VVD logo

Pārskats par darbībām ar JSA (operatoru atskaites)

Likums "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 752 “Kārtība, kādā licencē un reģistrē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem" nosaka, ka informācija par izmaiņām iepriekšējā kalendārā gada laikā operatoram jāaizpilda attiecīgajā pārskata veidlapā un jāiesniedz Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrā līdz katra gada 31. janvārim.

 

Jauns! No 2021.gada iesniegumi licences vai reģistrācijas apliecības saņemšanai un grozījumu veikšanai, kā arī ikgadējie pārskati būs jāiesniedz, izmantojot e-pakalpojumus http://www.vvd.gov.lv/e-pakalpojumi/. Aicinām savlaicīgi iepazīties ar autorizēšanās kārtību, iesniedzēja pilnvarošanas kārtību un lietotāja rokasgrāmatu. 

No 2021.gada 1.janvāra spēkā būs e-pakalpojums “Pārskata par darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem iesniegšana”, kurā iespējams izvēlēties pārskata formu: 

 • Pārskats par darbībām ar radioaktīvo vielu nesaturošiem jonizējošā starojuma avotiem 
 • Pārskats par darbībām ar radioaktīvo vielu saturošiem jonizējošā starojuma avotiem 
 • Radioaktīvo vielu saturošu un nesaturošu jonizējošā starojuma avotu tirdzniecība, apkalpošana, likvidēšana 
 • Cita atskaite 

Informāciju par e-pakalpojumu “Licenču un reģistrācijas apliecību darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem izsniegšana, grozījumu veikšana un anulēšana” lūdzam skatīt sadaļā http://www.vvd.gov.lv/strukturvienibas/radiacijas-drosibas-centrs/licencesana-un-registresana/

Videopamācības jauno e-pakalpojumu lietošanai:

Ja vēlaties izmēģināt iesnieguma vai pārskata iesniegšanu, izmantojot e-pakalpojumus, vēl pirms 2021.gada 1.janvāra, aicinām sazināties ar VVD RDC Licenču un reģistru daļas vadītāju Agnesi Aizpurieti papildu informācijas saņemšanai (agnese.aizpuriete@vvd.gov.lv; 67084297). 

Aicinām sekot līdzi jaunākai informācijai arī par plānotajām izmaiņām MK noteikumos Nr.752 noteiktajā licencēšanas un reģistrēšanas kārtībā. 

 

Pārskata veidlapas

Pārskata veidlapas pieejamas MK noteikumu Nr. 752 6. pielikumā un šeit (.doc formātā):

 1. I. Pārskats par darbībām ar radioaktīvo vielu nesaturošiem jonizējošā starojuma avotiem (rentgeniekārtas)
 2. II. Pārskats par darbībām ar radioaktīvo vielu saturošiem jonizējošā starojuma avotiem (radioaktīvie avoti)
 3. III. Pārskats "Radioaktīvo vielu saturošu un nesaturošu jonizējošā starojuma avotu tirdzniecība, apkalpošana un likvidēšana"

 

Kuru veidlapu pildīt?

 1. Operatoriem, kuri lieto vai glabā rentgeniekārtas, jāpilda I. Pārskata veidlapa. Piemēram, zobārsti, bagāžas kontroles operatori, vetārsti, pētījumu un mācību iestādes, medicīnas iestādes u.c.
 2. Operatoriem, kuri lieto vai glabā vaļējus vai slēgtus radioaktīvus avotus, jāpilda II. Pārskata veidlapa. Ja operatoram ir gan rentgeniekārtas, gan radioaktīvi avoti, jāpilda I. un II. pārskata veidlapa
 3. Operatoriem, kuri sniedz pakalpojumus, piemēram, pārdod, uzstāda, remontē, demontē un likvidē jonizējošā starojuma avotus, jāpilda III. Pārskata veidlapa. III. Pārskata veidlapa jāpilda arī operatoriem, kas nodarbojas ar rentgeniekārtu vai radioaktīvu avotu importēšanu un eksportēšanu. Ja operators glabā rentgeniekārtas, šī informācija jānorāda III. Pārskata veidlapas 2.4. tabulā. Ja operators lieto vai glabā radioaktīvus avotus, jāpilda arī II. Pārskata veidlapa

 

Vai pārskats jāsniedz katru gadu?

Pārskatu aizpilda un iesniedz, ja iepriekšējā kalendārā gada laikā ir bijušas izmaiņas:

 • saistībā ar informāciju par operatoru. Piemēram, mainīts juridiskās firmas nosaukums, juridiskā adrese vai mainīts fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese u.c.
 • par jonizējošā starojuma avotiem. Piemēram, iegādāta jauna, likvidēta vai atsavināta rentgeniekārta, mainīta rentgeniekārtas rentgenlampa vai ģenerators, mainīts rentgeniekārtas statuss no lietošanas uz glabāšanu vai otrādāk, rentgeniekārta pārvietota uz jaunu adresi vai jaunu kabinetu tajā pašā adresē, veikts darba vietas monitorings, veikta tehnisko parametru pārbaude medicīnas un zobārstniecības rentgeniekārtām u.c.
 • par darbiniekiem. Piemēram, mainījies darbu vadītājs, mainījušies darbinieki, darbu vadītājs vai darbinieki izgājuši apmācības radiācijas drošībā, darbinieki izgājuši obligāto veselības pārbaudi u.c.
 • par mērīšanas līdzekļiem. Piemēram, iegādāta jauna, likvidēta vai atsavināta mēriekārta, veikta mēriekārtas kalibrēšana. Tas attiecas arī uz ārstniecības iestāžu dozas un laukuma reizinājuma mērītājiem
 • un citas izmaiņas. Piemēram, iegādāta vai atjaunota civiltiesiskās apdrošināšanas polise, apglabāti, novadīti apkārtējā vidē vai atsavināti radioaktīvie avoti, veikta slēgta starojuma avota hermētiskuma pārbaude. Tāpat arī importētas vai eksportētas rentgeniekārtas vai radioaktīvās vielas, kā arī uzstādītas, demontētas vai likvidētas savas vai citu operatoru rentgeniekārtas

Ja iepriekšējā kalendārā gada laikā nav bijušas nevienas no minētajām izmaiņā un nav jaunas informācijas, ko norādīt pārskata veidlapā, pārskatu var nesniegt. Piemēram, ja rentgeniekārta vai radioaktīvais avots tiek glabāts vai iznomāts saskaņā ar saņemto licenci vai reģistrācijas apliecību. Arī ja rentgeniekārta vai radioaktīvais avots tiek lietots, bet iepriekšējā kalendārā gada laikā nav veiktas pārbaudes vai darba vietas monitorings, darbinieku apmācības radiācijas drošībā vai obligātās veselības pārbaudes u.c.

Jāņem vērā, ka Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs var lūgt apstiprināt, vai tiešām iepriekšējā kalendāra gada laikā nav bijušas izmaiņas, ja pārskats nav iesniegts!

 

Kā iesniegt pārskatu?

Pārskatu iesniedz oficiāli:

 1. nosūtot pa pastu vai personiski nogādājot uz Lietvedības daļu, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045,
 2. vai nosūtot uz e-pastu pasts@vvd.gov.lv, ja pārskats ir parakstīts ar elektronisko parakstu.

Lūdzam ņemt vērā, ka e-pastā atsūtīts pārskats bez elektroniskā paraksta nav uzskatāms par oficiāli iesniegtu!

 

Kas notiek pēc pārskata iesniegšanas?

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs izvērtē iesniegto informāciju un salīdzina to ar datiem, kas jau iekļauti informācijas sistēmā. Ja iesniegtā informācija ir kļūdaina vai nepilnīga, par to paziņo personai, kura ir iesniegusi pārskatu, aicinot veikt nepieciešamos labojumus un nosakot termiņus to izpildei.

 

Kā aizpildīt pārskatu?

Attiecināms uz visām pārskata veidlapām

Svarīgi - pārskatā aizpilda informāciju par visām rentgeniekārtām un radioaktīvajiem avotiem, kā arī par visiem darbu vadītājiem un darbiniekiem!

Skatīt pārskata tabulas “2. Informācija par operatora īpašumā (valdījumā vai turējumā) esošiem radioaktīvo vielu nesaturošiem jonizējošā starojuma avotiem”, “2. Informācija par operatora īpašumā (valdījumā vai turējumā) esošajiem radioaktīvo vielu saturošiem jonizējošā starojuma avotiem”, “3./5. Informācija par darbu vadītāju un darbiniekiem, kuri veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem”.

Ja operatoram ir vairākas struktūrvienības, norāda katras struktūrvienības nosaukumu, adresi, rentgeniekārtas un radioaktīvos avotus, darbu vadītāju, darbiniekus, mēriekārtas. Iesakām pārskata veidlapā 2., 3./5., un 4./6. tabulu nokopēt vairākas reizes un norādīt, kurai no struktūrvienībām tās atbilst.

Ja pārskatu par katru struktūrvienību sniedz atsevišķi, pārskata 1.1. punktā tas speciāli jānorāda!

 

1. tabula "Informācija par operatoru":

1.1. Operatora nosaukumu norāda saskaņā ar licencē vai reģistrācijas apliecībā minēto. Ja operators ir juridiska persona, piemēram, SIA “Bērziņš”, tad norāda nosaukumu. Ja operators ir fiziska persona, piemēram, zobārsts Jānis Bērziņš, tad norāda vārdu un uzvārdu.

1.2. Juridiskai personai, piemēram, SIA “Bērziņš”, norāda vienoto reģistrācijas numuru un juridisko adresi.  Fiziskai personai, piemēram, zobārstam Jānim Bērziņam, norāda personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi.

1.3. Norāda faktisko darbību veikšanas adresi, piemēram, Bērziņa gatve 10, Rīga, LV-1010. Ja darbības tiek veiktas vairākās adresēs, norāda katru no adresēm. Ja konkrētajā adresē ir vairākas struktūrvienības vai katrā no adresēm atrodas dažādas struktūrvienības, tās norāda pārskatā kā, piemēram, “Diagnostikas nodaļa”, “Terapijas nodaļa”, “Kodolmedicīnas nodaļa”.

1.8./1.9. Norāda darbu vadītāja kontaktinformāciju. Ja darbu vadītāji ir vairāki, norāda, kurā no struktūrvienībām darbu vadītājs strādā un kāda ir viņa kontaktinformācija.

 

3./5. tabula "Informācija par darbu vadītāju un darbiniekiem, kuri veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem":

3.1./5.1. Lūdzam papildus norādīt, vai darbu vadītājs mainījies iepriekšējā kalendārā gada laikā un vai darbu vadītājs pats strādā ar rentgeniekārtām vai radioaktīvajiem avotiem. Ārstniecības iestāžu darbu vadītājiem norāda arī ārstniecības personas sertifikātu. Ja iepriekšējā kalendārā gada laikā darbu vadītājs nav piedalījies apmācībās radiācijas drošībā, norāda informāciju par pēdējo veikto apmācību.

3.2./5.2. Tabulā norāda visus darbiniekus, kas veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem vai atrodas jonizējošā starojuma laukā. Ja darbu vadītājs pats strādā ar rentgeniekārtām vai radioaktīvajiem avotiem, viņu norāda darbinieku sarakstā. Lūdzam papildus norādīt, kuri darbinieki uzsākuši darbu iepriekšējā kalendārā gada laikā un kuri darbinieki pārtraukuši darba attiecības vai pārtraukuši strādāt ar jonizējošā starojuma avotiem. Ja iepriekšējā kalendārā gada laikā darbinieks nav piedalījies apmācībās radiācijas drošībā vai veicis obligāto veselības pārbaudi, norāda informāciju par pēdējo apmācību un pēdējo veselības pārbaudi.

 

4./6. tabula "Informācija par operatora rīcībā esošajiem jonizējošā starojuma mērīšanas līdzekļiem (mēriekārtām)":

Tabulu aizpilda, ja operatoram ir mēriekārtas. Tas neattiecas uz individuālajiem termoluminiscences dozimetriem (TLD). Sadaļā “Mērīšanas līdzekļa veids” norāda arī lietojuma veidu un identificējamo jonizējošā starojumu veidu (alfa, beta, gamma, neitronu).

Ārstniecības iestāžu dozas un laukuma reizinājuma mērītājam norāda arī rentgeniekārtu, kurai tas tiek lietots.

 

Papildus par I. Pārskatu par darbībām ar radioaktīvo vielu nesaturošiem jonizējošā starojuma avotiem (rentgeniekārtas) skatīt (.pdf)

Papildus par II. Pārskatu par darbībām ar radioaktīvo vielu saturošiem jonizējošā starojuma avotiem (radioaktīvie avoti) skatīt (.pdf)

Papildus par III. Pārskatu “Radioaktīvo vielu saturošu un nesaturošu jonizējošā starojuma avotu tirdzniecība, apkalpošana un likvidēšana” skatīt (.pdf)

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 25.11.2020