VVD logo

Projektus finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds (LVAF)

VVD ir pabeidzis sanētās Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves monitoringa tīkla atjaunošanu

2017.gada 4.augustā Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) iesniedza projekta iesniegumu valsts budžeta apakšprogrammā „Nozares vides projekti” 2017.gadam izsludinātajā konkursā, un 2017.gada 31.augustā Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas (turpmāk – LVAFA) padome nolēma atbalstīt projektu „Vēsturiski piesārņotas vietas „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve” monitoringa tīkla atjaunošana”. 2017.gada 27.septembrī starp VVD un LVAFA parakstīta Vienošanās par Projekta īstenošanu.

2017.gada 15.decembrī VVD ir pabeidzis projekta „Vēsturiski piesārņotas vietas „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve” monitoringa tīkla atjaunošana” (Nr. 1-08/294/2017) īstenošanu, kura ietvaros VVD ir izpildījis visas projektā paredzētās aktivitātes un sasniedzis projekta rezultātus – veikta padziļināta izpēte un izstrādāta atskaite par veiktajiem darbiem, kā arī novērsti bojājumi 7 monitoringa urbumos un atjaunota monitoringa sistēma vēsturiski piesārņotā vietā „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve”.

Projekta mērķis ir sasniegts – ir atjaunots monitoringa urbumu tīkls sanētās vēsturiski piesārņotas vietas „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve” teritorijā, lai nodrošinātu kvalitatīvu vides datu iegūšanu, gruntsūdens stāvokļa kontroli un ierobežotu nesankcionētu darbību veikšanu.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pabeigts projekts „Inčukalna Dienvidu gudrona dīķa teritorijas fiziskā apsargāšana”

2017. gada 31. decembrī Valsts vides dienests pabeidza Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansētā projekta „Inčukalna Dienvidu gudrona dīķa teritorijas fiziskā apsargāšana” (reģ. Nr. 1-08/293/2017) īstenošanu. Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināja licencēts apsardzes uzņēmums SIA „SARGS 36” atbilstoši 2017.gada 6.oktobrī noslēgtā apsardzes pakalpojuma līguma nosacījumiem.

Projekta ietvaros tika sasniegts mērķis – nodrošināt iežogotās Dienvidu dīķa teritorijas sertificēta apsardzes uzņēmuma fiziskās apsardzes pakalpojumu, lai apsargātu Inčukalna Dienvidu gudrona dīķa teritorijā esošo infrastruktūru, kā arī novērstu iespējamos draudus cilvēka un vides veselībai. Projekta ietvaros tika nodrošināts 1 stacionārs fiziskās apsardzes postenis 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā laika periodā no 2017. gada 7.oktobra līdz 31.decembrim.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“Zaļie” uzņēmumi un pašvaldības saņēmuši tradicionālās “Zaļās izcilības balvas”

Valsts vides dienests (VVD) svinīgā ceremonijā Salaspilī, Nacionālajā botāniskajā dārzā pasniedza tradicionālo nozares apbalvojumu “Zaļās izcilības balva”. VVD to jau trešo gadu piešķir uzņēmumiem un pašvaldībām, kas visaugstākajā līmenī ievēro vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, kā arī pēc savas iniciatīvas veic pasākumus, kas mazina ietekmi uz vidi.

Šogad iekļaušanai VVD veidotajā “zaļajā sarakstā” VVD reģionālās vides pārvaldes vērtēja gan uzņēmumus, kas ir A, B vai C kategorijas piesārņojošo darbību veicēji, gan uzņēmumus, kuri veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, gan arī pašvaldības.

Par vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu un pašiniciatīvu ietekmes uz vidi mazināšanā balva tika pasniegta SIA “Liepājas enerģija”, AS “Rēzeknes siltumtīkli”, AS “Ventspils tirdzniecības osta”, SIA “Neste Oil Latvia” (degvielas uzpildes stacija Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 146), SIA “IMA SIGNĀLS”, zemnieku saimniecībai “Siveci 1”, SIA “Zieglera mašīnbūve”, SIA “East Metal” (Daugavpils filiāle), kā arī Cesvaines novada domei un Līvānu novada domei. Savukārt par teicami paveiktu darbu radiācijas drošības prasību ievērošanā savā uzņēmumā apbalvojumu saņēma SIA “Cemex”. Jāatzīmē, ka pirms diviem gadiem šis uzņēmums tika apbalvots par augstu sniegumu vides normatīvo prasību ievērošanā.

Lai motivētu uzņēmējus ikdienā strādāt un rīkoties pēc zaļās domāšanas principiem, pirmo reizi tika pasniegtas arī veicināšanas balvas “Izaicinājums ceļā uz “Zaļās izcilības balvu””. Veicināšanas balvas saņēma SIA “Rojas DzKU”, SIA “Jelgavas ūdens”, AS “Agrofirma Tērvete”, AS “Tērvetes AL”, zemnieku saimniecība “Vilciņi - 1”.

Uzņēmumi VVD “zaļajā sarakstā” tiek iekļauti uz trim gadiem, tā apliecinot lielu uzticēšanos un labvēlības statusu no Dienesta puses.

Šogad “Zaļās izcilības balvas” pasniegšanu finansiāli atbalstīja Latvijas Vides aizsardzības fonds.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VVD ir uzsācis projekta „Inčukalna sērskābā gudrona Dienvidu dīķa pārklājuma uzturēšana” īstenošanu

2017.gada 20.oktobrī Valsts vides dienests (VVD) iesniedza projekta iesniegumu valsts budžeta apakšprogrammā „Nozares vides projekti” 2017.gadam izsludinātajā konkursā, un 2017.gada 10.novembrī Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) padome nolēma atbalstīt projektu „Inčukalna sērskābā gudrona Dienvidu dīķa pārklājuma uzturēšana”. 2017.gada 22.novembrī starp VVD un LVAFA parakstīta vienošanās par projekta īstenošanu.

Projekta mērķis ir nodrošināt uz Inčukalna sērskābā gudrona Dienvidu dīķa esošā ūdensnecaurlaidīgā pagaidu pārklājuma uzturēšanu, lai nodrošinātu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija” ietvaros radīto vērtību saglabāšanu, novērstu papildus piesārņojuma rašanās risku un iespējamos draudus cilvēka veselībai un videi.

Projekta ietvaros līdz 2017. gada 31.decembrim paredzēts veikt nokrišņu ūdens virs pagaidu pārklājuma laboratoriskās analīzes, lai pārliecinātos, ka ūdens ir nepiesārņots, veikt nokrišņu ūdens virs pagaidu pārklājuma atsūknēšanu, lai izvairītos no pagaidu pārklājuma un Dienvidu gudrona dīķa aizsargvaļņa bojājuma riskiem palielinātā nokrišņu ūdens apjoma dēļ, un nodrošināt pagaidu pārklājumā izveidotā cauruma paraugu noņemšanai aizmetināšanu, lai preventīvi novērstu virs pagaidu pārklājuma esošā nokrišņu ūdens un sērskābā gudrona sajaukšanos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Noslēdzies projekts “Valsts vides dienesta amatpersonu veiktspējas paaugstināšana”

Ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2017. gada 30. marta lēmumu tika atbalstīts un piešķirts finansējums Valsts vides dienesta (turpmāk – VVD) Juridiskā departamenta iniciētajam projektam “VVD amatpersonu veiktspējas paaugstināšana”.

Lai uzlabotu VVD amatpersonu veiktspēju administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā, projekta ietvaros AS “VentEko” pārstāves – vides eksperte Lilija Apine un vides inženiere Alvīne Labanovska – izstrādāja vadlīnijas “Izplatītākie pārkāpumi vides jomā un to kaitīgums” un informatīvajā seminārā tās prezentēja.

Izstrādātās vadlīnijas ikdienas darbā varēs izmantot gan esošās, gan nākamās VVD amatpersonas.

Realizējot projektu, sasniegti izvirzītie mērķi - ir paaugstināta VVD amatpersonu kompetence, tādejādi sekmējot VVD vides aizsardzības un kontroles funkciju īstenošanu. VVD amatpersonām ir radīts padziļināts priekšstats par vides normatīvo aktu pārkāpumiem, to ietekmi un apjomu.

  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inčukalna gudrona dīķa apsargāšanai VVD noslēdz jaunu līgumu

2017.gada 7.oktobrī noslēdzās līdzšinējais apsardzes pakalpojuma līgums ar SIA “RD Consult”, vienlaikus pabeidzot Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta „Inčukalna Dienvidu gudrona dīķa teritorijas apsargāšana” īstenošanu. Šī projekta ietvaros tika sasniegts mērķis - nodrošināt iežogotās Dienvidu sērskābā gudrona dīķa teritorijas (turpmāk – Teritorija) sertificēta apsardzes uzņēmuma fiziskās apsardzes pakalpojumu, lai apsargātu Teritorijā esošo infrastruktūru, kā arī novērstu iespējamos draudus cilvēka un vides veselībai.

2017.gada 4.augustā Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) iesniedza projekta iesniegumu valsts budžeta apakšprogrammā „Nozares vides projekti” 2017.gadam izsludinātajā konkursā, un 2017.gada 31.augustā Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas (turpmāk – LVAFA) padome nolēma atbalstīt projektu „Inčukalna Dienvidu gudrona dīķa teritorijas fiziskā apsargāšana” (turpmāk – Projekts). 2017.gada 27.septembrī starp VVD un LVAFA parakstīta Vienošanās par Projekta īstenošanu.

2017.gada 21.septembrī VVD izsludināja iepirkumu un 2017.gada 6.oktobrī noslēdza apsardzes pakalpojuma līgumu Nr. VVD/CS/2017/81/LVAF ar SIA „SARGS 36”, lai nodrošinātu Dienvidu gudrona dīķa teritorijas apsardzi.

Projekta un līguma ietvaros tiek veiktas šādas aktivitātes:

 • patstāvīgi 24 stundas diennaktī nodrošināts 1 (viens) stacionārais fiziskās apsardzes postenis;
 • kontrolētas un rakstiski atzīmētas apsardzes žurnālā Teritorijā ienākošās un izejošās personas, iebraucošā un izbraucošā transporta kustība, kā arī materiālo vērtību izvešana (iznešana) un ievešana (ienešana);
 • veikta regulāra Teritorijas perimetra apgaita/apskate dežūras laikā;
 • pasūtītājs (Valsts vides dienests) tiek informēts par jebkuriem notikumiem Teritorijā, kas neatbilst aprakstam un noteikumiem;
 • nodrošināts, ka trauksmes signāla izziņošanas gadījumā, Teritorijā operatīvi ierodas apsardzes mobilā grupa, kā arī Valsts policijas darbinieki, lai novērstu iespējamos pārkāpumus un fiksētu trešo personu radīto kaitējumu.

Projekta realizācijas termiņš ir 2017.gada 31. decembris.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vides dienesta darbinieki uzlabo veiktspēju zemes dzīļu izmantošanas jautājumos

18. oktobrī Valsts vides dienesta darbinieki seminārā – diskusijā apsprieda aktuālos jautājumus zemes dzīļu izmantošanas jomā, kuras skar gan vides inspektoru, gan reģionālo pārvalžu Atļauju daļu  ekspertu darba ikdienu un izriet no praktiskās pieredzes un normatīvo aktu prasību pielietojuma. 2016. gadā dienesta inspektori veica 534 pārbaudes zemes dzīļu izmantošanas un aizsardzības jomā, 2017.gadā rādītājs būs līdzīgs. Derīgo izrakteņu ieguve ir saistīta ar lieliem pašvaldību un valsts infrastruktūras projektiem, kuru īstenošana nepieciešama ekonomikas izaugsmei un valsts attīstībai. Bet šie resursi ir izsmeļami, tāpēc īpaša uzmanība jāpievērš to racionālai izmantošanai un Dabas resursu nodokļa nomaksas kontrolei. Resursu ieguves uzraudzībā svarīga loma ir bilances uzturēšanai un precīzai aktualizēšanai.

Klātesošie tika iepazīstināti ar interneta karti “Derīgo izrakteņu atradnes”, kuru veido VVD centrālās struktūras darbinieki, un jaunākās lāzerskenēšanas datiem par karjeriem, kuros inspektoriem bija būtiskas neskaidrības par ieguves apmēriem. To LVAF finansēta projekta ietvaros veica SIA” Terra Topo” speciālisti.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Rīgā tikās IMPEL Atkritumu klastera nacionālās kontaktpersonas

4. un 5.oktobrī Valsts vides dienests sadarbībā ar IMPEL* organizēja Atkritumu klastera nacionālo kontaktpersonu sanāksmi. Tajā tika diskutēts par iespējamajām atkritumu pārrobežu sūtījumu tendencēm saistībā ar Ķīnas atkritumu importa aizliegumu, kā arī citiem jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas Parlamentu un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 “par atkritumu sūtījumiem” prasību praktisku izpildi un kontroli. Sanāksmes dalībnieki apsprieda atbilstošas kontroles procedūras piemērošanu atkritumu sūtījumiem laboratorijas analīžu veikšanai, sūtījuma pareizu klasificēšanu un tā atbilstību preces vai atkritumu statusam, kā arī runāja par izaicinājumiem, ar kuriem saskaras tranzīta valstis nelikumīga atkritumu sūtījuma konstatēšanas gadījumā.   

Sanāksmes ietvaros tika apmeklēta AS "PET Baltija", kas ir vienīgā PET pārstrādes rūpnīca Latvijā un lielākā PET pārstrādes rūpnīca Baltijas valstīs. Ņemot vērā to, ka AS “PET Baltija” pārstrādā ne tikai Latvijā savāktos atkritumus, bet pārstrādei  ieved tos arī no citām valstīm, tika diskutēts par atkritumu pārrobežu sūtījumu regulējumu no atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu skatupunkta. 

Pasākumu finansiāli atbalstīja Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija un IMPEL.

 

*IMPEL (angl. European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law)- Eiropas Savienības tīkls vides tiesību aktu īstenošanai un ieviešanai (Vairāk informācijas par IMPEL pieejama www.impel.eu)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VVD ir pabeidzis ieviest  projektu „Projektu ieviešanas vienības veiktspējas stiprināšana”

2017.gada 29.septembrī Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) ir pabeidzis projekta „Projektu ieviešanas vienības veiktspējas stiprināšana” īstenošanu, kura ietvaros VVD ir izpildījis visas projektā paredzētās aktivitātes un sasniedzis projekta rezultātus – iegādājies vienu datorprogrammas Microsoft Project Standard 2016 licenci un vienu datorprogrammas Autodesk AutoCAD licenci vienam datoram lietošanai ilgāk nekā vienu gadu, kā arī nodrošinājis viena darbinieka apmācības darbam ar datorprogrammu Autodesk AutoCAD (pamatkurss un padziļināts kurss).

Projekta mērķis ir sasniegts – ir veicināta VVD personāla, konkrētāk, projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” vadītāju veiktspējas, kvalifikācijas un kompetences celšana un nodrošināta projekta vadība ar praktiski pielietojamiem instrumentiem (datorprogrammām) vides aizsardzības pasākumu īstenošanai un projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” sekmīgai pabeigšanai.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas “Nozares vides projekti”  papildus kārtas projekti

Valsts vides dienests (turpmāk tekstā VVD) 2017. gada 7. augustā Latvijas vides aizsardzības fondā (turpmāk tekstā LVAF)  valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas “Nozares vides projekti”  papildus kārtai iesniedza divus projektu pieteikumus, kuriem  ar 2017. gada 31. augusta LVAF padomes sēdes lēmumu tika piešķirts finansējums. 2017. gadā VVD ar LVAF piešķirto finansējumu papildus kārtai realizēs sekojošus projektus:

1/ “Vēsturiski piesārņotas vietas “Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve” monitoringa tīkla atjaunošana” (1-08/294/2017)

piešķirtais finansējums – 56 900, 00 EUR;

2/ “Inčukalna dienvidu gudrona dīķa teritorijas fiziskā apsargāšana” (1-08/293/2017)

 piešķirtais finansējums – 15 488,00 EUR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Seminārā apgūs jaunāko notekūdeņu apsaimniekošanas kontrolē

 7. un 8. septembrī Valsts vides dienesta (VVD) Daugavpils reģionālā vides pārvalde (RVP) rīko semināru “Kompetences celšana notekūdeņu apsaimniekošanas jomā”.

Uzklausot pieaicinātos notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšanas sertificētos speciālistus, VVD reģionālo pārvalžu eksperti un inspektori gūs informāciju par jaunākajām notekūdeņu tehnoloģijām, iespējamiem tehnoloģiskiem  uzlabojumiem, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzlabošanas iespējām, ja tās nenodrošina atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu. Tādējādi tiks paaugstināts  VVD darbinieku zināšanu līmenis un kompetence notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijās, kas sekmēs notekūdeņu attrīšanas iekārtu kontroles kvalitātes uzlabošanu un nosacījumu izvirzīšanu piesārņojošo darbību atļaujās, lai samazinātu, pārvaldītu un novērstu neatbilstoši attīrīto notekūdeņu negatīvo ietekmi uz vidi.

Eksperti un citi speciālisti informēs par to, kāda ir neattīrītu vai neatbilstoši attīrīto notekūdeņu novadīšanas ietekme uz ūdens ekosistēmām un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.

Notiks arī praktiskās nodarbības. To laikā tiks apsekotas komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (SIA “Daugavpils ūdens”), kas nodrošina atbilstošu notekūdeņu  attīrīšanu, kā arī problemātiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Kastīres ciematā, kur tiek veikti notekūdeņu attīrīšanas iekārtas pārbūves darbi.

Seminārs tiek rīkots Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas finansētā projekta “Efektīva iestādes darba pamats - kompetents darbinieks” (reģ. Nr. 1-08/3/2017) specifiskā mērķa “Kompetences celšana notekūdeņu apsaimniekošanas jomā” ietvaros.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Iepazīstot HES darbību Čehijā, paaugstina darbinieku kompetenci

Valsts vides dienesta (VVD) Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (RVP) un Madonas RVP darbinieki, realizējot LVAFA projekta Nr. 1-08/3/2017 „Efektīva iestādes darba pamats – kompetents darbinieks” paredzētos mērķus, apmeklēja Čehijas Republiku. Vides inspektoriem un ekspertiem tika noorganizēta iespēja iepazīties ar HES (HES kaskāde Berouna pilsētā, uz Beraounka upes) darbību Čehijas Republikā, kā arī tika iegūta informācija par pazemes ūdeņu (t.sk. minerālūdeņu) ieguves procesu, apsaimniekošanas praksi un nozīmi tautsaimniecības attīstībā.

HES apmeklējumu laikā tika pārrunāti sekojoši jautājumi:

 • hidroelektrostaciju (HES) darbība un to ietekme uz ūdens/dabas resursiem un apkārtējo vidi Čehijā;
 • Dabas resursu nodokļa (DRN) administrēšana Čehijā;
 • hidrotehnisko būvju renovācijas darbi un jauna būvniecība. Piesārņojuma uzkrāšanās ūdenskrātuvē, ledus sastrēgumu veidošanās, applūdināšana augšpus aizsprosta un ūdensteces izsīkšana lejpusē, ūdenslīmeņa periodiskas svārstības, zivju migrācijas ceļu nosprostošana un to traumēšana turbīnās, zivju ceļu izbūves nepieciešamība, labākie tehniskie risinājumi, kā arī ainavas degradācija;
 • pazemes ūdeņu, tai skaitā minerālūdeņu, aizsardzība un apsaimniekošana;
 • komunikācija ar vietējiem iedzīvotājiem.

VVD darbinieki un Čehijas puses pārstāvji dalījās pieredzē par atļauju izsniegšanas procesu, kontroles pasākumiem.

Vienlaicīgi, tika veicināts starpvalstu savstarpējais dialogs, lai nākotnē varētu komunicēt par jautājumiem, kas skar HES un ūdens resursu izmantošanu.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VVD turpina projekta „Inčukalna Dienvidu gudrona dīķa teritorijas apsargāšana” īstenošanu

Valsts vides dienests (VVD) turpina projekta „Inčukalna Dienvidu gudrona dīķa teritorijas apsargāšana” īstenošanu, nodrošinot Dienvidu sērskābā gudrona dīķa teritorijas diennakts fizisko apsardzi līdz sanācijas darbu atsākšanai. Saskaņā ar 2016.gada 29.decembrī noslēgto iepirkuma līgumu apsardzi nodrošina SIA „RD Consult”.

Projekta mērķis ir nodrošināt iežogotās Dienvidu sērskābā gudrona dīķa teritorijas sertificēta apsardzes uzņēmuma fiziskās apsardzes pakalpojumu, lai apsargātu teritorijā esošo infrastruktūru, kā arī novērstu iespējamos draudus cilvēka un vides veselībai.

Kā jau ziņots iepriekš, 2015.gada nogalē tika veikta Dienvidu sērskābā gudrona dīķa pārklāšana ar ūdensnecaurlaidīgu pagaidu pārklājumu, tādējādi pasargājot dīķi no piesārņojuma apjoma palielināšanās nokrišņu dēļ. Teritorija tiek apsargāta, jo īpaši nodrošinot, lai šis pārklājums netiktu tīši bojāts.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Seminārā piedāvā VVD un pašvaldību sadarbības algoritmu efektīvākai atkritumu apsaimniekošanai

Šā gada 11. un 12. maijā notika seminārs “Valsts vides dienesta (VVD) un Pierīgas pašvaldību veiktspējas un sadarbības stiprināšana atkritumu apsaimniekošanas kontrolē”. Tajā piedalījās VVD darbinieki un piecu Pierīgas pašvaldību - Carnikavas, Ādažu, Garkalnes, Ogres un Lielvārdes novada vides speciālisti un pašvaldības policijas pārstāvji.

Lai radītu izpratni par atkritumu šķirošanu, semināra ietvaros tika apmeklēta SIA ‘’Vides resursu centrs’’ atkritumu šķirošanas līnija Rumbulā, Stopiņu novadā. Galvenie jautājumi, ko apmeklējuma laikā pārrunāja, skāra  atkritumu dalīto vākšanu un iedzīvotāju izglītošanu, lai veicinātu atkritumu šķirošanu un nodotu atkritumus apsaimniekotājam.

Seminārā tika veiktas apmācības par atkritumu apsaimniekošanas normatīvajiem aktiem, biežāk konstatētajiem pārkāpumiem atkritumu apsaimniekošanas jomā. Dalībnieki pārrunāja esošās problēmas un diskutēja par nepieciešamiem uzlabojumiem VVD un pašvaldību sadarbības veicināšanai.

Klātesošie atzina, ka turpmāk centīsies vairāk sadarboties ar VVD, lai uzlabotu vides kvalitāti savās pašvaldībās. Tika apspriests izstrādātais VVD  un pašvaldību sadarbības algoritms atkritumu apsaimniekošanas jomā. Tas paredz, kādos gadījumos kontroli veic pašvaldība vai VVD, piemēram, izskatot saņemtās sūdzības par piegružotām teritorijām.

Seminārs notika projekta “Efektīva iestādes darba pamats - kompetents darbinieks” ietvaros. Tā izmaksas tika segtas no Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzekļiem.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VVD projekta „Projektu ieviešanas vienības veiktspējas stiprināšana” ietvaros ir veicis datorprogrammas licences iegādi un apmācības

2017. gada 13. aprīlī VVD ir parakstījis pieņemšanas – nodošanas aktu par līguma „Datorprogrammas licences iegāde un apmācības” Nr. VVD/CS/2017/12/LVAF izpildi, kā rezultātā VVD ir veicis datorprogrammas Autodesk AutoCAD licences iegādi lietošanai trīs gadus un viena darbinieka apmācības darbam ar datorprogrammu Autodesk AutoCAD (pamatkurss).

Projekta mērķis ir veicināt VVD personāla, konkrētāk, projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” vadītāju veiktspējas, kvalifikācijas un kompetences celšanu un nodrošināt projekta vadību ar praktiski pielietojamiem instrumentiem (datorprogrammām) vides aizsardzības pasākumu īstenošanai un projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” sekmīgai pabeigšanai. Projekta aktivitātes ir datorprogrammas Microsoft Project Standard 2016 licences iegāde, datorprogrammas Autodesk AutoCAD licences iegāde un darbinieka apmācību nodrošināšana darbam ar Autodesk AutoCAD datorprogrammu.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas “Nozares vides projekti”  II kārtai

Valsts vides dienests (turpmāk tekstā - VVD) 2017. gada 24. februārī Latvijas vides aizsardzības fondā (turpmāk tekstā - LVAF)  valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas “Nozares vides projekti”  II kārtai iesniedza septiņus projektu pieteikumus, no kuriem sešiem  ar 2017.gada 30.marta LVAF padomes sēdes lēmumu tika piešķirts finansējums.

2017.gadā VVD ar LVAF piešķirto finansējumu II kārtai realizēs sekojošus projektus:

1/ “VVD amatpersonu veiktspējas paaugstināšana” (1-08/71/2017)

piešķirtais finansējums – 4 150, 00 EUR;

2/ “Bezpilota lidaparātu funkcionalitātes pilnveidošana” (1-08/73/2017)

 piešķirtais finansējums – 6 294,00 EUR;

3/ “VVD inspekcijas funkcijas kvalitātes paaugstināšana” (1-08/67/2017)

 piešķirtais finansējums – 7 000,00 EUR;

4/ “”Zaļā izcilība”- zaļākajai valstij pasaulē” (1-08/69/2017)

 piešķirtais finansējums – 2 550,00 EUR;

5/ “Operatīva inspekcija - vides kvalitātes pamats” (1-08/70/2017)

 piešķirtais finansējums – 83 713,00 EUR;

 6/ “Zināšanu pilnveide radiācijas drošībā” (1-08/72/2017)

 piešķirtais finansējums – 11 170,00 EUR.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VVD ir uzsācis projekta „Projektu ieviešanas vienības veiktspējas stiprināšana” aktivitāšu īstenošanu

2017.gada 6.janvārī Valsts vides dienests (VVD) iesniedza projekta iesniegumu valsts budžeta apakšprogrammā „Nozares vides projekti” 2017.gadam izsludinātajā konkursā, un 2017.gada 18.janvārī Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) padome nolēma atbalstīt projektu „Projektu ieviešanas vienības veiktspējas stiprināšana”.

2017.gada 24.februārī starp VVD un LVAFA parakstīta Vienošanās par Projekta īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt VVD personāla, konkrētāk, projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” vadītāju veiktspējas, kvalifikācijas un kompetences celšanu un nodrošināt projekta vadību ar praktiski pielietojamiem instrumentiem (datorprogrammām) vides aizsardzības pasākumu īstenošanai un projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” sekmīgai pabeigšanai. Projekta aktivitātes ir datorprogrammas Microsoft Project Standard 2016 licences iegāde, datorprogrammas Autodesk AutoCAD licences iegāde un darbinieka apmācību nodrošināšana darbam ar Autodesk AutoCAD datorprogrammu.

2017.gada 13.martā VVD Elektronisko iepirkumu sistēmā iegādājās datorprogrammas Microsoft Project Standard 2016 licenci projekta vadības integrētai plānošanai un informācijas efektīvai pārvaldīšanai.

2017.gada 17.februārī VVD organizēja iepirkumu „Datorprogrammas licences iegāde un apmācības” id Nr. VVD/2017/04/CS/LVAF, lai iegādātos datorprogrammas Autodesk AutoCAD licenci grafiski sagatavotu projektēšanas datu nolasīšanai un apstrādei un lai nodrošinātu viena darbinieka apmācību darbam ar datorprogrammu Autodesk AutoCAD. Piedāvājumus dalībai iepirkumā iesniedza trīs pretendenti. Piedāvājuma izvēles kritērijs – zemākā cena.

2017.gada 28.martā VVD noslēdza Iepirkuma līgumu „Datorprogrammas licences iegāde un apmācības” Nr. VVD/CS/2017/12/LVAF ar Iepirkuma uzvarētāju SIA „InfoEra Latvia”, uzsākot īstenot projektā paredzētās aktivitātes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VVD ir uzsācis projekta „Inčukalna Dienvidu gudrona dīķa teritorijas apsargāšana” aktivitāšu īstenošanu

2017.gada 6.janvārī Valsts vides dienests (VVD) iesniedza projekta iesniegumu valsts budžeta apakšprogrammā „Nozares vides projekti” 2017.gadam izsludinātajā konkursā, un 2017.gada 18.janvārī Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) padome nolēma atbalstīt projektu „Inčukalna Dienvidu gudrona dīķa teritorijas apsargāšana”. 2017.gada 24.februārī starp VVD un LVAFA parakstīta Vienošanās par projekta īstenošanu.

Projekta mērķis ir nodrošināt iežogotās Dienvidu sērskābā gudrona dīķa teritorijas sertificēta apsardzes uzņēmuma fiziskās apsardzes pakalpojumu, lai apsargātu teritorijā esošo infrastruktūru, kā arī novērstu iespējamos draudus cilvēka un vides veselībai.

Projekta aktivitātes:

 • patstāvīgi 24 stundas diennaktī nodrošināt 1 (vienu) stacionāro fiziskās apsardzes posteni;
 • kontrolēt un rakstiski atzīmēt apsardzes žurnālā teritorijā ienākošās un izejošās personas, iebraucošā un izbraucošā transporta kustību, kā arī materiālo vērtību izvešanu (iznešanu) un ievešanu (ienešanu);
 • veikt regulāru teritorijas perimetra apgaitu/apskati dežūras laikā;
 • fiksēt un informēt pasūtītāju – VVD - par jebkuriem notikumiem teritorijā, kas neatbilst aprakstam un noteikumiem;
 • nodrošināt, ka trauksmes signāla izziņošanas gadījumā, teritorijā operatīvi ierodas apsardzes mobilā grupa, kā arī Valsts policijas darbinieki, lai novērstu iespējamos pārkāpumus un fiksētu trešo personu radīto kaitējumu.

Lai realizētu projektā plānotās aktivitātes, pirms projekta iesniegšanas LVAFA ir jau veikts iepirkums Publisko iepirkumu likuma 82. panta noteiktajā kārtībā, un 2016.gada 29.decembrī tika noslēgts apsardzes pakalpojuma līgums Nr.VVD/CS/2016/97  ar SIA “RD Consult”.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Valsts vides dienests (VVD) 2017.gada 06. janvārī Latvijas vides aizsardzības fondā (LVAF)  valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas “Nozares vides projekti”  I kārtai iesniedza četru projektu pieteikumus, kuriem ar 2017.gada 18.janvāra LVAF padomes sēdes lēmumu tika piešķirts finansējums. 2017.gadā VVD ar LVAF piešķirto finansējumu I kārtai realizēs sekojošus projektus:

1/ “Starptautisko tiesību aktos noteikto vides prasību īstenošana

piešķirtais finansējums - 15 835, 00 EUR;

2/ “Efektīva iestādes darba pamats- kompetents darbinieks

 piešķirtais finansējums - 19 751,00 EUR;

3/ “Projektu ieviešanas vienības veiktspējas stiprināšana

 piešķirtais finansējums – 6 000,00 EUR;

4/ “Inčukalna Dienvidu gudrona dīķa teritorijas apsargāšana

piešķirtais finansējums – 50 819,00 EUR.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 12.07.2020