VVD logo

Tiks pastiprināta sabiedrisko vides inspektoru darbības uzraudzība un kontrole

02.09.2020 Centrālā struktūrvienība

Turpmāk tiks pastiprināta sabiedrisko vides inspektoru darbības uzraudzība un kontrole. Veicot zivju resursu aizsardzību un uzraudzību patstāvīgi vai kopā ar citām institūciju amatpersonām*, kas veic zivju resursu aizsardzību un uzraudzību, sabiedriskais vides inspektors par veicamo pārbaudi pirms tās uzsākšanas elektroniski informē uzraugošo Valsts vides dienesta (VVD) struktūrvienību vai uzraugošo pašvaldību.

VVD sabiedriskie vides inspektori no 2020.gada 1.jūlija vairs nenoformē administratīvo pārkāpumu protokolus, tā vietā atbilstoši Zvejniecības likumam** konstatējot pārkāpumu, noformē makšķerēšanas, vēžošanas, zemūdens medību vai zvejas vietā konstatētā pārkāpuma ziņojumu, kuru iesniedz VVD lēmuma pieņemšanai par administratīvā pārkāpuma lietvedības uzsākšanu.

Turpmāk, piesakoties kļūt par sabiedrisko vides inspektoru, pretendentam nedēļas laikā pēc atestācijas izziņošanas VVD tīmekļvietnē jāiesniedz iesniegums.

Piecu darba dienu laikā pēc atestācijas rezultātu novērtēšanas VVD pieņem lēmumu pretendentam piešķirt sabiedriskā vides inspektora statusu vai atteikt tā piešķiršanu.

Ja pretendents iesniegumā norādījis vēlmi kļūt par sabiedrisko vides inspektoru pašvaldības administratīvajā teritorijā vai tai piegulstošajos jūras piekrastes ūdeņos, VVD elektroniski informē konkrēto pašvaldību par sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanu vai atteikumu sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanai.

Lēmumā par sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanu norāda sabiedriskā vides inspektora darbību uzraugošo VVD struktūrvienību vai uzraugošo pašvaldību.

Sabiedriskais vides inspektors piedalās pārbaudēs pēc VVD inspektora vai pašvaldības aicinājuma sniegt palīdzību zivju resursu aizsardzību un izmantošanu reglamentējošo normatīvo aktos noteikto pienākumu izpildē, veicot tehniskus vai organizatoriskus uzdevumus, kā arī zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumus.

To paredz Ministru kabineta noteikumi par "Sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība, tiem izvirzāmās prasības un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības kārtība".

*Zvejniecības likuma 18. pantā norādīto institūciju amatpersonām

**Zvejniecības likuma 20.pants

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 27.09.2020