VVD logo

Nozvejas un reeksporta sertifikātu pārbaude un apstiprināšana

Kārtībā, kādā tiek importēta zivju produkcija no trešajām valstīm

Saskaņā ar Padomes regulu (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju (turpmāk- Regula), no 2010. gada 1. janvāra Kopienas teritorijā (arī Latvijā) ir aizliegts importēt no trešajām valstīm ievestus zivju produktus, kuriem nav pievienots Regulas 12. pantā minētais nozvejas sertifikāts (skatīt regulas 2. pielikumu), kas apliecina importējamo zivju izcelsmes likumību. Reeksporta gadījumā zivju produkcijai tiek pievienots reeksporta sertifikāts, kas minēts regulas 21. pantā. Minētie noteikumi attiecas gan uz zvejas produktu importu pa sauszemi - autoceļiem un dzelzceļu, gan ostām un lidostām.

Regulas nosacījumi Latvijas Republikas normatīvajos aktos ir ieviesti ar Ministru kabineta 2009. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 503 „Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi” 19. punktu. Saskaņā ar minēto normatīvo aktu importētājs trīs darba dienas pirms zivju produkcijas paredzamās ievešanas Latvijā iesniedz Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamentam (ZKD) trešās valsts kompetento iestāžu apstiprinātu nozvejas sertifikātu. Reeksporta gadījumā attiecīgi tiek iesniegts reeksporta sertifikāts. ZKD veic nozvejas sertifikātā minētās informācijas pārbaudi. Saskaņā ar nacionālajā līmenī noteikto procedūru muitas atbildīgās amatpersonas ir tiesīgas neatļaut zivju produkcijas importu Latvijas teritorijā no trešās valsts, ja par kravu nav iesniegts nozvejas sertifikāts, kā arī, ja ZKD ir aizliegusi importu (ir pamats aizdomām, ka zivis iegūtas nelegāli). Minētajai kārtībai pakļauti visi zivju produkti, kuri ir iekļauti kombinētās nomenklatūras 3. nodaļā un tarifa pozīcijās 1604 un 1605, kura izveidota ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (tas neattiecas uz produktiem, kas minēti regulas 1. pielikumā).

Saskaņā ar Eiropas Komisijas sniegto informāciju, tā jau ir veikusi konsultācijas un visus nepieciešamos priekšdarbus, lai trešo valstu kompetentās institūcijas zivju produkcijai, kuru plāno ievest Eiropas Savienībā, varētu organizēt nepieciešamo nozvejas sertifikātu izsniegšanu.

Vairāk informācijas iespējams iegūt:

Vispārīgos jautājumos saistībā ar regulām – Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamentā;

Specifiskos jautājumos saistībā ar dokumentu iesniegšanu – Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamentā Voleru iela 4, Rīgā, vai sazinoties ar atbildīgajiem darbiniekiem:

Maksims Segals

Valsts vides dienesta

Zvejas kontroles departamenta

Zvejas pārraudzības daļas vadītājs

Tel.: 67408158

e-pasts: maksims.segals@vvd.gov.lv

 

Varis Vītols

Valsts vides dienesta

Zvejas kontroles departamenta

Zvejas pārraudzības daļas datu uzskaites vecākais speciālists

Tel.: 67408162

e-pasts: varis.vitols@vvd.gov.lv

 

Noderīgas saites:

Padomes regulā (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1010/2009, ar ko paredz sīki izstrādātu kārtību, kādā īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju

Ministru kabineta 2009. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 503 „Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi”

Eiropas Komisijas Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāta izdotā rokasgrāmatā par abu regulu praktisku piemērošanu

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 15.08.2020