VVD logo

Pārskats par darbībām ar JSA (operatoru atskaites)

Likums "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" un Ministru kabineta noteikumi Nr. 752 “Kārtība, kādā licencē un reģistrē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem" nosaka, ka informācija par izmaiņām iepriekšējā kalendārā gada laikā operatoram jāaizpilda attiecīgajā pārskata veidlapā (MK noteikumu Nr. 752 6. pielikums) un jāiesniedz Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centram līdz katra gada 31. janvārim.

 

Pārskata veidlapas

Pirms pārskata aizpildīšanas noteikti jāiepazīstas ar pārskata veidlapā norādītajām "piezīmēm"!

  1. Pārskats par darbībām ar radioaktīvo vielu nesaturošiem jonizējošā starojuma avotiem (rentgeniekārtas)
  2. Pārskats par darbībām ar radioaktīvo vielu saturošiem jonizējošā starojuma avotiem (izotopiskie avoti)
  3. Radioaktīvo vielu saturošu un nesaturošu jonizējošā starojuma avotu tirdzniecība, apkalpošana un likvidēšana 

 

Kuru veidlapu pildīt?

  1. Operatoriem, kuri veic darbības ar rentgeniekārtām jāpilda I. Pārskata veidlapa. Piemēram, zobārsti, bagāžas kontroles operatori, vetārsti, pētījumu un mācību iestādes, medicīnas iestādes
  2. Operatoriem, kuri lieto vai glabā radioaktīvo vielu saturošus jonizējošā starojuma avotus jāaizpilda II. Pārskata veidlapa. Ja operatoram ir gan rentgeniekārtas, gan radioaktīvo vielu saturoši avoti, jāaizpilda un jāiesniedz abas pārskata veidlapas
  3. Operatoriem, kuri sniedz pakalpojumus, piemēram, pārdod, uzstāda, remontē, nodrošina tehnisko apkopi, demontē un likvidē jonizējošā starojuma avotus, jāaizpilda III. Pārskata veidlapa. Ja operatoram īpašumā vai valdījumā ir arī pašam savi avoti (rentgeniekārtas vai radioaktīvie avoti), papildus jāaizpilda arī attiecīgā pārskata veidlapa. III. Pārskata veidlapa jāpilda arī operatoriem, kas nodarbojas ar importēšanu, eksportēšanu un tranzītu.

 

Kas notiek pēc pārskata iesniegšanas?

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs izvērtē iesniegto informāciju un salīdzina to ar datiem, kas jau iekļauti datubāzē. Ja iesniegtā informācija ir kļūdaina vai nepilnīga, par to paziņo personai, kura ir iesniegusi atskaiti, aicinot veikt nepieciešamos labojumus un nosakot termiņus to izpildei.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 14.11.2018