retāk kā reizi piecos gados.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 131 nosaka, ka objekta atbildīgai personai un Vides pārraudzības valsts birojam jānodrošina sabiedrībai brīva pieeja rūpniecisko avāriju novēršanas programmai vai drošības pārskatam, kā arī informācijai par bīstamo vielu klātbūtni objektā. Objektu pārstāvjiem radās bažas, vai sabiedrībai nerādām par daudz, t.i., dažādas shēmas un kartes, ķīmisko vielu daudzumus un citu informāciju.   

Objekta pārstāvim ir tiesības nepublicēt informāciju, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem uzskatāma par ierobežotas pieejamības t.sk. komercnoslēpumu. Tādā gadījumā ir jāizstrādā saīsinātā programma, pārskats vai objekta civilās aizsardzības plāns, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju un ir brīvi pieejama sabiedrībai.

Seminārā piedalījās 100 interesanti. No tiem 55 pārstāvji no 34 paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektiem.

 

* Inspekcijas komisija – Valsts vides dienests, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Valsts darba inspekcija

* Paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektu saraksts pieejams Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē http://www.vpvb.gov.lv/lv/avariju-risks/objektu-saraksts

* Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr. 131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi" 79. punkts https://likumi.lv/ta/id/280652

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 28.03.2020