VVD logo

Veidlapu paraugi

Zemes dzīļu dokumentu saņemšanai

 

Ieteicamā iesnieguma veidlapa zemes dzīļu izmantošanas licences saņemšanai

Iesniegumam licences saņemsanai pievienojamie dokumenti

Ieteicamā veidlapa Ziņas par personāla kvalifikāciju

Ieteicamā veidlapa – Ziņas par darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu.

Ieteicamā iesnieguma veidlapa derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes pases vai derīgoizrakteņu ieguves limita saņemšanai.

Iesnieguma veidlapa pazemes ūdeņu atradnes pases saņemšanai

 

Atļauju saņemšanai piesārņojošo darbību veikšanai

 

Iesniegums A vai B kategorijas atļaujas saņemšanai (24.11.2014) 

Iesniegums C kategorijas apliecinājuma saņemšanai (24.11.2014)

 

Citu atļauju saņemšanai

 

Iesniegums ūdens resursu lietošanas atļaujas saņemšanai

Iesniegums siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas saņemšanai

Iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai darbībām ar aukstuma aģentiem

Nepieciešamie dokumenti speciālās atļaujas (licences) saņemšanai darbībām ar aukstuma aģentiem

Nepieciešamie dokumenti dabas resursu lietošanas atļaujas saņemšanai

Veidlapa pārskatam par darbību ar aukstuma aģentiem

 

Atkritumu apsaimniekošanas atļauju saņemšanai

 

Iesniegums atkritumu apsaimniekošanas atļaujas saņemšanai

Ieteicamā atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku isnieguma veidlapa

 

Tehnisko noteikumu saņemšanai

 

Ieteicamā iesnieguma veidlapa tehnisko noteikumu saņemšanai

Ieteicamā iesnieguma veidlapa tehnisko noteikumu saņemšanai virszemes ūdensobjektu tīrīšanai vai padziļināšanai

Ieteicamā iesnieguma veidlapa tehnisko noteikumu saņemšanai ostas akvatorijas tīrīšanai vai padziļināšanai

 

Izziņu saņemšanai

 

Iesniegums izziņas saņemšanai par Aizsargjoslu likuma prasību ievērošanu

Iesniegums izziņas saņemšanai par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību

Iesniegums izziņas saņemšanai par uzņēmuma atbilstību minimālajiem standartiem attiecībā uz vides aizsardzības prasībām

 

Zvejas licences un zvejas žurnāla saņemšanai

 

Iesniegums zvejas atļaujas (licences) saņemšanai rūpnieciskajai zvejai iekšējos un piekrastes ūdeņos

Iesniegums zvejas atļaujas (licences) saņemšanai zvejai jūrā

Iesniegums Eiropas Kopienu zvejas žurnāla saņemšanai

Iesniegums atļaujas (licences) saņemšanai zvejai īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos Latvijas iekšējos ūdeņos un Baltijas jūras piekrastes zonā

Iesniegums zvejas tīklu tirdzniecības vietas/zvejas tīklu izgatavotāju reģistrācija

 

Licencei metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā

 

Iesniegums par licences izsniegšanu

 

Monitoringa gada pārskatu formas

 

Monitoringa gada pārskatu forma

 

Citas veidlapas un iesniegumi

 

Dabas resursu nodokļa aprēķina lapa

Ieteicamā iesnieguma veidlapa ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam

Iesniegums atzinuma "Par būves gatavību ekspluatācijai" saņemšanai

Ziņojums par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomiem un veidiem

Pārskats par derīgo izrakteņu ieguvi

Pārskats par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem

Iesniegums par vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem izmantojamās ēkas vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūves atbrīvošanu no nekustamā īpašuma nodokļa, par atbrīvojuma atcelšanu vai ēkas vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūves platības izmaiņām

Iesniegums zaudējumu kompensācijai par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībai

Iesniegums zaudējumu kompensācijai par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem akvakultūrai, lopkopībai vai biškopībai

Iesniegumi radiācijas drošības pakalpojumu jomā

 

Iesniegums atļaujas saņemšanai radioaktīvo vielu nesaturoša (neizotopiska) jonizējošā starojuma avota iegādei (iegūšanai īpašumā) un glabāšanai, importēšanai, eksportēšanai vai tranzītam

Iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai darbībām ar radioaktīvo vielu nesaturošu (neizotopisko) jonizējošā starojuma avotu

Iesniegums speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas saņemšanai darbībām ar radioaktīvo vielu saturošu (izotopisko) jonizējošā starojuma avotu

Iesniegums par individuālās jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņas izsniegšanu

Iesniegums par individuālās jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņas nodošanu glabāšanai Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra arhīvā

 

Atskaišu formas radiācijas drošības jomā

 

Instrukcija operatora ikgadējās atskaites aizpildīšanai

Operatora ikgadējā atskaite "Radioaktīvo vielu nesaturoši (neizotopiskie) jonizējošā starojuma avoti"

Operatora ikgadējā atskaite "Radioaktīvo vielu saturoši (izotopiskie) jonizējošā starojuma avoti"

Operatora ikgadējā atskaite "Radioaktīvo vielu saturošu un nesaturošu (neizotopisko) jonizējošā starojuma avotu tirdzniecība, apkalpošana, likvidēšana"

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 02.09.2015