VVD logo

ENG / LV

Veidlapu paraugi

Zemes dzīļu dokumentu saņemšanai


Ieteicamā iesnieguma veidlapa zemes dzīļu izmantošanas licences saņemšanai

Iesniegumam licences saņemsanai pievienojamie dokumenti

Ieteicamā veidlapa Ziņas par personāla kvalifikāciju

Ieteicamā veidlapa – Ziņas par darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu.


Ieteicamā iesnieguma veidlapa derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes pases vai derīgoizrakteņu ieguves limita saņemšanai.

Iesnieguma veidlapa pazemes ūdeņu atradnes pases saņemšanai.

 

Atļauju saņemšanai piesārņojošo darbību veikšanai

Iesniegums A vai B kategorijas atļaujas saņemšanai (24.11.2014) 

Iesniegums C kategorijas apliecinājuma saņemšanai (24.11.2014)

 

Citu atļauju saņemšanai

Iesniegums ūdens resursu lietošanas atļaujas saņemšanai

Iesniegums siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas saņemšanai

Iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai darbībām ar aukstuma aģentiem

Nepieciešamie dokumenti speciālās atļaujas (licences) saņemšanai darbībām ar aukstuma aģentiem

Nepieciešamie dokumenti dabas resursu lietošanas atļaujas saņemšanai

Veidlapa pārskatam par darbību ar aukstuma aģentiem.

 

Atkritumu apsaimniekošanas atļauju saņemšanai:

Iesniegums atkritumu apsaimniekošanas atļaujas saņemšanai

Ieteicamā atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku isnieguma veidlapa

 

Tehnisko noteikumu saņemšanai

Ieteicamā iesnieguma veidlapa tehnisko noteikumu saņemšanai

Ieteicamā iesnieguma veidlapa tehnisko noteikumu saņemšanai virszemes ūdensobjektu tīrīšanai vai padziļināšanai

Ieteicamā iesnieguma veidlapa tehnisko noteikumu saņemšanai ostas akvatorijas tīrīšanai vai padziļināšanai.

 

Izziņu saņemšanai

Iesniegums izziņas saņemšanai par Aizsargjoslu likuma prasību ievērošanu

Iesniegums izziņas saņemšanai par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību

Iesniegums izziņas saņemšanai par uzņēmuma atbilstību minimālajiem standartiem attiecībā uz vides aizsardzības prasībām

 

Zvejas licences un zvejas žurnāla saņemšanai

Iesniegums zvejas atļaujas (licences) saņemšanai rūpnieciskajai zvejai iekšējos un piekrastes ūdeņos

Iesniegums zvejas atļaujas (licences) saņemšanai zvejai jūrā

Iesniegums Eiropas Kopienu zvejas žurnāla saņemšanai

Iesniegums atļaujas (licences) saņemšanai zvejai īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos Latvijas iekšējos ūdeņos un Baltijas jūras piekrastes zonā

 

Licencei metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā

Iesniegums par licences izsniegšanu

 

Monitoringa gada pārskatu formas

Monitoringa gada pārskatu forma sadedzināšanas iekārtām

Monitoringa gada pārskatu forma notekūdeņu attīrīšanas iekārtām

Monitoringa gada pārskatu forma degvielas uzpildes stacijām

 

Citas veidlapas un iesniegumi

Dabas resursu nodokļa aprēķina lapa

Ieteicamā iesnieguma veidlapa ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam

Iesniegums atzinuma "Par būves gatavību ekspluatācijai" saņemšanai

Ziņojums par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomiem un veidiem

Pārskats par derīgo izrakteņu ieguvi

Pārskats par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem

Iesniegums par vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem izmantojamās ēkas vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūves atbrīvošanu no nekustamā īpašuma nodokļa, par atbrīvojuma atcelšanu vai ēkas vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūves platības izmaiņām

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 01.03.2015