VVD logo

Kohēzijas fonds

Aktivitāte „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” Nr. 3.5.1.4.

Aprīkojums operatīvai piesārņojošo darbību izraisīto smaku un smaku avotu un gaisa piesārņojuma (cietās daļiņas) identificēšanai sūdzību saņemšanas gadījumos

Nr. 3DP/3.5.1.4.0/14/IPIA/VARAM/001

Laboratorijas aprīkojums virszemes un pazemes ūdens kvalitātes monitoringa mērījumiem un prioritāro bīstamo vielu analīzēm 1. kārta 
Nr. 3.DP/3.5.1.4./08/IPIA/VIDM/001;

Pazemes ūdens hidroģeoloģisko novērojumu programmas pilnveidošana, urbumu aprīkošana ar ūdens līmeņa mērītājiem Gaujas un Daugavas upju sateces baseinos
Nr. 3.DP/3.5.1.4./08/IPIA/VIDM/002; 

Automātisko gaisa monitoringa iekārtu iegāde un modernizācija
Nr. 3.DP/3.5.1.4./08/IPIA/VIDM/003; 

Virszemes ūdens un hidroloģiskā monitoringa sistēmas pilnveidošana Kurzemes reģionā atbilstoši ES Ūdens struktūrdirektīvas 2000/60/EC prasībām 

Nr. 3.DP/3.5.1.4./08/IPIA/VIDM/004;

Aktivitāte „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” Nr. 3.5.1.4. otrā kārta

Vispārīgā informācija

Aktivitāte „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” Nr. 3.5.1.4. trešā kārta

Vispārīgā informācija 12.02.2014.

Vispārīgā informācija 30.04.2014.

Pamatojums sarunu procedūrai

Vispārīga informācija 26.05.2014.

Lēmums par sarunu procedūras rezultātiem 22.05.2014.

Vispārīga informācija (noslēguma) 17.12.2014.

 

Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide Latvijā, I kārta

Vispārīgā informācija

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 13.08.2020