VVD logo

ES FONDI (2007-2013)

 

  Ir iesācies jauns Eiropas Savienības fondu (ESF) apguves periods. Tāpēc ir lietderīgi atskatīties, kas ir paveikts iepriekšējā periodā. ESF 2007.-2013. gadu finanšu  plānošanas periodā Valsts vides dienests (VVD) ir sekmīgi realizējis daudzus ES Kohēzijas un Eiropas reģionālās attīstības fondu ( KF un ERAF) projektus:

1.”Laboratorijas aprīkojums virszemes un pazemes ūdens kvalitātes monitoringa mērījumiem un prioritāro bīstamo vielu analīzēm 1.kārta” ar ID Nr.3.DP/3.4.1.6.0/08/ IPIA/VIDM/001. vairāk lasīt šeit

2. Pazemes ūdens hidroģeoloģisko novērojumu programmas pilnveidošana, urbumu aprīkošana ar ūdens līmeņa mērītājiem Gaujas un Daugavas upju sateces baseinos” ar ID Nr.3.DP/3.4.1.6.0/08/IPIA/ VIDM/002. vairāk lasīt šeit

3. “Automātisko gaisa monitoringa iekārtu iegāde un modernizācija” ar ID Nr.3.DP/ 3.4.1.6.0 /08/IPIA/VIDM/003. vairāk lasīt šeit

4. “Virszemes ūdens un hidroloģiskā monitoringa sistēmas pilnveidošana Kurzemes reģionā atbilstoši ES Ūdens struktūrdirektīvas 2000/60/EC prasībām” ar ID Nr. 3.DP/ 3.4.1.6.0/08/IPIA/VIDM/004. vairāk lasīt šeit

5. “Laboratorijas aprīkojums virszemes un pazemes ūdens kvalitātes monitoringa mērījumiem un prioritāro bīstamo vielu analīzēm 2.kārta” ar ID Nr. 3DP/3.5.1.4.0/10/ IPIA/VIDM/001 vairāk lasīt šeit

6. “Virszemes ūdens un hidroloģiskā monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā atbilstoši ES Ūdens struktūrdirektīvas 2000/60/EC prasībām” ar ID Nr. 3DP/3.5.1.4.0 /10/IPIA/VIDM/002 vairāk lasīt šeit

7.” Pazemes ūdens hidroģeoloģisko novērojumu programmas pilnveidošana, urbumu aprīkošana ar ūdens līmeņa mērītājiem Lielupes un Ventas upju sateces baseinos.” Ar ID Nr. 3DP/3.5.1.4.0/10/IPIA/VIDM/003 vairāk lasīt šeit

8. “Aprīkojums virszemes un pazemes ūdens, gaisa paraugu ievākšanai un piesārņojošo vielu emisijas kontrolei vidē” ar ID Nr. 3DP/3.5.1.4.0/10/IPIA/VIDM/005 vairāk lasīt šeit

9.” Specializētā kuģa iegāde zvejas kontroles un vides monitoringa veikšanai jūrā” ar ID Nr. 3DP/3.5.1.4.0/11/IPIA/VARAM/001vairāk lasīt šeit

10.” Vides putekļu monitorings” ar ID Nr. 3DP/3.5.1.4.0/11/IPIA/VARAM/002 vairāk lasīt šeit

11. “Radiācijas monitoringa agrīnās brīdināšanas sistēmas modernizācija ar ID Nr. 3DP/3.5.1.4.0/11/IPIA/VARAM/004 vairāk lasīt šeit

12. “Aprīkojums operatīvai piesārņojošo darbību izraisīto smaku un smaku avotu un gaisa piesārņojuma (cietās daļiņas ) identificēšanai sūdzību saņemšanas gadījumos” ar ID Nr. 3DP/3.5.1.4.0/14/IPIA/VARAM/001 vairāk lasīt šeit

13. ”Jelgavas šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves “Kosmoss” sanācijas darbi” ar ID Nr. 3DP/3.4.1.4.0/09/IPIA/VIDM/001 vairāk lasīt šeit

14. ”Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1.kārta” ar ID Nr. 3DP/3.4.1.4.0/12/IPIA/VARAM/001 vairāk lasīt šeit

 

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 12.07.2020