VVD logo

Informatīvie paziņojumi par ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN)

Ierosinātājs

Paredzētās darbības nosaukums

Paredzētās darbības adrese

Paredzētās darbības īss apraksts

Lēmums par IVN

Lēmuma vai sākotnējā izvērtējuma Nr.

Lēmuma/ sākotnējā izvērtējuma datums

Saite uz Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietni

Pelleteries SIA Skaidu pārstrādes ceha, apaļkoka pārstrādes ceha un jaunas katlu mājas ar jaudu 1,5 MW izbūve un trīs betonētu laukumu ierīkošana Kuldīgas novadā, Kuldīgā, Kraukļu ielā 4 un 4B (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6201 012 0013) Skaidu pārstrādes ceha, apaļkoka pārstrādes ceha un jaunas katlu mājas ar jaudu 1,5 MW izbūve un trīs betonētu laukumu ierīkošana Nepiemērots Nr.309 05.12.2016. http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=4&id=3112
SIA Aggregare Koka iepakojuma pārstrādes apjoma palielināšana un stikla iepakojuma savākšana un drupināšana "Remonthalle-2”, p/n Murjāņi, Sējas novads Koka iepakojuma pārstrādes apjoma palielināšana un stikla iepakojuma savākšana un drupināšana Nepiemērots Nr. 317 16.12.2016. http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=4&id=3120
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība Airu iela 3A, Baltezers, Garkalnes novads Dzīvojamās mājas būvniecība Nepiemērots Nr. 318 16.12.2016. http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=4&id=3121
Fiziska persona Smilts ieguve atradnē "Medņi" "Medņi", Bārbele spagasts, Vecumnieku novads, (kadastra numurs 4044 004 0096) Plānota smilts ieguve 4,981 ha platībā. Smilts atradnes „Medņi” derīgā izrakteņu ieguves limitā noteikts, ka ieguves  limita apjoms ir 117.06 tūkst m3 A kategorijas smilts Nepiemērots Nr. 319 20.12.2016.   http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=4&id=3122
Forevers SIA, Granīta iela 9a, Rīga, LV-1057 Ražotnes jaunbūve un esošās ražošanas ēkas pārbūve Granīta iela 9a, Rīga, LV-1057 Ražotnes jaunbūve un esošās ražošanas ēkas pārbūve Nav piemērots

Nr.323

21.12.2016. http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=4&id=3126
Latvijas valsts meži AS Meža ceļa "Cēsaku ceļš" būvniecība Apes novads, Virešu pagasts, Kadastra Nr.: 36900050062. Ziemeļvidzemes virsmežniecība, Gaujienas nodaļa, Austrumvidzemes reģions, Sikšņu meža iecirkņa 493.; 494.; 501. kvartāli. Meža autoceļš “Cēsaku ceļš”  būve 1,1 km pa esošu dabisku brauktuvi. Darbības rezultātā tiks uzbūvēts jauns meža autoceļš ar nobrauktuvēm, izmainīšanās un apgriešanās vietām. Nav piemērots Nr.MA17SI0013 27.02.2017.  
Laidzes pagasta pārvalde Rocežu kapsētas paplašināšana Talsu novads Laidzes pagasts "Rocežu kapi" (kadastra nr.8868 006 0059) Rocežu kapsētas paplašināšana 0,43 ha platībā. Nepiemērots Nr.10 09.01.2017.

 

 

Latvijas valsts meži AS Meža ceļa „Aisteres ceļš” būvniecība Durbes novada, Tadaiķu pagastā, n/ī Līgupes mežs (kadastra Nr. 6488 001 0053) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6488 001 0053 un Dunalkas pagastā, n/ī Valsts meži (kadastra Nr. 6450 001 0037) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6450 004 0056; Grobiņas meža iecirkņa 3.-4. un 6.kvartālā Meža ceļa „Aisteres ceļš” būvniecība Nepiemērots Nr.316 15.12.2016. http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=4&id=3119
ELEGEMIDE SIA Propāna - butāna gāzes pazemes tvertnes izbūve Rucavas novada Rucavas pagastā, n/ī Skrāblas (Kadasta Nr. 6484 015 0073) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6484 015 0073 Propāna - butāna gāzes pazemes tvertnes izbūve Nepiemērots Nr.3 03.01.2017. http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=4&id=3131
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments Distanču slēpošanas trases izveide    Rīga, nekustamais īpašums ar kadastra numuru 0100 071 2753 Distanču slēpošanas trases izveide Nav piemērots Nr.7 06.01.2017 http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=4&id=3135 
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība Airu iela 1A, Baltezers, Garkalnes novads Dzīvojamās mājas būvniecība Nav piemērots Nr.2 02.01.2017. http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=4&id=3130
SIA Nordic plast  Plastmasas atkritumu šķirošanas un pārstrādes jaudas palielināšana Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines novads. Plastmasas atkritumu šķirošanas un pārstrādes jaudas palielināšana Nav piemērots Nr. 8 06.01.2017. http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=4&id=3136
SIA Eco STOCK Automašīnu riepu pārstrāde (pirolīze) "Mehāniskais cehs", Stūnīši, Olaines novads Automašīnu riepu pārstrāde (pirolīze Nav piemērots Nr.6 05.01.2017. http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=4&id=3134
Fiziska persona Saimniecības ēkas būvniecība "Klintskalni 1", Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads Saimniecības ēkas būvniecības krasta kāpu aizsargjoslā Nav piemērots Nr.17 16.01.2017. http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=4&id=3144
A/S "Latvijas valsts meži" Smilts un smilts-grants ieguve atradnē "Untiņi" "Zaubes sils", Zaubes pagasts, Amatas novads Smilts un smilts-grants ieguve atradnē "Untiņi" 14,024 ha platībā Nav piemērots Nr.VA17SI0001 04.01.2017.  
SIA "Smilšu rausis" Smilts ieguve atradnē "Smilškalni"   "Smilškalni", Zaubes pagasts, Amatas novads Smilts ieguve atradnē "Smilškalni" 6,141 ha platībā Nav piemērots Nr.VA17SI0002 13.01.2017.  
Fiziska persona Saimniecības ēkas daļas atjaunošana krasta kāpu aizsargjoslā "Meleki", Salacgrīvas  pagasts, Salacgrīvas novads Saimniecības ēkas daļas atjaunošana krasta kāpu aizsargjoslā Nav piemērots Nr.VA17SI0003 20.01.2017.  
Salacgrīvas novada dome teritorijas plānojumā paredzēto gājēju celiņu Nr. 14, Nr. 23, Nr. 24, laipas un transporta nobrauktuves izbūve Nekustamie īpašumi „Dzintaru iela”, „Priežu iela”, „Tūjas mols”, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads;
„Ainažu osta”, Ainaži, Salacgrīvas novads;
„Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads.
gājēju celiņu Nr. 14, Nr. 23, Nr. 24, laipas un transporta nobrauktuves izbūve Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā Nav piemērots Nr.VA17SI0004 26.01.2017.  
Fiziska persona Pirts būvniecība Meldru iela 5, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads Pirts būvniecība Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā. Ēkas apbūves laukums 45,1 m2 Nav piemērots Nr.VA17SI0005   02.02.2017.  
SIA Termināls Vecmīlgrāvis Metāllūžņu glabāšanas vietas izveide un pārkraušana 120000 t gadā    Zivju iela 5, Rīga. Metāllūžņu glabāšanas vietas izveide un pārkraušana 120000 t gadā Nav piemērots Nr.RI17SI0001 20.01.2017.  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas pārbūve Kāpu iela 16A, Saulkrasti, Saulkrastu novads Dzīvojamās mājas pārbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0002 25.01.2017.  
Rēzeknes pilsētas dome Slūžu atjaunošana, Rēzeknes upes gultnes padziļināšana un aizsargvaļņa būve gar Rēzeknes upes labo krastu Rēzeknes pilsētas administratīvā teritorija Slūžu atjaunošana, Rēzeknes upes gultnes padziļināšana un aizsargvaļņa būvniecība Atteikums izsniegt lēmumu par piemērošanu/nepiemērošanu 8-01/186 30.01.2017.  
SIA KRONOSPAN Riga Saražotās produkcijas apjoma palielināšana, degvielas patēriņa uzņēmuma transporta vajadzībām palielināšana, nebīstamo, koksni saturošo atkritumu reģenerācija. Daugavgrīvas šoseja 7B, Rīga. Saražotās produkcijas apjoma palielināšana, degvielas patēriņa uzņēmuma transporta vajadzībām palielināšana, nebīstamo, koksni saturošo atkritumu reģenerācija. Nav piemērots Nr.RI17SI0005 08.02.2017.  
AS "Latvijas Valsts meži"
"Mētrāju ceļš", meža autoceļš
Birzgales pag., Ķeguma nov. Meža autoceļa  "Mētrāju ceļš"būvniecība Nepiemērots Nr.RI17SI0014   01.02.2017  
AS "Latvijas Valsts meži"
Meža autoceļš "Lapi-Kungukalni"
Ogres novads, Mālpils novads  Meža autoceļa "Lapi-Kungukalni" būvniecība Nepiemērots Nr.RI17SI0015 01.02.2017  
Limbažu novada pašvaldība Skultes pludmales zonas no Lauču dižakmens līdz Vārzu pludmalei labiekārtošana Nekustamie īpašumi „Jūras piekrastes josla” un „Sidrabiņi-Sēklīši”, Skultes pagasts, Limbažu novads Skultes pludmales zonas no Lauču dižakmens līdz Vārzu pludmalei labiekārtošana - glābšanas stacijas, inventāra nomas punkta, operatīvā transporta nobrauktuvers izbūve, tualešu, informatīvo zīmju u.tml. objektu uzstādīšana. Nav piemērots Nr.VA17SI0006 10.02.2017.  

SIA Deglava Real Estate

„RIMI noliktavu kompleksa un biroju ēkas jaunbūve un pārbūve”  Augusta Deglava ielā 161, Rīgā  Loģistikas centra paplašināšana, autostāvvietu izveide. Kulinārijas ceha izveide Nav piemērots Nr. RI17SI0007 10.02.2017.  
SIA Inženieru birojs Kurbada tilti Aģes upes labā krasta nostiprināšana Skultes osta, Zvejniekciems, Saulkrastu novads. Aģes upes labā krasta nostiprināšana Nav piemērots Nr. RI17SI0008 16.02.2017.  
SIA "Urga Water" Pazemes ūdeņu izpētes-ekspluatācijas urbuma ierīkošana 270 m dziļumā

Nekustamais īpašums „Krastiņi” (kadastra_Nr. 6627 004 0031; zemes vienības kadastra apzīmējums 6627 004 0031), Alojas pagasts, Alojas novads.

Urbuma dziļums - 270 m. Saistītās darbības: sūkņa_uzstādīšana,_grodu kameras izbūve (būvapjoms ~10 m3), stingrā režīma aizsargjsolas ierobežošana.

Nav piemērots Nr.VA17SI0007 21.02.2017.  
SIA Plesko real estate Ražošanas korpusa pārbūve par tirdzniecības centru. Vienības gatve 194A, Rīga Ražošanas korpusā tiks izveidots tirdzniecības centrs, autostāvvietas. Tirdzniecības centrā tiks izvietoti arī ēdināšanas uzņēmumi Nav piemērots Nr.RI17SI0009    
VAS  "Latvijas dzelzceļš" Daugavpils pieņemšanas parka  un tā piebraucamo ceļu attīstība

Piekrastes iela 16,  Daugavpils, kadastra Nr. 05000083201; Daugavpils Rēzeknes dzelzceļa līnijas  524 km – 528 km, kadastra Nr. 05000300302, Daugavpils novada Līksnas pagasta   zemes vienība ar kadastra Nr. 44680090282 un zemes vienība ar kadastra Nr.  44680090250.

Daugavpils pieņemšanas parka  un tā piebraucamo ceļu attīstība Nav piemērots Nr.DA17SI0001 23.02.2017  
 AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Čārpas ceļš" būvniecība "Kurveģes masīvs (zemes vienības kadastra apzīmējums 8068 007 0439) un "Kļavas" (zemes vienības kadastra apzīmējums 8068 007 0305), Krimuldas pagasts, Krimuldas novads Meža autoceļa būvniecība 1,2 km garumā Nav piemērots Nr.VA17SI0008 27.02.2017.  
SIA „Spriguļi RSGA” Derīgo izrakteņu (smilts) ieguve un rekultivācija

Kaudzīšu ielā 77, Rumbulā, Stopiņu novadā.

Derīgo izrakteņu (smilts) ieguve un rekultivācija Nav piemērots Nr.RI17SI0011 27.02.2017.  
 AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Ķiļļa pievadceļš" būvniecība "Ķiļļu purva masīvs" (zemes vienības kadastra apzīmējums 9684 001 0072), Skaņkalnes pagasts, Mazsalacas novads Meža autoceļa būvniecība 1,4 km garumā Nav piemērots Nr.VA17SI0009 01.03.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Melnaču ceļš” būvniecība 2,44 km garumā.

LVM Vidusdaugavas reģions, Ērberģes meža iecirknis, Sēlijas virsmežniecība, 510. kvartālapgabals, 118., 132., 133., 159., 173., 174. kvartāls Kurmenes pagasts un Mazzalves pagasts, zemes vienību kadastra apzīmējuma Nr. 32620030023, 32660010072

Meža autoceļa „Melnaču ceļš” būvniecība 2,44 km garumā. Nav piemērots Nr.JE17SI0001 01.03.2017.  
SIA „ARCHERS 2A” turpināt veikt smilts-grants un smilts atradnes „Atvari”  ierīkošanu, izstrādi un rekultivāciju  9.4 ha platībā Ventspils novada Ugāles pagasta nekustamā īpašuma „Dziļie atvari” ar zemes kadastra Nr.9870 001 0105 zemes vienība ar kadastra Nr. 9870 001 0098 turpināt veikt smilts-grants un smilts atradnes „Atvari”  ierīkošanu, izstrādi un rekultivāciju  9.4 ha platībā Piemērots Nr.VE17SI0008 02.03.2017.   
Biedrība "RIDEIT" Serferu mājiņu būvniecība pie Alauksta ezera "Raskumi" (zemes kadastra apzīmējums 4292 004 0031), Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads

Astoņu mājiņu 2,2x5m būvniecība; priekšlaukuma ar autostāvvietām labiekārtošana 650m2 platībā; kājnieku celiņu ierīkošana 90m2 platībā; ugunskura vietas ierīkošana.

Nav piemērots Nr.VA17SI0010 08.03.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža ceļa "Gūdzēnu ceļš" būvniecība  Vecumnieku novads, Kurmenes pag. kadastra vienības apzīmējums – 32620010080,  un Neretas novads, Mazzalves pag.  kadastra vienības apzīmējums – 32660020050. Meža ceļa "Gūdzēnu ceļš" būvniecība 1,05 km garumā Nav piemērots Nr. JE17SI0002 07.03.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža ceļa "Strautnieku ceļš" būvniecība

LVM Vidusdaugavas reģions, Bauskas meža iecirknis, 509. kvartālapgabals, 1.,2.,4.,5.,6. kvartāls Bauskas novads, Mežotnes pagasts, zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr. 470720010084.

Meža ceļa "Strautnieku ceļš" būvniecība 1,56 km garumā Nav piemērots Nr. JE17SI0003 13.03.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža ceļa "Salenieku ceļa turpinājums" būvniecība LVM Vidusdaugavas reģions, Bauskas meža iecirknis, 509. kvartālapgabals, 91. un 95. kvartāls, Bauskas novads, Dāviņu pagasts, zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr. 40560010005 Meža ceļa "Salenieku ceļa turpinājums" būvniecība 1,10 km garumā Nav piemērots Nr.JE17SI0004 15.03.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža ceļa "Mežliepu ceļš" būvniecība   LVM Vidusdaugavas reģions, Bauskas meža iecirknis, 509. kvartālapgabala, 20., 21., 22., 27. kvartāls, Bauskas novads, Mežotnes pagasts, zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr. 40720050024 Meža ceļa "Mežliepu ceļš" būvniecība 1,14 km garumā Nav piemērots Nr.JE17SI0005 16.03.2017.  
Fiziska persona Saimniecības ēkas būvniecība "Akmeņkarasti", Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads Saimniecībās ēkas būvniecība. Apbūves laukums 60 m2. Nav piemērots Nr.VA17SI0011 17.03.2017.  
Jēkabpils pilsētas pašvaldība Jēkabpils pilsētas kapu pārbūve Zaļā iela 27 (kadastra Nr. 5601 002 0038), Jēkabpils

Jēkabpils pilsētas kapu pārbūve (tradicionālo apbedījumu kapsētas 3 ha platībā un dzīvnieku kapsētas (publiskās un slēgtās) 1 ha platībā ierīkošana)

Nav piemērots Nr.DA17SI0003 17.03.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Aivara ceļš” būvniecība 2,50 km garumā

Jēkabpils novads, Rubenes pagasts, zemes vienības kadastra Nr. 56820010103, Dienvidlatgales mežsaimniecības Aknīstes meža iecirkņa 213., 215., 216. un 217. kvartāls.

Meža autoceļa „Aivara ceļš” būvniecība 2,50 km garumā Nav piemērots Nr.DA17SI0002 21.03.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Akmenscūciņu ceļš” būvniecība 1,68km garumā LVM Vidusdaugavas reģions, Bauskas meža iecirknis, 508. kvartālapgabala, 95; 96; 97; 98. kvartāls, Iecavas novads, zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr. 40640060345. Meža autoceļa „Akmenscūciņu ceļš” būvniecība 1,68km garumā Nav piemērots Nr.JE17SI0006 21.03.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Pētermuižas ceļš” būvniecība 3,9 km garumā Zemes vienības ar kadastra Nr. 7652 001 0139 un Nr. 7652 001 0252, Jersikas pagasts, Līvānu novads Meža autoceļa „Pētermuižas ceļš” būvniecība 3,9 km garumā Nav piemērots Nr.DA17SI0004 28.03.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Lomu ceļš” būvniecība 1,0 km garumā Zemes vienība ar kadastra Nr. 7648 005 0105, Galēnu pagasts, Riebiņu novads Meža autoceļa „Lomu ceļš” būvniecība 1,0 km garumā Nav piemērots Nr.DA17SI0005 28.03.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Gāzes trases ceļš" būvniecība 3,33 km garumā mežotnes pagasta Bauskas novada teritorijā, AS "Latvijas valsts meži" Vidusdaugavas reģiona, Bauskas meža iecirkņa 1;2;3;4;5;6  kvartālos,  zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 40720010084. Meža autoceļa "Gāzes trases ceļš" būvniecība 3,33 km garumā Nav piemērots Nr. JE17SI0007 28.03.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Žubišķu ceļš" būvniecība 1,19 km garumā Rundāles novada Svitenes pagasta teritorijā AS "Latvijas valsts meži" Vidusdaugavas reģiona, Bauskas meža iecirkņa 250; 251; 252  kvartālos, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 40880020012 Meža autoceļa "Žubišķu ceļš" būvniecība 1,19 km garumā Nav piemērots Nr. JE17SI0008 30.03.2017.  
Fiziska persona Dzīvojamās ēkas būvniecība Mārsilu iela 13, Baltezers, Garkalnes nov. Dzīvojamās ēkas būvniecība Nav piemērots Nr. RI17SI0010 27.02.2017.  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas jaunbūve „Vecstūrmaņi”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.  Dzīvojamās mājas jaunbūve Nav piemērots Nr. RI17SI0012 02.03.2017.  
Latvijas Valsts meži Meža autoceļa "Mezīšu ceļš" būvniecība Ķeipenes pagasts, Ogres novads Meža autoceļa "Mezīšu ceļš" būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0020 03.03.201  
Fiziska persona Administratīvā ēka ar dzīvokli  Ainažu iela 11A, Saulkrasti Administratīvā ēka ar dzīvokli  Nav piemērots Nr. RI17SI0013 06.03.2017.  
Fiziska persona Sadales gāzesvada būvniecība Talivalža iela un Kāpu iela 131, Jūrmala Sadales gāzesvada būvniecība Nav piemērots Nr. RI17SI0017 09.03.2017.  
Fiziska persona Savrupmājas un saimniecības ēkas būvniecība „Aldas”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.  Savrupmājas un saimniecības ēkas būvniecība Nav piemērots Nr. RI17SI0018 09.03.2017.  
SIA Citrus SOLUTIONS Optisko šķiedru kabeļu tiklu izbūve Zvejniekciems, Saulkrastu novads Optisko šķiedru kabeļu tiklu izbūve Nav piemērots Nr. RI17SI0022 30.03.2017.  
SIA EmiKor Datortehnikas uzglabāšanas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības punkts      Rītausmas iela 4A, Rīga Nolietotu elektrisko un elektronisko iekārtu, luminiscento spuldžu un svina akumulatoru  u.c. pieņemšana, apstrāde un šķirošananolietotu elektrisko un elektronisko iekārtu, luminiscento spuldžu un svina akumulatoru  u.c. pieņemšana, apstrāde un šķirošana Nav piemērots Nr. RI17SI0023 30.03.2017.  
Fiziska persona Savrupmājas būvniecība Māras iela 26, Baltezers, Garkalne Savrupmājas būvniecība Nav piemērots Nr. RI17SI0024 31.03.2017.  
SIA Aggregare plastmasas un gumijas (atkritumu klase 191204) atkritumu iepirkšanai, šķirošanai, plastmasas presēšanai un īslaicīgai uzglabāšanai  „Remonthalle - 2”, p/n Murjāņi, Sējas novadā. 

plastmasas  un  gumijas  (atkritumu  klases  kods  191204)  (11 000  t/gadā) apsaimniekošana

Nav piemērots Nr.RI17SI0025 31.03.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Kurveģis" būvniecība

Nekustamais īpašums „Kurveģes masīvs” (kadastra Nr. 8068 007 0061; zemes vienības kadastra apzīmējums 8068 007 0439), Krimuldas pagasts, Krimuldas novads. Piejūras meža iecirkņa 351., 354. un 356. kvartāls

Meža autoceļa "Kurveģis" garums - 1,5 km, trases platums - 18 m. Nav piemērtots Nr.VA17SI0012 04.04.2017.  
SIA "EG Solutions" sadales tīklu elektroapgādes un pagaidu elektrības pieslēguma izveide pludmales kafejnīcai starp  Upes ielu un Salacas ielu (kadastra Nr.1300 014 0104), Jūrmalā  Gaisvadu līnija garums - 135 m. Gaisvadu līniju paredzēts montēt uz impregnētiem koka balstiem.  Nav piemērots Nr.RI17SI0026 07.04.2017.  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas pārbūve Skolotāju iela 9, Jūrmala Dzīvojamās mājas pārbūve Nepiemērots Nr.RI17SI0036 07.04.2017  
Fiziska persona Vasaras atpūtas mājas pārbūve Rīgas iela 77C, Saulkrasti Vasaras atpūtas mājas pārbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0027 13.04.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Ziediņu ceļš” būvniecība 1.26 km garumā

Nekustamais īpašums ar kadastra Nr.7456 006 0430 (zemes vienības apzīmējums Nr.7456 006 0652), Ķeipenes pagasts, Ogres novads. Vidusdaugavas reģiona Ogres meža iecirkņa 140., 142. kvartāls.

Meža autoceļa būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0020 30.03.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" MAC "Jaunās muižas birze"

Zemes vienības kadastra Nr.4266 005 0061, Mores pagasts, Siguldas novads.

Rīgas reģionālās virsmežniecības Vēru meža iecirkņa 124., 125. kvartāls.

Meža autoceļa būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0021 30.03.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Bāzeskalna ceļš" būvniecība

Nekustamais īpašums „Skraustu mežs” (kadastra Nr. 4250 008 0059; zemes vienības kadastra apzīmējums 4250 007 0261), Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads.

Meža autoceļa "Bāzeskalna ceļš" garums - 12 km, trases platums - 20 m. Nav piemērots Nr.VA17SI0013 11.04.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Iņķēnu ceļš" būvniecība Nekustamais īpašums „Valsts mežs 4246” (kadastra Nr. 4246 007 0187; zemes vienības kadastra apzīmējums 4246 009 0078), Drabešu pagasts, Amatas novads Meža autoceļa "Iņķēnu ceļš" garums - 1,1 km, trases platums - 20 m. Nav piemērots Nr.VA17SI0014 13.04.2017.  
AS "Latvijas valsts meži"

Meža autoceļa „Kinkausku ceļš” būvniecība 1,80 km garumā

Zemes vienības kadastra Nr. 44540010018 un Nr. 44540030027, Dienvidlatgales mežsaimniecības Aknīstes meža iecirkņa 28., 29., 30., 37. un 38. kvartāls, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads.

Meža autoceļa „Kinkausku ceļš” būvniecība 1,80 km garumā Nav piemērots Nr.DA17SI0010 18.04.2017.  
SIA "Verus Praedium" p.p.SIA Baltic Development Consultancy" Veikala IKEA būvniecība N/ī „Mežaizvēji", „Vārpas” , „Biķeru baznīca” , „Kreipe-Krišjāņi” „Meirāni” , „Līdumi” , Dreiliņi, Stopiņu novads Veikala IKEA būvniecība un transportlīdzekļu virszemes autostāvvietas būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0003 06.02.2017.  
SIA "CSS Alpine" Vasaras kafejnīcas būvniecība N/ī „Gaujas NP „Meža trase””,   „Gaujas NP Ziediņkalns” Sigulda, Siguldas novads Vasaras kafejnīcas būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0004 07.02.2017.  
SIA "GB Studio" Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve Kāpu iela 37, Jūrmala Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0006 10.01.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Torņa ceļš" būvniecība "Valsts mežs 94700010012", "Pārkalnes", Launkalnes pagasts un "Upītes Ielejas", Bilskas pagasts, Smiltenes novads Meža autoceļa "Torņa ceļš" būvniecība. Autoceļa garums - 2,3 km Nav piemērots Nr.VA17SI0015 18.04.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Riuseņu ceļš" būvniecība Ludzas novads, Istras pagasts, LVM Ziemeļlatgales mežsaimniecība, 6.Ludzas meža iecirknis, 228, un 230.kvartāls, un nekustamais īpašums ,,Plūdi''; Meža autoceļa "Riuseņu ceļš" būvniecība. Autoceļa garums - 1,9 km Nav piemērots Nr.RE17SI0001 18.04.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža meliorācijas sistēmas "Lambārtes masīvs" pārbūve Vidusdaugavas reģiona, Bauskas meža iecirkņa 408-428; 430-433; 438; 466 kvartālos, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 4064 013 0239; 4064 013 0240; 4064 013 0241; 4064 013 0243; 4064 014 0107, kas ietilpst nekustamā īpašuma „Valsts mežs 4064-3” ar kadastra Nr. 4064 013 0240 sastāvā, Iecavas novadā Meža meliorācijas sistēmas "Lambārtes masīvs" pārbūve 863 ha platībā Nav piemērots Nr.JE17SI0009 19.04.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Kumeļkalna ceļš" būvniecība

LVM Vidusdaugavas reģions, Līvbērzes meža iecirkņa 608. kvartālapgabala. 254., 255. un 256. kvartālos zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 54520031864, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā.

Meža autoceļa "Kumeļkalna ceļš" būvniecība 1,02 km garumā Nav piemērots Nr.JE17SI0010 24.04.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Tentenu ceļš" būvniecība LVM Vidusdaugavas reģiona, Skaistkalnes meža iecirkņa 510. kvartālapgabala 3., 4., 5., 6., 20., 21., 22., 23., 24 kvartāli - nekustamajā īpašumā „Tenteni”, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu  3262 001 0070, Kurmenes pagastā, Vecumnieku novadā, kā arī nekustamajos īpašumos „Akoti”  (kad. apz. 3262 001 0027) un „Kadiķi” (kad. apz. 3262 001 0030) Kurmenes pagastā, Vecumnieku novadā Meža autoceļa "Kumeļkalna ceļš" būvniecība 3,9 km garumā Nav piemērots Nr.JE17SI0011 21.04.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Pāvītes ceļš" būvniecība Nekustamais īpašums „Valsts mežs 4254” (kadastra Nr. 4254 002 0089; zemes vienības kadastra apzīmējums 4254 005 0032), Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads Meža autoceļa "Pāvītes ceļš" būvniecība 1,1 km garumā Nav piemērots Nr.VA17SI0016 20.04.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Zemeņu birzes ceļš" būvniecība

Nekustamais īpašums „Zemeņu birzs” (kadastra Nr. 4276 008 0109; zemes vienības kadastra apzīmējums 4276 008 0109), Raunas pagasts, Raunas novads

Meža autoceļa "Zemeņu birzes ceļš" būvniecība 1,1 km garumā Nav piemērots Nr.VA17SI0017 21.04.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Brūkleņu ceļš" būvniecība Valsts mežs 94760020020 Plāņu pagasts Strenču novads Meža autoceļa "Brūkleņu ceļš" būvniecība 1,15 km garumā Nav piemērots Nr.VA17SI0018 21.04.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Stiļbu ceļš" būvniecība Nekustamie īpašumi „Stilbu mežs” (kadastra Nr. 9648 011 0059; zemes vienības kadastra apzīmējums 9648 011 0059) un „Ķēdiņa purvs” (kadastra Nr. 9648 013 0024; zemes vienības kadastra apzīmējums 9648 013 0024), Burtnieku pagasts, Burtnieku novads Meža autoceļa "Stiļbu ceļš" būvniecība 1,5 km garumā Nav piemērots Nr.VA17SI0019 24.04.2017.  
SIA "Winder" Vēja elektrostacijas būvniecība "Ķireji", Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads Vēja elektrostacijas būvniecība Nav piemērots Nr.VA17SI0020 24.04.2017.  
SIA "Vaives dzirnavas" Noliktavas pārbūve par viesu māju "Vaives dzirnavas", Priekuļu pagasts, Priekuļu novads Noliktavas pārbūve par viesu māju Nav piemērots Nr.VA17SI0021 25.04.2017.  
AS "Latvijas Valsts meži'' Meža autoceļa "Kostigovkas ceļš" būvniecība ,,Valsts meži'', kadastra Nr.6854 001 0032, zemes vienības kadastra apzīmējums 6854 001 0024 un 6854 001 0076, Goliševas pagasts, Kārsavas novads Meža autoceļa ,,Kostigovkas ceļš'' būvniecība 2,2 km garumā Nav piemērots Nr.RE17SI0002 03.05.2017.  
SIA Ķeizarsils SIA VKB Biogāzes koģenerācijas stacijas izejvielu sortimenta paplašināšana. Dārzeņu pārstrādes apjomu palielināšana Jaunbajāri, Salaspils novads Biogāzes koģenerācijas stacijas izejvielu sortimenta paplašināšana. Dārzeņu pārstrādes apjomu palielināšana Nav piemērots Nr.RI17SI0031 27.04.2017.  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Naftimpeks”

Naftas  produktu  rezervuāru  būvniecība, kopējo pārkraujamo naftas produktu apjoma palielināšana.

SIA „Naftimpeks” naftas produktu terminālis Rīgā, Laivinieku ielā 11 un Birztalu ielā 4 (jauno rezervuāru izbūves vieta).

SIA „Naftimpeks”  naftas  produktu  rezervuāru  būvniecība,  nodrošinot iespējas dažādu naftas produktu veidu uzglabāšanai un palielinot kopējo pārkraujamo naftas produktu apjomu līdz 6 000 000 t/ gadā. Plānots izbūvēt trīs naftas produktu rezervuārus ar kopējo ietilpību 35 000 m3.

Nav piemērots

Nr.RI17SI0034

28.04.2017.  
Fiziska persona
Dzīvojamās mājas un pirts būvniecība
Kraujas iela 10, Garkalnes novads
Dzīvojamās mājas un pirts būvniecība
Nav piemērots Nr. RI17SI0032 30.04.2017.  
SIA "Grindplast" Polimēru pārstrādes rūpnīcas ierīkošana "Mārrutku cehs", Vītoliņos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā. Polimēru pārstrādes rūpnīcas ierīkošana pārstrādājot līdz 2100 tonnām izlietotās plēves un plastmasas iepakojuma Nav piemērots Nr. JE17SI0012 02.05.2017.  
Ogres novada pašvaldība
Meņģeles koka skatu torņa, kāpņu, koka laipu, apgaismojuma un elektroenerģijas sadales kastes un perspektīvās autostāvvietas un perspektīvā gājēju celiņa projektēšana un būvniecība „
Gnēžas 2”, Menģeles pagastā, (kadastra apzīmējums: 7476 001 0036), „Zvaniņi”, Taurupes pagastā (kadastra apzīmējums: 7492 011 0053) Ogres novadā
Meņģeles koka skatu torņa, kāpņu, koka laipu, apgaismojuma un elektroenerģijas sadales kastes un perspektīvās autostāvvietas un perspektīvā gājēju celiņa projektēšana un būvniecība „
Nav piemērots Nr.RI17SI0035  Nr.RI17SI0035   
SIA "AURENTI" Stikla atkritumu apstrādes uzsākšana "Industriālais parks", Vītoliņi, Valgundes pagasts, Jelgavas novads Stikla atkritumu apstrāde-smalcināšana līdz 10000 t/gadā. Nav piemērots Nr. JE17SI0013 08.05.2017.  
AS "Latvijas Valsts meži'' Meža autoceļa "Pumpētavas ceļš" būvniecība  Skaistkalnes meža iecirkņa 505. kv. apg. 130., 131., 142., 143., 152., 182., 183., 184., 185., 203. kvartāli,  nekustamajā īpašumā „Taurkalnes meži”, zemes vienībā ar kad. apz.  32900050078, Vecumnieku nov. Valles pag., un nekustamajā īpašumā „Birzgales meži 5”, zemes vienībā ar kad. apz.  74440090013, Ķeguma nov. Birzgales pag. Meža ceļa "Pumpētavas ceļš" būvniecība 3,6 km garumā Nav piemērots Nr. JE17SI0014 09.05.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Niekāru ceļš" būvniecība Nekustamais īpašums „Valsts mežs 94880170035” (kadastra Nr. 94880170035; zemes vienības kadastra apzīmējums 94880170035), Valkas pagasts, Valkas novads Meža autoceļa "Niekāru ceļš" būvniecība 1,7 km garumā. Ceļa trases plautms - 20 m. Nav piemērots Nr.VA17SI0022 10.05.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Vienača ceļš" būvniecība Baltinavas novads, Baltinavas pagasts, 6.Kārsavas meža iecirknis, 193., 194., 199., 200., 206.kvartāls, zemes īpašums ,,Baltinavas masīvs'', zemes īp.kad.Nr.3844 008 0007, zemes vienību kadastra apzīmējumi 3844 010 0073, 3844 012 0053. Meža autoceļa "Vienača ceļš" būvniecība 3,4 km garumā. Ceļa trases plautms - 22 m. Nav piemērots Nr.RE17SI0003 11.05.2017.  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VIENĪBAS METĀLS” Metāllūžņu atkritumu savākšana un šķirošana. Cesvaines iela 3 (darbību paredzēts realizēt nomātās telpās ar 100 m2 platību), Rīga. Metāllūžņu atkritumu savākšana un šķirošana. Nav piemērots Nr.RI17SI0040 11.05.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Roņupītes ceļš" būvniecība 2,60 km garumā.

     Zemes vienību kadastra         Nr.56350130079 un Nr.56350130123, Dienvidlatgales mežsaimniecības Viesītes meža iecirkņa 48., 50., 59., 60., 61., 68. un 69. kvartāls, Viesītes pagasts, Viesītes novads.

Meža autoceļa "Roņupītes ceļš" būvniecība 2,60 km garumā. Nav piemērots Nr.DA17SI0012 15.05.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Grendze - Plantācija ceļš" būvniecība 2,3 km garumā.

Ilūkstes novads, Šēderes pagasts, zemes vienība ar kadastra Nr. 44900080157, Dienvidlatgales mežsaimniecības Sventes meža iecirkņa 108., 109., 110 un 111. kvartāls.

Meža autoceļa "Grendze - Plantācija ceļš" būvniecība 2,3 km garumā. Nav piemērots Nr.DA17SI0013 17.05.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Strazda ceļš" būvniecība 2,60 km garumā.

Zemes vienības kadastra Nr.56520010006, Dienvidlatgales mežsaimniecības meža iecirkņa 213., 214., 215., 216., 217., 218., 219., 220., 221., 230., 231., 232., 233., 234., 235. un 236. kvartāls, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads.

Meža autoceļa "Strazda ceļš" būvniecība 2,60 km garumā. Nav piemērots Nr.DA17SI0015 17.05.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Springu ceļš" būvniecība 1,68 km garumā Bauskas meža iecirkņa 509. kvartālapgabala 297., 281. – 283. kvartāli - nekustamais īpašums „Vecrundāles meži” (kadastra Nr. 40760110054) , zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu  40760100046, Rundāles pagasts, Rundāles novads Meža autoceļa "Sprungu ceļš" būvniecība 1,68 km garumā Nav piemērots Nr. JE17SI0015 15.05.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Iršu ceļš" būvniecība 1,60 km garumā Bauskas meža iecirkņa 509. kvartālapgabala 266. – 268., 270. kvartāli - nekustamais īpašums „Svitenes Iršu meži” (kadastra Nr. 40880060022), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  40880060022, Svitenes pagasts, Rundāles novads Meža autoceļa "Iršu ceļš" būvniecība 1,60 km garumā Nav piemērots Nr. JE17SI0016 16.05.2017.  
SIA AURAVA Derīgo izrakteņu ieguve Atradne Vecmuižnieki, Taurupes pag.,Ogres nov Derīgo izrakteņu ieguve ( smilts un smilts- grants) Nav piemērots Nr.RI17SI0045 23.05.2017.  
SIA Granāti pluss

 Derīgo izrakteņu ieguve (dolomīts un smilts)

Atradne Granāti, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā Derīgo izrakteņu ieguve (dolomīts un smilts) Piemērots Nr.RI17SI0046 25.05.2017.

 

 

AS "Latvijas valsts meži" MAC Klajā purva ceļš  Allažu pagasts, Siguldas novads MAC Klajā purva ceļš  Nepiemērots Nr.RI17SI0030 02.05.2017  
SIA EMU SKULTE Kravas laukuma cietā seguma izbūve. Ziemeļu piestātne Nr.2, Skultes osta, Zvejniekciems, Saulkrastu Kravas laukuma cietā seguma izbūve. Nepiemērots  Nr.RI17SI0041 13.05.2017  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas pārbūve  Otīlijas iela 7, Jūrmala Dzīvojamās mājas pārbūve Nepiemērots   Nr.RI17SI0042 13.04.2017  
SIA "B Port" Saimnieciskās darbības izmaiņas, papildinot kravu klāstu ar nebīstamām ķīmiskām vielām un bīstamām ķīmiskām vielām  Traleru iela 2a, Rīga Saimnieciskās darbības izmaiņas, papildinot kravu klāstu ar nebīstamām ķīmiskām vielām un bīstamām ķīmiskām vielām  Nepiemērots daļā Nr.RI17SI0043 18.05.2017  
SIA "Eleja"
Dzīvojamās mājas būvniecība 
Mārsilu iela 37, Garkalne,Garkalnes nov.
Dzīvojamās mājas būvniecība  Nepiemērots Nr.RI17SI0044 19.05.2017  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Silikāti-Švēriņi" būvniecība 3,40 km garumā.

     Zemes vienības kadastra Nr.56350100067, Dienvidlatgales mežsaimniecības Viesītes meža iecirkņa iecirkņa 222., 223., 224., 225., 226. un 227. kvartāls, Viesītes pagasts, Viesītes novads.

Meža autoceļa "Silikāti-Švēriņi" būvniecība 3,40 km garumā. Nav piemērots Nr.DA17SI0016 31.05.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa Branču ceļš būvniecība Branču mežs Branči Mīlēnu mežs  Alkšņi Alojas un Braslavas pagasts Alojas novads Meža autoceļa Branču ceļš būvniecība Nav piemērots Nr.VA17SI0023 10.05.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa Melleņu ceļš būvniecība Valsts mežs 94760020020 Plāņu pagasts Strenču novads Meža autoceļa Melleņu ceļš būvniecība Nav piemērots Nr.VA17SI0024 19.05.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Taurīšu ceļš" būvniecība Valsts mežs Birzuļi Zvārtavas pagasts Valkas novads Meža autoceļa "Taurīšu ceļš" būvniecība Nav piemērots Nr.VA17SI0025 24.05.2017.  
SIA "GRANTINICAMP" Viesu mājas būvniecība "Rakari", Salacgrīvas pagasts Salacgrīvas novads Viesu mājas būvniecība Nav piemērots Nr.VA17SI0026 25.05.2017.  
Salacgrīvas novada dome Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana pludmalē Jūras piekrastes josla Salacgrīva Salacgrīvas novads Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana pludmalē Nav piemērots Nr.VA17SI0027 26.05.2017.  
Salacgrīvas novada dome Zvejnieku parka estrādes pārbūve Sporta iela 4 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6615 001 0035; zemes vienības kadastra apzīmējums 6615 001 0035), Salacgrīva, Salacgrīvas novads Zvejnieku parka estrādes pārbūve - estrādes ēkas atjaunošana un skatītāju zonas (soliņu un celiņu) pārbūve Nav piemērtos Nr.VA17SI0028 29.05.2017.  
SIA "Latectus" p.p. SIA "BPT Real Estate" Piebraucamā ceļa būvniecība  „Jūras prospekts” (kadastra Nr.8033 001 0702), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads Piebraucamā ceļa būvniecība Nav piemērots

Nr.RI17SI0061

06.06.2017  
AS "Latvijas valsts meži" Meža meliorācijas sitēmas "Strazdu objekts" pārbūve 1040 ha platībā

Zemes vienības ar kadastra Nr. 56520010006; Nr. 56520040086; Nr. 56520010005 un Nr. 56520020106, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā

Meža meliorācijas sitēmas "Strazdu objekts" pārbūve 1040 ha platībā Nav piemērots Nr.DA17SI0017 08.06.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Meķeļu ceļš" būvniecība "Raunaiša mežs", Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads Meža ceļa "Meķeļu ceļš" būvniecība 1,16 km garumā. Ceļa trases platums 20-22 m, brauktuves platums - 4,5 m. Nav piemērots Nr.VA17SI0029 05.06.2017.  
SIA "Karjeru tehnikas noma" Smilts, smilts-grants, smilšmāla un mālsmilts ieguve atradnē "Meža Cīruļi" "Meža Cīruļi", Drabešu pagasts, Amatas novads Smilts, smilts-grants, smilšmāla un mālsmilts ieguve atradnē "Meža Cīruļi" Nav piemērots Nr.VA17SI0030 09.06.2017.  
Fiziska persona Kempinga izveide Nekustamais īpašums „Jauntači” (kadastra Nr. 66720040342; zemes vienību kadastra apzīmējumi 66720040342 un 66720040343), Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads. Kempinga mājiņu, pārvietojamas pirts un lapenes/terases novietošana. Nav piemērots Nr.VA17SI0031 13.06.2017.  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība Nekustamais īpašums „Vējiņi” (kadastra Nr. 4290 003 0141; zemes vienības kadastra apzīmējums 4290 003 0141), Vaives pagasts, Cēsu novads Dzīvojamās mājas apbūves laukums – 165,5 m2, piebraucamā ceļa garums ~35 m. Nav piemērots Nr.VA17SI0032 14.06.2017.  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība Nekustamais īpašums „Lejaszaķi” (kadastra Nr. 8068 009 0446; zemes vienības kadastra apzīmējums 8068 009 0446), Krimuldas pagasts, Krimuldas novads  Dzīvojamās mājas apbūves laukums – 151 m2, piebraucamā ceļa garums ~100 m. Nav piemērots Nr.VA17SI0033 15.06.2017.  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība Nekustamais īpašums „Nokalnes” (kadastra Nr. 8068 005 0201; zemes vienības kadastra apzīmējums 8068 005 0201), Krimuldas pagasts, Krimuldas novads.  Dzīvojamās mājas apbūves laukums – ~225 m2.   Nav piemērots Nr.VA17SI0034 15.06.2017.

 

 

SIA LSEZ "Liepaja Bulk terminal Ltd" Beramkravu krājtvertņu (3gab.) būvniecība Brīvostas iela 2d, Liepāja, kadastra Nr.17000100061 Beramkravu krājtvertņu (3gab.) būvniecība ar ietilpību 10 000 tonnas Nav piemērots Nr.LI17SI0001 27.02.2017.  
SIA "Elegiminde" Barības šķūņa kadastra Nr. 64840150073006) pārbūve par palīgēku- ziemas dārzu Rucavas novads, Rucavas pagasts, nekustāmā īpašuma "Skrāblas" (kad.Nr. 6484 015 0073) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6484 015 0073 Barības šķūņa kadastra Nr. 64840150073006) pārbūve par palīgēku- ziemas dārzu Nav piemērots Nr.LI17SI0002 10.03.2017.  
AS "Latvijas Valsts meži" Meža autoceļa "Ķauķu ceļš" būvniecība 1,4 km garumā N/ī "Zvārdes mežs"(n/ī kad.Nr. 84980010297) zemes vienības kadastra apzīmējums 84980020122 un n/ī "Jaunserži"( n/ī kadastra  Nr.84980020034) zemes vienības kadastra apzīmējums 84980020035, Zvārdes pagasts, Saldus novads, Zemgales reģiona Zvārdes iecirkņa 433., 74, 75., 76.kvartāls Meža autoceļa "Ķauķu ceļš" būvniecība 1,4 km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0003 31.03.2017.  
AS "Latvijas Valsts meži" Komersanta ceļa "Zosu ceļa turpinājums" būvniecība 1,7km garumā N/ī "Valsts mežs Rudbārži"( n/ī kadastra Nr. 62820030055) zemes vienības kadastra apzīmējums 62820040042, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, Dienvidkurzemes reģiona Apriķu meža iecirkņa 203., 204., 206., 207. kvartāls Komersanta ceļa "Zosu ceļa turpinājums" būvniecība 1,7km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0004 04.04.2017.  
AS "Latvijas Valsts meži" Komersanta ceļa "Šautuves ceļš" būvniecība 1,9km garumā N/ī "Valsts mežs Rumba" (n/ī kadastra Nr.62840070118) zemes vienības kadastra apzīmējums 62840070118 Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, Dienvidkurzemes reģiona Ventas iecirkņa 2., 3., 4., 5.kvartāls Komersanta ceļa "Šautuves ceļš" būvniecība 1,9km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0005 04.04.2017.  
AS "Latvijas Valsts meži" Meža autoceļa "Grīvaišu atzars"būvniecība 1,3km garumā N/ī "Valsts mežs Ezere"(n/ī kadastra Nr.84480020032) zemes vienības kadastra apzīmējums 84480040044, Ezeres pagasts, Saldus novads, Dienvidkurzemes reģiona Zvārdes iecirkņa 248., 249., 250., 253., 254., 255., 256.kvartāls Meža autoceļa "Grīvaišu atzars"būvniecība 1,3km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0006 05.04.2017.  
AS "Latvijas Valsts meži" Komersanta ceļa "Vidus ceļa pagarinājums" būvniecība 1,6km garumā N/ī "Renču mežs"(n/ī kadastra Nr. 84800050097) zemes vienības kadastra apzīmējums 84800050100, Remtes pagasts, Brocēnu novads, Dienvidkurzemes reģiona Remtes iecirkņa 137., 138., 140., 141., 144., 145., 150.kvartāls Komersanta ceļa "Vidus ceļa pagarinājums" būvniecība 1,6km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0007 06.04.2017.  
AS "Latvijas Valsts meži" Komersanta ceļa "Dzeņu ceļš" būvniecība 2,5km garumā N/ī "Dzeņu ceļš"(n/ī kadastra Nr.84580010212) zemes vienību  kadastra apzīmējumi 84580010227 un 84580010228, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, Dienvidkurzemes reģiona Remtes meža iecirkņa 210., 211., 212., 214., 215., 216., 217.kvartāls un n/ī "Pīlādži" (n/ī kadastra Nr.84660030047) zemes vienības kadastra apzīmējums 84660020033, Lutriņu pagasts, Saldus novads Komersanta ceļa "Dzeņu ceļš" būvniecība 2,5km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0008 07.04.2017.  
AS "Latvijas Valsts meži" Meža autoceļa "Liepasdīķa ceļš" būvniecība 2,1km garumā N/ī "Valsts mežs Zaņa" (n/ī kadastra Nr. 84940010044) zemes vienību kadastra apzīmējumi 84940040027 un 84940040043, Zaņas pagasts, Saldus novads, Dienvidkurzemes reģiona Pampāļu iecirkņa 244., 245., 246., 247., 248., 458.kvartāls Meža autoceļa "Liepasdīķa ceļš" būvniecība 2,1km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0009 11.04.2017.  
AS "Latvijas Valsts meži" Meža autoceļa "Līkupītes ceļa turpinājums" būvniecība 1,03 km garumā N/ī "Valsts mežs Ruba"(n/ī kadastra Nr.84820010246) zemes vienības kadastra apzīmējums 84820010244, Rubas pagasts, Saldus novads, Zvārdes iecirkņa 328., 329.kvartāls Meža autoceļa "Līkupītes ceļa turpinājums" būvniecība 1,03 km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0010 12.04.2017.  
AS "Latvijas Valsts meži" Meža meliorācijas sistēmas "Čegu masīvs" pārbūve AS Latvijas valsts meži Zemgales reģiona, Dobeles meža iecirkņa 161., 162., 163., 171., 172., 173., 174., 177., 178., 179., 180., 181., 183., 185., 192., 193., 195., 196., 197., 202., 203., 204., 205., 206., 207., 208., 216., 2017., 218., 219., 220., 221., 223., 224., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 425.kvartālos Meža meliorācijas sistēmas "Čegu masīvs" pārbūve Nav piemērots Nr.LI17SI0011 13.04.2017.  
AS "Latvijas Valsts meži" Komersanta ceļa "Bebrupītes ceļš" būvniecība 2,3km garumā N/ī "Valsts mežš Rumba"(n/ī kadastra Nr. 62840070118) zemes vienības kadastra apzīmējums 62840030087, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, Dienvidkurzemes reģiona Rendas meža iecirkņa 238., 282., 314.kvartāls Komersanta ceļa "Bebrupītes ceļš" būvniecība 2,3km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0012 19.04.2017.  
AS "Latvijas Valsts meži" Komersanta ceļa "Putnu ceļš" būvniecība 1,5km garumā N/ī Valsts mežs Abavas"(n/ī kadastra Nr. 62800060115) zemes vienības kadastra apzīmējums 62800110026, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, Rendas meža iecirkņa 449., 450.kvartāls Komersanta ceļa "Putnu ceļš" būvniecība 1,3km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0013 19.04.2017.  
AS "Latvijas Valsts meži" Komersanta ceļa "Krievukalna ceļš" būvniecība 2,9km garumā N/ī "Valsts mežs Poligons"( n/ī kadastra Nr.64540030108) zemes vienības kadastra apzīmējums 64540030171, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads, Krīvukalna meža iecirkņa 163.-165.kvartāls Komersanta ceļa "Krievukalna ceļš" būvniecība 2,9km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0014 19.04.2017.  
Fiziska persona Elektroapgādes pieslēgums "Avotkalni", Medzes pagasts, Grobiņas novads "Avotkalni", Medzes pagasts, Grobiņas novads, kadastra Nr.64760040188, 64760040202, 64760040089. Elektroapgādes pieslēgums( esošās 0,4kV gaisvadu līnijas demontāža un tranšejas rakšana, elektrokabeļa ieguldīšanai 235m) "Avotkalni", Medzes pagasts, Grobiņas novads Nav piemērots Nr.LI17SI0015 24.04.2017.  
AS "Latvijas Valsts meži" Meža autoceļa "Ratnieku ceļš" būvniecība 4,2 km garumā N/ī "Lāču mežs"(n/ī kadastra Nr.84760010008) zemes vienības kadastra apzīmējums 84760040067, Pampāļu pagasts, Saldus novads, Dienvidkurzemes reģiona Pampāļu iecirkņa 130., 131., 132., 133., 134., 144., 145., 149.kvartāls Meža autoceļa "Ratnieku ceļš" būvniecība 4,2 km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0016 21.04.2017.  
AS "Latvijas Valsts meži" Meža autoceļa "Pākstītes ceļš" būvniecība 3km garumā N/ī "Zālesceļa mežs" (n/ī kadastra Nr.84960030079) zemes vienības kadastra apzīmējums 84960040316, Zirņu pagasts, Saldus novads, Dienvidkurzemes reģiona Pampāļu iecirkņa 25., 26., 27., 38.kvartāls Meža autoceļa "Pākstītes ceļš" būvniecība 3km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0017 24.04.2017.  
Rucavas novada dome Ēkas "Dzintarvēji" atjaunošana Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 64840110131, ēkas kadastra apzīmējums 64840110131001. Ēkas "Dzintarvēji" atjaunošana Nav piemērots Nr.LI17SI0018 24.04.2017.  
AS "Latvijas Valsts meži" Komersanta ceļa "Krūkļu ceļš" būvniecība 2km garumā N/ī "Valsts mežs Abavas"(n/ī kadastra Nr. 62800060115) zemes vienības kadastra apzīmējums 62800060115, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, rendas meža iecirkņa 410., 411., 412., 412.,kvartāls Komersanta ceļa "Krūkļu ceļš" būvniecība 2km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0019 24.04.2017.  
AS "Latvijas Valsts meži" Komersanta ceļa "Vilku meža ceļš" būvniecība 2,1km garumā N/ī Vilku mežs"(n/ī kadastra Nr.62900010024) zemes vienības kadastra apzīmējums 62900060264, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, Alsungas meža iecirkņa 138., 140., 141., 143., 144.kvartāls Komersanta ceļa "Vilku meža ceļš" būvniecība 2,1km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0020 25.04.2017.  
Dabas aizsardzības pārvalde Izpēte un būvprojekta izstrāde hidroloģiskā režīma atjaunošanai Bārtas, Otaņķes un Ālandes upju ietekās Liepājas ezerā dabas liegumā "Liepājas ezers" Nīcas, grobiņas novadi un Liepājas pilsētas teritorija Izpēte un būvprojekta izstrāde hidroloģiskā režīma atjaunošanai Bārtas, Otaņķes un Ālandes upju ietekās Liepājas ezerā dabas liegumā "Liepājas ezers" Nav piemērots Nr.LI17SI0021 25.04.2017.  
SIA "OC Liepāja" Liepājas divstāvu platformas un laipas izveide Jūrmalas parkā, Liepājā Jūrmalas parks3, Liepāja, kadastra apzīmējums 17000350147 Liepājas divstāvu platformas un laipas izveide Jūrmalas parkā, Liepājā Nav piemērots Nr.LI17SI0022 02.05.2017.  
SIA "AVITON" 20Kv KL izbūve no N2488 uz N2213 Rucavas novads, Rucavas pagasts Rucavas novada Rucavas pagastā kadastra Nr. 64840117355, 64840150222, 64840117354, 64840110076, 64840150006, 64840151100, 64840150069, 64840150030, 64840150073, 64840150074, 64840151102, 64840150196, 64840150197, 64840150085, 64840150039, 64840150008, 64840150029, 64840150089, 64840150088, 64840150111, 64840150070 20Kv KL izbūve no N2488 uz N2213 Rucavas novads, Rucavas pagasts Nav piemērots Nr.LI17SI0023 08.05.2017.  
AS "Latvijas Valsts meži" Smilts-grants un smilts ieguve atradnē "Mucenieki-LVM" atradne "Mucenieki - LVM", Aizputes novada Kazdangas pagastā, n/ī "Bojas", zemes vienības kadastra apzīmējums 64680080119 Dienvidkurzemes reģiona Apriķu meža iecirkņa 250.kvartāls Smilts-grants un smilts ieguve atradnē "Mucenieki-LVM" Nav piemērots Nr.LI17SI0024 16.05.2017.  
AS "Latvijas Valsts meži" Kūcietu mežs Meža meliorācijas sistēmas pārvbūve un meža autoceļa pārbūve  Meža meliorācijas sistēmas pārbūve un meža autoceļa pārbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0056 16.05.2017.  
SIA "MAAJA" Būvprojekts "Skatu tornis ar trošu ceļu pāri Ventas upei, Kuldīgā" N/ī "Pārventas parks"kadastraNr.62010170003, n/ī Ventas krasts 2 ar kadastra Nr.62010060096, Kuldīgas pilsēta, Kuldīgas novads Būvprojekts "Skatu tornis ar trošu ceļu pāri Ventas upei, Kuldīgā" Nav piemērots Nr.LI17SI0025 17.05.2017.  
AS "Latvijas Valsts meži" Komersanta ceļa "Melnupītes  ceļš" būvniecība 1,1km garumā N/ī "LUknes Skābaržu mežs" (n/ī kadastra Nr. 64520170001) zemes vienības kadastra apzīmējums 64520080007, Dunikas pagasts, Rucavas novads, Dienvidkurzemes reģions, Nīcas meža iecirkņa 426., 427., 436., 437..kvartāls Komersanta ceļa "Melnupītes  ceļš" būvniecība 1,1km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0026 19.05.2017.  
Fiziska persona Briežu dārzs "Buki"būvniecība 9,2 ha platībā N/ī "Buki"(n/ī kadastra Nr. 64860020004) Ulmale, Sakas pagasts, Pāvilostas novads Briežu dārza "Buki"būvniecība 9,2 ha platībā Nav piemērots Nr.LI17SI0027 23.05.2017.  
SIA "Ceļu, tiltu būvnieks" Derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguve atradnē "Liepieni- 2003.g." Atradne "Liepieni-2003.g." Rucavas novada Dunikas pagastā, n/ī "Liepienu karjeri"(kadastra Nr. 64520020010) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64520020087 Derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguve atradnē "Liepieni- 2003.g." Nav piemērots Nr.LI17SI0028 23.05.2017.  
Pāvilostas novada pašvaldība Projekts "Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas pludmales" N/ī Kalna 43, kadastra Nr.64130010303, Tirgus 18, kadastra Nr.64130010214, Jūras 2a, kadastra Nr.64130060053, Pāvilostas pilsētas Z pludmale, kadastra Nr.64130010214, Pāvilostas pilsētas D pludmale, kadastra Nr.64130060097, un Brīvības, Viļņu, Tirgus, Lejas, Vītolu ielas galos Pāvilostā, Pāvilostas novadā Projekts "Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas pludmales" Nav piemērots Nr.LI17SI0029 29.05.2017.  
Fiziska persona Mājas būvniecība Jaunmālkalni, Ķeguma novads  Mājas būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0058 30.05.2017  
SIA "Projekts 3" Vecās ostmalas un tam piegulošo ielu posmu pārbūve Liepājā Vecās ostmalas ielas pisms Liepājā, Skartās teritorijas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 17000330291, 17000340496, 17000260004 Vecās ostmalas un tam piegulošo ielu posmu pārbūve Liepājā Nav piemērots Nr.LI17SI0030 06.06.2017.  
SIA "A-Land" Smilts-grants un smilts atradne "Atvari" izstrādes darbu uzsākšana derīgo izrakteņu ieguvei Atradne "Atvari", Bārtas pagastā, Grobiņas novadā, n/ī "Atvaru karjers" (kadastrs Nr.64440030154) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64440030098 Smilts-grants un smilts atradne "Atvari" izstrādes darbu uzsākšana derīgo izrakteņu ieguvei Nav piemērots Nr.LI17SI0031 12.06.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Komersanta ceļa "Krievukalna ceļš" būvniecība 2,9km garumā N/ī "Valsts mežs Poligons"(n/ī kadastra Nr.64540030108) zemes vienības kadastra apzīmējums 64540030171, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads, Krīvukalna meža iecirkņa 163.-165.kvartāls Komersanta ceļa "Krievukalna ceļš" būvniecība 2,9km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0033 20.06.2017.  
SIA "Piejūra Energy" Izmaiņas biogāzes koģenerācijas stacijas darbībā, paredzot daļēju izejvielu nomaiņu N/ī "Līvi"zemes vienības kadastra apzīmējums 64780100312, Jaunlīvi zemes vienības kadastra apzīmējums 64780100311 un "Ekolīvi" zemes vienības kadastra apzīmējums 64780100310, Nīcas pagastā, Nīcas novadā Izmaiņas biogāzes koģenerācijas stacijas darbībā, paredzot daļēju izejvielu nomaiņu Ir piemērots Nr.LI17SI0032 21.06.2017.  
Fiziska persona Dzīvojamā māja. Kāpu iela 57, Jūrmala Dzīvojamā māja. Nav piemērots Nr.RI17SI0051 20.06.2017.  
Olainfarm AS Jaunu vielu ražošana Rūpnīcu iela 5, Olaine Jaunu vielu ražošana Nav piemērots Nr.RI17SI0054   22.06.2017  
SIA "SK Transports" Šķīdinātāja ražošana no izlietotiem šķīdinātājiem O.Kalpaka iela 5/9, Liepāja, būve ar kadastra apzīmējumu 17000200192022 Šķīdinātāja ražošana no izlietotiem šķīdinātājiem Nav piemērots Nr.LI17SI0034 29.06.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža meliorācijas sistēmas "Čegu masīvs 2" pārbūve

AS Latvijas valsts meži Zemgales reģiona, Dobeles meža iecirkņa 187., 188., 189., 191., 198., 199., 200., 201., 209., 210., 211., 212., 213., 214., 215. kvartālos. Darbība paredzēta zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 46540010045, 46540010044, 46540010043, 46540020052, 46540020053, kas ietilpst nekustamā īpašuma „ Valsts mežs 4654 006 0174” sastāvā, Bikstu pagastā, Dobeles novadā.

Meža meliorācijas sistēmas "Čegu masīvs 2" pārbūve Nav piemērots Nr.JE17SI0017 29.06.2017.  
AS ,,Latvijas valsts meži'' Meža autoceļa ,,Grebņevas ceļš'' būvniecība 2,3km garumā Kārsavas novads, Malnavas pagasts, 6.Kārsavas meža iecirknis, 105.,107.,108. un 109.meža kvartāls Meža autoceļa ,,Grebņevas ceļš'' būvniecība 2,3km garumā Nav piemērots Nr.RE17SI0004 04.07.2017.  

SIA "Liepājas RAS"

Divu fāzu sausās fermentācijas sistēmas izveide poligonā " Ķīvītes" Nekustamais  īpašums "Ķīvītes" ( kadastra Nr. 64600040421) , zemes kadastra apzīmējums 64600040421, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads Divu fāzu sausās fermentācijas sistēmas izveide poligonā " Ķīvītes" Nav piemērots Nr.LI17SI0035 07.07.2017.

 

 

 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  „TM Capital” Metāla atkritumu un citu šķirotu atkritumu šķirošanas, pārkraušanas un īslaicīgas uzglabāšanas noliktava un laukums „Imantas” Bērzkalni, Īslīces pagasts, Bauskas novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 40680030008 Metāla atkritumu un citu šķirotu atkritumu šķirošanas, pārkraušanas un īslaicīgas uzglabāšanas noliktava un laukums Nav piemērots Nr.JE17SI0018 13.07.2017  
Fiziska persona Dārza mājas pārbūve un palīgēkas būvniecība (pie dārza mājas) "Berneki", Skultes pagasts, Limbažu novads, kadastra Nr.6676 003 0116. Dārza mājas pārbūve un palīgēkas būvniecība (pie dārza mājas) Nav piemērots Nr.VA17SI0035 16.06.2017.  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas, plīgēkas, nojumes, pirts un dīķa būvniecība "Dūdas", Krimuldas pagasts, Krimuldas novads Dzīvojamās mājas, plīgēkas, nojumes, pirts un dīķa būvniecība   Nav piemērots Nr.VA17SI0036 21.06.2017.  
SIA "Traktortehnikas apkopes centrs" Būvniecības atkritumu pagaidu uzglabāšana, šķirošana un pārstrāde   Nekustamais īpašums „Pīlāgi”, kadastra Nr.6664 003 0395, Limbažu pagasts, Limbažu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 6664 003 0393 Būvniecības atkritumu pagaidu uzglabāšana, šķirošana un pārstrāde Nav piemērots Nr.VA17SI0037 05.07.2017.  
SIA "Traktortehnikas apkopes centrs" Meža ceļa būvniecība Šalku mežs” (kadastra Nr. 66250010007; zemes vienības kadastra apzīmējums 66250020232), Ainažu pagasts, Salacgrīvas novads Meža ceļa garums - 126 m, trases platums - 8 m. Nav piemērots Nr.VA17SI0038 07.07.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Peilēnu ceļš" būvniecība Nekustamie īpašumi „Peilēnu masīvs” (kadastra Nr. 42680030050; zemes vienības kadastra apzīmējums 42680030050) un „Peilēni” (kadastra Nr.42680030054; zemes vienības kadastra apzīmējums 42680030053), Nītaures pagasts, Amatas novads Meža ceļa garums - 2,7 km, brauktuves platums - 4,5 m, trases platums - vidēji 20 m. Nav piemērots Nr.VA17SI0039 14.07.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" meliorācijas sistēmas „Akmeņdziru” pārbūve

Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamā īpašuma „Klāņu meži” ar kadastra Nr.9866 010 0093 zemes gabalos ar kadastra apzīmējumu 9866 008 0051; 9866 008 0050; 9866 009 0069, Ziemeļkurzemes reģiona Mētru meža iecirkņa 701.kvartālu apgabala 345.-351., 366.-368., 369.-371., 381.kv.

meliorācijas sistēmas platība 630 ha piemērota ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 novērtējuma procedūra Nr.VE17SI0042 17.07.2017.  
SIA "Daro un Co" Sadzīvē radušos metāla atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu pieņemšanas, šķirošanas, īslaicīgas uzglabāšanas vietas ierīkošana Spilves iela 6 Sadzīvē radušos metāla atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu pieņemšanas, šķirošanas, īslaicīgas uzglabāšanas vietas ierīkošana Nav piemērota

 Nr.RI17SI0064

17.07.2017  
AS "Latvijas valsts meži" Meža meliorācijas sistēmas „Upenieki” pārbūve 730 ha plātībā. Meža iecirkņa 306. kvartālapgabala 131., - 141., 143., - 146., 150., 151., 156., 157., 163., - 165. kvartāls zemes vienība ar kadastra Nr.76780030412 un Nr.76780050104, Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads. Meža meliorācijas sistēmas „Upenieki” pārbūve 730 ha plātībā. Nav piemērots Nr.DA17SI0021 21.07.2017.  
AS "Latvijas Valsts meži" Meža autoceļa būviecība Kad.Nr.4266 003 0070, 4266 003 0089 Meža autoceļš "Medulāji-Arumkalns" Nav piemērots Nr.RI17SI0067 21.07.2017  
Latvijas Valsts mežzinātnes institūta „Silava” un Latvijas Lauksaimniecības universitātes valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūras „Meža pētīšanas stacija” Meža ceļa „110-106 22C32” būvniecība 2.30 km garumā „Meža pētīšanas stacija”, Vītiņu pagasts, Auces novads, 106 – 110 kvartāli, zemes vienības kadastra apzīmējums 46940030094 Meža ceļa „110-106 22C32” būvniecība 2.30 km garumā Nav piemērots Nr.JE17SI0019 21.07.2017  
SIA "Atpūtas bāze "Dzirnezers" Atpūtas bāzes pārbūve Kad. Nr.80520021615, Carnikavas novads Atpūtas bāzes pārbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0068 21.07.2017  
SIA "Nygaard International" Esoša vaislas cūku audzēšanas kompleksa "Apriķi Breeding" paplašināšana "Āboliņi", Lažas pagasts, Aizputes novads, zemesgabala kadastra Nr. 6472 004 0085 Esoša vaislas cūku audzēšanas kompleksa "Apriķi Breeding" paplašināšana Nav piemērots Nr.LI17SI0036 07.0.2017.  
Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”  Meža meliorācijas sistēmas „Zāmeļa-Tīsu mežs” pārbūvei 1150 ha platībā AS Latvijas valsts meži Zemgales reģiona, Tērvetes meža iecirkņa 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 206, 213, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 238, 239, 240, 241, 248. kvartālos. Darbība paredzēta zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 54900050054; 54900030245; 54900030246; 54600030032; 54600030030; 54480090001; 54480090003.     Meža meliorācijas sistēmas „Zāmeļa-Tīsu mežs” pārbūvei 1150 ha platībā Piemērots Nr.JE17SI0020 27.07.2017  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Barela līnija" būvniecība 3,10 km garumā. Meža iecirkņa 310. kvartālapgabala 123.,127., 128., 133., 136., 137., 139. un 143. kvartāls zemes vienība ar kadastra Nr.44700020506 un Nr.44700030460, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads. Meža autoceļa „Barela līnija" būvniecība 3,10 km garumā. Nav piemērots Nr.DA17SI0022 31.07.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Dunduru ceļš" būvniecība Nekustamais īpašums "Kaņepes mežs", Krimuldas pagasts, krimuldas novads Meža autoceļa "Dunduru ceļš" būvniecība Nav piemērots Nr.VA17SI0040 04.08.2017.  
Fiziska persona Ceļa būvniecība nekustamajā īpašumā „Upesvirši", 1.415 km garumā  „Upesvirši", Cenu pagasts, Ozolnieku novads, kadastra apzīmējums: 54440020112 Ceļa būvniecība nekustamajā īpašumā „Upesvirši", 1.415 km garumā Nav piemērots Nr.JE17SI0021 09.08.2017  
AS "Latvijas valsts meži"
   Meža ceļa „Bilišķu ceļš” būvniecība 1.60 km garumā.

Ceraukstes pagasta, Bauskas novada AS Latvijas valsts meži Vidusdaugavas reģiona, Bauskas meža iecirkņa 134 kvartālā ar kad. apz. 40500060037 un īpašumos “Jaunkūžas” (kad. apz. 40500060041), “Mazbitišķi” (kad. apz. 40500060008) un “Senči” (kad. apz. 40500060006).Ceraukstes pagasta, Bauskas novada AS Latvijas valsts meži Vidusdaugavas reģiona, Bauskas meža iecirkņa 134 kvartālā ar kad. apz. 40500060037 un īpašumos “Jaunkūžas” (kad. apz. 40500060041), “Mazbitišķi” (kad. apz. 40500060008) un “Senči” (kad. apz. 40500060006).

Meža ceļa "Bilišķu ceļš"

   Būvniecība 1.60 km garumā

Nav piemērots Nr.JE17SI0022 16.08.2017  
AS "Latvijas valsts meži" Meža ceļa „Pārupes ceļš” būvniecība 2.40 km garumā. Dāviņu pagasta, Bauskas novada AS Latvijas valsts meži Vidusdaugavas reģiona, Bauskas meža iecirkņa 276; 277; 278 kvartālos, kad. apz. 40560060034 un īpašumos “Salenieki” (kad.apz. 40560060030), “Vasariņi” (kad.apz. 40560030001), “Zīles” (kad. apz. 40560030062), “Miglas” (kad. apz.40560030067). Meža ceļa „Pārupes ceļš” būvniecība 2.40 km garumā. Nav piemērots Nr.JE17SI0023 16.08.2017.   
Valsts SIA "Latvijas autoceļu uzturētājs" Žoga būvniecība

Nekustamais īpašums „Vīzijas” (kadastra Nr.  6660 007 0094; zemes vienības kadastra apzīmējums 6660 007 0094), Lembuži, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

Žoga garums ~320 m, augstums - 1,2 m. Nav piemērots Nr.VA17SI0041 17.08.2017.  
Fiziska persona

Dzīvojamās mājas, saimniecības ēku un ceļa būvniecība

Nekustamais īpašums „Jumīši” (kadastra Nr.7464 001 0075), Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads Dzīvojamās mājas, saimniecības ēku un ceļa būvniecība Nav piemērots RI17TN0520 22.09.2017  
Fiziska persona Savrupmājas, saimniecības ēkas, pirts un dīķa būvniecība Nekustamais īpašums „Pikāres” (kadastra Nr. 8068 005 0224; zemes vienības kadastra apzīmējums 8068 005 0224), Krimuldas pagasts, Krimuldas novads.  Savrupmājas, saimniecības ēkas, pirts un dīķa būvniecība   Nav piemērots Nr.VA17SI0042 25.08.2017.  

 Putnu fabrika Ķekava 

Samnieciskās darības izmaiņas - dezinfekcijas līdzekļa maiņa

Putnu fabrika Ķekava

saimnieciskās darības izmaiņas - dezinfekcijas līdzekļa maiņa  Nav piemērots RI17SI0078 25.08.2017  
Ceraukstes pagasta pārvalde Kapsētas „Ķīķerkalna kapi” paplašināšana 1.35 ha platībā. Kapsētas „Ķīķerkalna kapi” paplašināšana nekustamajā īpašumā „Ķīķerkalna kapi” Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums: 40500030123 Kapsētas „Ķīķerkalna kapi” paplašināšana 1.35 ha platībā. Nav piemērots Nr.JE17SI0024  28.08.2017.  
Akciju sabiedrība „PET Baltija” Plastmasas atkritumu apstrādes iekārtas un šķirotu, pārstrādei sagatavotu plastmasas atkritumu uzglabāšanas laukuma izveide Aviācijas ielā 18G, Jelgavā Aviācijas ielā 18G, Jelgava, zemes vienības kadastra apzīmējums 09000270229 Plastmasas atkritumu apstrādes iekārtas un šķirotu, pārstrādei sagatavotu plastmasas atkritumu uzglabāšanas laukuma izveide Aviācijas ielā 18G, Jelgavā Nav piemērots Nr.JE17SI0025 29.08.2017.  
SIA „Auras centrs”

Tirdzniecības ēkas būvniecība Cukura ielā 2, Jelgavā.

Cukura iela 2, Jelgava, zemes vienības kadastra apzīmējums 09000140311

Tirdzniecības ēkas būvniecība Cukura ielā 2, Jelgavā.

Nav piemērots Nr.JE17SI0026 05.09.2017.  
Fiziska persona Pievedceļa izbūve Kāpu iela 149, Jūrmala Pievedceļa izbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0047 30.05.2017.  
sia Saliena Business Park Mazumtirdzniecības un pakalpojumu kompleksa izbūve Nekustamie īpašumi: „Andrejsoni”, „Darījumu zona”, „Industriālais parks”, „Sporta halle”, „Strēles” un Jūrmalas iela 3, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads Mazumtirdzniecības un pakalpojumu kompleksa izbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0049 07.06.2017.  
SIA Jūrmalas siltums Siltumtrašu posmu pārbūve Dubulti, Jūrmala Siltumtrašu posmu pārbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0052 21.06.2017.  
Fiziska persona Individualās majas ar garāžu būvniecība Dianas iela 7, Baltezers, Garkalnes nov Individualās majas ar garāžu būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0053 21.06.2017.  
Fiziska persona Savrupmājas pārbūve Kaugurciems 21, Jūrmala Savrupmājas pārbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0055 22.06.2017.  
SIA „LIELVĀRDES REMTE” projekts„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, 3. kārta”. Lielvārde projekts„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, 3. kārta”. Nav piemērots Nr.RI17SI0057 28.06.2017.    
SIA „Rīgas ūdens”,  Ūdensvada un kanalizācijas tīkla paplašināšana Imantā un Beberbeķos, Rīga Imanta un Beberbeķi, Rīga  Ūdensvada un kanalizācijas tīkla paplašināšana Imantā un Beberbeķos, Rīga Nav piemērots Nr.RI17SI0059 30.06.2017.  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas jaunbūve Kāpu iela 47a, Jūrmala Dzīvojamās mājas jaunbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0060 04.07.2017    
Fiziska persona Individuālās dzīvojamās mājas būvniecība.Individuālās dzīvojamās mājas būvniecība. Rīgas iela 23 (kadastra Nr.8013 003 0622), Saulkrasti, Saulkrastu novads Rīgas iela 23 (kadastra Nr.8013 003 0622), Saulkrasti, Saulkrastu novads  Individuālās dzīvojamās mājas būvniecība.Individuālās dzīvojamās mājas būvniecība. Nav piemērots Nr.RI17SI0062 07.07.2017  
Ropažu novada pašvaldība Dabas liegums „Lielie Kangari”. Dabas liegums „Lielie Kangari”. Dabas liegums „Lielie Kangari”. Nav piemērots Nr.RI17SI0063 11.07.2017.  
Fiziska persona Pirts - saimniecības ēkas izbūve „Līču Sidrabiņi”, Aviekste, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads Pirts - saimniecības ēkas izbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0066 16.07.2017.  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība  Mārsilu iela 1, Baltzezers, Garkalnes nov Dzīvojamās mājas būvniecība  Nav piemērots Nr.RI17SI0070 31.07.2017.  
SIA "BML Group" Dzīvojamās mājas pārbūve  Pūpolu iela 1, Jūrmala Dzīvojamās mājas pārbūve Nav piemērots   Nr.RI17SI0071 14.08.2017

 

 

 

 
SIA BRD Projekts „Īslaicīgas lietošanas būve - autostāvvietas jaunbūve” Mihaila Tāla iela b/n , Rīga „Īslaicīgas lietošanas būve - autostāvvietas jaunbūve” Nav piemērots Nr.RI17SI0072 14.08.2017.  
Fiziska persona Vienģimenes dzīvojamās mājas pārbūve Ernesta Birznieka – Upīša iela19 (kadastra Nr.1300 004 1901), Jūrmala  Vienģimenes dzīvojamās mājas pārbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0073 14.08.2017.  
Jūrmalas pilsētas dome Pretplūdu un krasta erozijas aizsardzības būvju būvniecība Lielupes kreisais krasts, Majoros un Dzintaros, Jūrmalā Pretplūdu un krasta erozijas aizsardzības būvju būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0074 16.08.2017  

 SIA "SABIEDRĪBA MĀRUPE"

Zivju dīķu ierīkošana - smilts ieguve  "Lagūnas", Mārupes novads Zivju dīķu ierīkošana - smilts ieguve  Nav piemērots

 Nr.RI17SI0080

01.09.2017  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība Liepkalnu iela 10, Baltezers, Garkalnes nov. Dzīvojamās mājas būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0081   04.09.2017.  
Grobiņas novada dome Pastaigu takas paplašināšana un piejūras skatu platformas izveide Grobiņas novads, Medzes pagasts, n/ī "Liedagi"(kad.Nr. 6476 002 1366 Pastaigu takas paplašināšana un piejūras skatu platformas izveide Nav piemērots Nr.LI17SI0037 28.08.2017.  
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde Liepājas ostas sauszemes infrastruktūras attīstība Liepāja, Liepājas speciālā ekonomiskā zona Liepājas ostas sauszemes infrastruktūras attīstība, lai uzlabotu transporta tīkla attīstības ieceri Nav piemērots Nr.LI17SI0038 01.09.2017.  
AS "Latvijas Valsts meži" Komersanta ceļa "Gravaiņu ceļš" būvniecība 1,7 km garumā N/ī "Valsts mežs Vecpils"(kadastra Nr. 64940030077) Valsts meža zeme "Valsts mežs Vecpils" zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64940030077, n/ī "Uldi"(kadastra Nr.64940020053), zemes vienības kadastra apzīmējums 64940030051 Durbes novads, Vecpils pagasts, Apriķu meža iecirkņa 280., 281.kvartāli Komersanta ceļa "Gravaiņu ceļš" būvniecība 1,7 km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0039 06.09.2017.  
AS "Latvijas Valsts meži" Meža meliorācijas sistēmas „Purmaļu masīvs” pārbūve „Lubānas masīvs” (kadastra Nr. 70580040111) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70580190047, Indrānu pagasts, Lubānas novads Meža meliorācijas sistēmas „Purmaļu masīvs” pārbūve 880 ha platībā Nav piemērots Nr.MA17SI0036 15.09.2017.  
SIA "PALSA" Slaucamo govju fermas un lagūnas tipa kūtsmēslu krātuves būvniecība Nekustamais īpašums „Lielsaujas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9490 003 0009; zemes vienības kadastra apzīmējums 9490 003 0104), Variņu pagasts, Smiltenes novads Slaucamo govju fermas 500 govīm un lagūnas tipa kūtsmēslu krātuves (ietilpība 10000 m3) būvniecība. Nav piemērots Nr.VA17SI0043 14.09.2017.  
VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Valsts nozīmes ūdensnotekas Bārta posma pik.00/00-53/00 atjaunošana Nīcas novads, Nīcas un Otaņķu pagasts Valsts nozīmes ūdensnotekas Bārta posma pik.00/00-53/00 atjaunošana Nav piemērots Nr.LI17SI0040 18.09.2017.  
SIA Jūras priedes Dzīvojamās mājas pārbūve Mākoņi, Saulkrastu novads. Dzīvojamās mājas pārbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0083 12.092017.  
SIA VANGAŽU NAFTA Izmaiņas esošā darbībā Vangažu naftas bāze, Meža miers, Inčukalna novads Izmaiņas esošā darbībā Ir piemērots Nr.RI17SI0084 18.09.2017.  
Rīgas domes Satiksmes departaments Projekta "Zemgales virziena maģistrālais transporta mezgls. I un II kārta - Jāņa Čakstes gatves izbūve no Vienības gatves līdz Ziepniekkalna ielai" realizācija Rīgas pilsēta, Zemgales priekšpilsēta Projekta "Zemgales virziena maģistrālais transporta mezgls. I un II kārta - Jāņa Čakstes gatves izbūve no Vienības gatves līdz Ziepniekkalna ielai" realizācija Nav piemērots Nr.RI17SI0085 18.09.2017  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas, šķūņa, vasaras mājas būvniečiba un piebraucamā ceļa izbūve "Mežogas", kadastra Nr.42740110272, Raiksuma pagasts, Pārgaujas novads Dzīvojamās mājas, šķūņa, vasaras mājas būvniečiba un piebraucamā ceļa izbūve Nav piemērots Nr.VA17SI0044 21.09.2017.  
SIA "UNISPEKS" Derīgo izrakteņu ieguve atradnē "Inkuļi" "Inkuļi", zemes vienības kadastra apzīmējums 4246 002 0026, Drabešu pagasts, Amatas novadā Derīgo izrakteņu ieguve atradnē "Inkuļi" Nav piemērots. Nr.VA17SI0045 26.09.2017.  
SIA „Eko PET” Ražošanas iekārtas izveide polietilēntereftalāta pārslu un aglomerāta pārstrādei polietilēntereftalāta granulās, izmantojot ekstrūzijas procesu Aviācijas ielā 18G, Jelgava, zemes vienības kadastra apzīmējums 09000270229 Ražošanas iekārtas izveide polietilēntereftalāta pārslu un aglomerāta pārstrādei polietilēntereftalāta granulās, izmantojot ekstrūzijas procesu Nav piemērots. Nr. JE17SI0027 27.09.2017  
SIA "ERKA" Smilts-grants un smilts ieguve Kuldīgas novads, Rendas pagasts, n/ī "Mežkalni"(kadastra Nr.6280 002 0033; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6280 002 0033), derīgo izrakteņu atradne "Renda-1989.g." Smilts-grants un smilts ieguve Ir piemērots Nr.LI17SI0042        27.09.2017.  
SIA "KVL BALTIC" Smilts ieguve Nekustamais īpašums "Buras"(Kadastra Nr.8076 011 1300), Mārupes novads Smilts ieguve Ir piemērots Nr.RI17SI0089 27.09.2017  
Fiziska persona Divu palīgēku būvniecība Nekustamais īpašums "Eglītes"(Kadastra Nr.8033 011 0700) Zvejniekciems, Saulkrastu novads Divu palīgēku būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0091 29.09.2017  
AS „Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Dominieku ceļš” jaunbūve 1,8 km garumā.

Aknīstes novads, Asares pagasts, zemes vienības ar kadastra Nr. 56440020086 Dienvidlatgales mežsaimniecības Aknīstes meža iecirkņa 30., 31. un 32. kvartāls un zemes vienība ar kadastra Nr. 56440020018.

Meža autoceļa „Dominieku ceļš” jaunbūve 1,8 km garumā. Nav piemērots. Nr. DA17SI0024 02.10.2017.  
Latvijas Valsts meži Meža ceļa "Gobas ceļš" būvniecība  Mālpils novads Meža ceļa "Gobas ceļš" būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0093 04.10.2017  
Codes pagasta pārvalde Kapsētas „Strēļu kapi” paplašināšana 0.2 ha platībā. Kapsētas „Strēļu kapi” (zemes vienības kadastra apzīmējums: 4052 007 0059) paplašināšana nekustamajā īpašumā „Strēļu kapu lauks” Codes pagastā, Bauskas novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums: 40520070122 Kapsētas „Strēļu kapi” paplašināšana 0.2 ha platībā. Nav piemērots Nr.JE17SI0028 10.10.2017  
SIA "Vertex Projekti" Meža autoceļa "Meža ceļš 16-8 31C017-2" būvniecība "Meža pētīšanas stacija" zemes vienības kaadstra azpīmējums 94700050078, 94700060020, Launkalnes pagasts, Smiletnes novads Meža autoceļa "Meža ceļš 16-8 31C017-2" būvniecība Nav piemērots Nr.VA17SI0046

03.10.2017.

 

 

AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Locīšu ceļš" 2,0 km būvniecība Ludzas novads, Pureņu, Ņukšu pagasts, LVM Ziemeļlatgales reģiona Ludzas meža iecirkņa 236, 237, 238 kvartāli, īpašums "Valsts Meži", z.k. Nr. 6888 005 0133 Meža autoceļa "Locīšu ceļš" būvniecība 2,0 km garumā 4,5 km platumā Nav piemērots RE17SI0005 08.11.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Apiņu ceļš" būvniecība 1,2 km Kārsavas novads Goliševas pagasts, LVM Ziemeļlatgales reģiona 6. Kārsavas meža iecirknis, 212.,213.,218. kvartālos, kadastra numurs 6854 004 0321 Meža autoceļa "Apiņu ceļš" būvniecība 1,2 km ar ceļa klātnes platumu NP_4.5, nobrauktuvēm, izmainīšanās un apgriešanās laukumu ceļa trases beigās. Nav piemērots RE17SI0006 13.11.2017  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība  Mārsilu iela 16, Baltezers, Garkalnes novads Dzīvojamās mājas būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0094 06.10.2017  
Fiziska persona Garāžas būvniecība 18.līnija 3a, Jūrmala  Garāžas būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0095 10.10.2017  
Fiziska persona Gāzesvada būvniecība Bārtas iela, Upes iela 1 k-2, Jūrmala  Gāzesvada būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0096 12.10.2017  
Fiziska persona Dzīvojamās ēkas pārbūve Slokas iela 3 k-1, Jūrmala Dzīvojamās ēkas pārbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0097 12.10.2017

 

 

AS "Latvijas valsts meži" Komersanta ceļa "Lieknes ceļš"būvniecība 1,7 km garumā N/ī "Valsts mežs Rīva"(kadastra Nr.64860010108) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6486 004 0172, 6486 004 0175, n/ī "Odiņi"( kadastra Nr. 6486 004 0104) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6486 004 0104 Sakas pagasts, Pāvilostas novads Dienvidkurzemes reģiona Akmensraga iecirkņa 64.-67.kvartāls Komersanta ceļa "Lieknes ceļš"būvniecība 1,7 km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0041 29.09.2017.  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Inženieru birojs „Kurbada tilti” Lielupes krasta nostiprinājuma un cietā seguma laukuma būvniecība 3650m2 platībā.  Lielupes krasta nostiprinājuma un cietā seguma laukuma būvniecība 3650m2 platībā Neretas ielā 1 un 11, Jelgavā, zemes vienības kadastra apzīmējums 09000150169 un 09000150192. Lielupes krasta nostiprinājuma un cietā seguma laukuma būvniecība 3650m2 platībā.  Nav piemērots Nr.JE17SI0029 17.10.2017  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Inženieru birojs „Kurbada tilti” Lielupes krasta nostiprinājuma un cietā seguma laukuma būvniecība 5590m2 platībā.  Lielupes krasta nostiprinājuma un cietā seguma laukuma būvniecība 5590m2 platībā Neretas ielā 11A un 15, Jelgavā, zemes vienības kadastra apzīmējums 09000150226 un 09000150296. Lielupes krasta nostiprinājuma un cietā seguma laukuma būvniecība 5590m2 platībā.  Nav piemērots Nr.JE17SI0030 17.10.2017  
Fiziska persona

Pirts pārbūve un terases izbūve esošajai dzīvojamai mājai.

„Jaunsalenieki” (kadastra Nr.8031 008 0211), Doles sala, Salaspils novads Pirts pārbūve un terases izbūve esošajai dzīvojamai mājai. Nav piemērots Nr.RI17SI0098 18.10.2017  
AS „Latvijas valsts meži"

Atklātas derīgo izrakteņu (smilts) ieguves paplašināšana atradnē „Rubiķi” ar kopējo platību 9,114 ha.

Dienvidlatgales mežsaimniecības Aknīstes meža iecirkņa 307. kvartālapgabala 334. kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 51. nogabals, īpašums „Valsts mežs” (īpašuma kadastra Nr. 56820010100), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56820090103, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads.

Atklātas derīgo izrakteņu (smilts) ieguves paplašināšana atradnē „Rubiķi” ar kopējo platību 9,114 ha. Nav piemērots Nr.DA17SI0028 31.10.2017  
SIA "AMULAS ESTATES" un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cabourg" Atpūtas, veselības, izglītības un sporta kompleksa jaunbūve. Amulas iela 2 (kadastra Nr. 1300 011 1313),  Jūrmala. Atpūtas, veselības, izglītības un sporta kompleksa jaunbūve. Nav piemērots Nr.RI17SI0099 20.10.2017  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība. Ziedu iela 2 (kadastra             Nr. 1300 016 0309), Jūrmala. Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība. Nav piemērots Nr.RI17SI0104 02.11.2017  
AS "Latvijas Valsts meži" Meža meliorācijas sistēmas "Ploce" pārbūve Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, nekustamais īpašums Valsts mežs "Vērgale" (kad.Nr.64960010125), Akmensraga meža iecirkņa 380.-390. un 393.-397.kvartālos Meža meliorācijas sistēmas "Ploce" pārbūve Nav piemērots Nr.LI17SI0043 14.11.2017.  
SIA "KeraMets" Atkritumu apsaimniekošanas vietas izveide Braslas iela 20, Rīga Atkritumu apsaimniekošanas vietas izveide  Nav piemērots. Nr.RI17SI0100 24.10.2017.  
Fiziska persona Stikla galerijas būvniecība un piebraucamā ceļa izbūve Kalna Plostnieki Līgatnes pagasts Līgatnes novads, kadastra apzīmējums 42620010013 Stikla galerijas būvniecība un piebraucamā ceļa izbūve Nav piemērots Nr.VA17SI0047 27.10.2017.  
SIA "R-Technology" Riepu pārstrādes un gumijas izstrādājumu ražotnes izveide Nekustamais īpašums „Virsaiši” (kadastra Nr. 4262 001 0110; zemes vienības kadastra apzīmējums 4262 003 0017; adrese: „Zeltiņu ferma”), Līgatnes pagasts, Līgatnes novads Riepu pārstrādes un gumijas izstrādājumu (flīžu) ražotnes izveide. Plānots pārstrādāt līdz 10000 tonnu riepu gadā. Nav piemērots Nr.VA17SI0048 06.11.2017.  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība un saimniecības ēkas pārbūve Krasta iela 3 Tūja Liepupes pagasts Salacgrīvas novads, zemes vienības kadastra apzīm. 6660 003 0116 Dzīvojamās mājas būvniecība un saimniecības ēkas pārbūve Nav piemērots Nr.VA17SI0049 06.11.2017.  
Fiziska persona Divu dīķu būvniecība Nekustamais īpašums „Jaunkrīvi” (kadastra Nr. 4246 003 0002; zemes vienības kadastra apzīmējums 4246 003 0002), Drabešu pagasts, Amatas novads Katra dīķa platība - 0,49 ha, vidējais dziļums - 2 m. Nav piemērots Nr.VA17SI0050 09.11.2017.  
Fiziska persona Moduļu mājas būvniecība Zvārtes Vaidavas pagasts Kocēnu novads Zemes vienības kad.apz.96880060104 Moduļu mājas būvniecība Nav piemērots Nr.VA17SI0051 13.11.2017.  
SIA „Akvaparks” Jauktas funkcijas jaunbūve, kurā ietilpst daudzstāvu viesnīca ar pazemes stāvu, konferenču un SPA telpu grupas Viestura ielā 24, Jūrmalā. Īpašuma kadastra Nr.1300 007 8008. Jauktas funkcijas jaunbūve, kurā ietilpst daudzstāvu viesnīca ar pazemes stāvu, konferenču un SPA telpu grupas Nav piemērots Nr.RI17SI0105 10.11.2017.  
SIA „Eko Recycling” Atkritumu apsaimniekošanas vietas izveide. Ganību dambis 22D (kadastra apzīmējums 0100 018 2012), Rīga. Atkritumu apsaimniekošanas vietas izveide. Nav piemērots Nr.RI17SI0106 13.11.2017.  
Fiziska persona Saimniecības ēkas būvniecība Rāmavoti Ainažu pagasts Salacgrīvas novads Zemes vienības kad.apz.66250030387 Saimniecības ēkas būvniecība Nav piemērots Nr.VA17SI0052 14.11.2017.  
A/S "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Skujenes ceļš" būvniecība Nekustamais īpašums "Kursenes mežs" (kadastra Nr. 42780060111; zemes vienības kadastra apzīmējums 42780060111), Skujenes pagasts, Skujenes novads Meža autoceļa "Skujenes ceļš" būvniecība 1,1 km garumā. Trases platums - līdz 22 m. Nav piemērots Nr.VA17SI0053 17.11.2017.  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, pirts un dīķa būvniecība  Nekustamais īpašums „Kalna Jukāni” (zemes vienības kadastra apzīmējums 4290 002 0096), Vaives pagasts, Cēsu novads  Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, pirts un dīķa būvniecība Nav piemērots Nr.VA17SI0054 27.11.2017.
A/S "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Vīksnupes ceļš" būvniecība „Valsts Mežs 94760020020” (zemes vienības kadastra apzīmējums 94760020020), Plāņu pagasts, Strenču novads Meža autoceļa "Vīksnupes ceļš" būvniecība 1,45 km garumā Nav piemērots Nr.VA17SI0055 30.11.2017.
Ceļu būves firma SIA „BINDERS” Atklāta derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguve atradnē „Silakalni 2016” ar kopējo platību 21,763 ha.

 Īpašums „Skujiņas” (īpašuma kadastra Nr.76420110177), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76420110177 un īpašums „Gāršas” (īpašuma kadastra Nr.76420110065), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76420110065, Aglonas novads, Aglonas pagasts.

Atklāta derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguve atradnē „Silakalni 2016” ar kopējo platību 21,763 ha.   Nav piemērots Nr. DA17SI0029 30.11.2017.
AS "Latvijas valsts meži" Meža meliorācijas sistēmas "Žogotu purva masīvs" pārbūve Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes meža iecirkņa 100. kvartāls, z.k. Nr. 7854 009 0190 Meliorācijas sistēmas pārbūve, sasniedzot pirmsprojekta atzīmes, 531 ha lielā platībā, 29 km kopgarumā, 8 caurteku nomaiņa Nav piemērots Nr. RE17SI0007 20.12.2017.
Fiziska persona Saimniecības ēkas būvniecība Jūras iela 18, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads Saimniecības ēkas būvniecība Nav piemērots Nr.VA17SI0056 04.12.2017.
SIA "AK Pāvilosta Marina" Sanitārā bloka un piestātnes atjaunošana Pāvilostas novads, Pāvilostas pilsētas, Ostmalas iela 1 (kadastra Nr. 64130060009) un Ostmalas iela 4 (kadastra Nr. 64130060091) Sanitārā bloka un piestātnes atjaunošana Nav piemērots Nr.LI17SI0046 29.112017.
SIA "Semper Augustus Cunsulting" Dzīvojamās mājas un tūristu atpūtas ēku būvniecība Nīcas novads, Nīcas pagasts,n/ī "Vaivariņi"( kadastra Nr.64780060234) Dzīvojamās mājas un tūristu atpūtas ēku būvniecība Nav piemērots Nr.LI17SI0047 04.12.2017.
AS "VentEko" Optiskās šķiedras kabeļa noguldīšana Baltijas jūras austrumu piekrastē ar četriem izejas punktiem uz sauszemi Liepājas Karostas teritorijā , Tērvetes ielā 1( kadastra apz.17000030029) Optiskās šķiedras kabeļa noguldīšana Baltijas jūras austrumu piekrastē ar četriem izejas punktiem uz sauszemi Nav piemērots Nr.LI17SI0044 24.11.2017.
AS "BAO" AS "BAO" bīstamo atkritumu uzglabāšanas un apstrādes iecirknis. Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads. Zemesgabala kadastra Nr.8096 009 0069. AS "BAO" bīstamo atkritumu uzglabāšanas un apstrādes iecirknis. Nav piemērots  Nr.RI17SI0110 24.11.2017.
Fiziska persona Saimniecības ēkas pārbūve par tūristu un atpūtas mītni Pāvilostas novads, Sakas pagasts, n/ī Ķestermuiža" Saimniecības ēkas pārbūve par tūristu un atpūtas mītni Nav piemērots Nr.LI17SI0045 27.11.2017.
SIA „Akron Baltic” Metāllūžņu un svina akumulatoru pieņemšanas un īslaicīgas uzglabāšanas noliktava. Aplokciema iela 3 (kadastra Nr.0100 068 0243), Rīga. Metāllūžņu un svina akumulatoru pieņemšanas un īslaicīgas uzglabāšanas noliktava. Nav piemērots Nr.RI17SI0111 27.11.2017.
SIA „Granāti Pluss” Derīgo izrakteņu (dolomīta un smilts) ieguve 6,4 ha platībā un dolomīta šķembu ražošana. Atradne „Granāti” nekustamā īpašuma „Granāti” (īpašuma kadastra Nr. 7494 008 0046, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr.7494 008 0068) teritorijā, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā. Derīgo izrakteņu (dolomīta un smilts) ieguve 6,4 ha platībā un dolomīta šķembu ražošana. Nav piemērots Nr.RI17SI0113 30.11.2017.
SIA „Eko Energy” Koksnes atkritumu reģenerācijas iekārtas ražošanas apjoma palielināšana. Daugavgrīvas šoseja 4E (kadastra numurs 0100 097 0089), Rīga. Koksnes atkritumu reģenerācijas iekārtas ražošanas apjoma palielināšana. Nav piemērots Nr.RI17SI0114 01.12.2017.
SIA "Eco CITY A.V" Riepu apstrādes līnijas ierīkošana nekustamais īpašums "Čiekuriņi", Salaspils novads Riepu apstrādes līnijas ierīkošana Nav piemērots Nr.RI17SI0115 05.12.2017.
Latvijas Universitāte Latvijas Universitātes Medicīnas un dzīvības zinātņu Tehnoloģiju centra 1. kārtas būvniecība Vienības gatve 7 (zemesgabala kadastra Nr.0100 054 0039), Rīga. Latvijas Universitātes Medicīnas un dzīvības zinātņu Tehnoloģiju centra 1. kārtas būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0116 06.12.2017.
SIA “Geo Consultants” Atkritumu šķirošanas līnijas optimizācija, atkritumu apjoma palielināšana un bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide  Zemgales reģiona nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas stacija „Brakšķi”, „Līvbērzes smerdūklis”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 5462 010 0688 Atkritumu šķirošanas līnijas optimizācija, atkritumu apjoma palielināšana un bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide  Nav piemērots Nr.JE17SI0031 07.12.2017

AS „Latvijas valsts meži"

Meža autoceļa „Hercoga ceļš” būvniecība 2,4 km garumā.

Aknīstes novads, Asares pagasts, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56440030051 Dienvidlatgales mežsaimniecības Aknīstes meža iecirkņa 120., 121., 122. un 123. kvartāls un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56440030015.

Meža autoceļa „Hercoga ceļš” būvniecība 2,4 km garumā. Nav piemērots Nr. DA17SI0032   07.12.2017.
SIA „Akron Baltic” Metāllūžņu pieņemšanas un īslaicīgas uzglabāšanas noliktava. Jāņavārtu iela 21 (kadastra apzīmējums 0100 121 4133), Rīga. Metāllūžņu pieņemšanas un īslaicīgas uzglabāšanas noliktava. Nav piemērots Nr. RI17SI0117 11.12.2017.
SIA „Akron Baltic” Metāllūžņu pieņemšanas un īslaicīgas uzglabāšanas noliktava. Rītausmas iela 2 (kadastra apzīmējums 0100 107 0433), Rīga. Metāllūžņu pieņemšanas un īslaicīgas uzglabāšanas noliktava. Nav piemērots Nr. RI17SI0118 11.12.2017.
VSIA „Meliorprojekts” Pretplūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumu ieviešana Ādažu novadā Ādažu novada teritorija, Gaujas kreisais krasts pie robežas ar Carnikavas novadu, Gaujas labais krasts Upmalu ciemā, Gaujas – Daugavas kanāls. Pretplūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumu ieviešana Ādažu novadā Nav piemērots Nr. RI17SI0119 11.12.2017.
AS „Latvijas valsts meži" Meža ceļa „Apšu kakta ceļš” būvniecība 1.15 km garumā. Kurmenes pagasta un Valles pagasta, Vecumnieku novada, AS “Latvijas valsts meži”, Vidusdaugavas reģiona Skaistkalnes iecirkņa 510. kvartālapgabala 37., 38., 39. kvartālos. Zemes vienības kadastra apzīmējums 32620010070, kas ietilpst nekustamā īpašuma “Tenteni” ar kad. Nr. 32620010058 sastāvā Meža ceļa „Apšu kakta ceļš” būvniecība 1.15 km garumā. Nav piemērots Nr.JE17SI0032 12.12.2017
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība Tallinas iela 22 (kadastrsa Nr. 8060 003 0996), Baltezers, Garkalnes novads Dzīvojamās mājas būvniecība Nav piemērots Nr. RI17SI0120 12.12.2017.
AS „Latvijas valsts meži" Meža ceļa „Irbess ceļš” būvniecība 1.25 km garumā. Tērvetes meža iecirknī Platones pagastā Jelgavas novadā 79; 80; 81; 82; 84 kvartālos. Zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem: 54700030282, 54700030330, 54700030290, 54700030329, 54700030281.   Meža ceļa „Irbess ceļš” būvniecība 1.25 km garumā. Nav piemērots Nr. JE17SI0033 18.12.2017.
Fiziska persona Gāzes vada pievada būvniecība Skolotāju iela 7 (kadastra Nr. 1300 014 1009), Jūrmala Gāzes vada pievada būvniecība Nav piemērots Nr. RI17SI0122 18.12.2017.
AS „Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Pienes ceļš" būvniecība „Pienes mežs” (zemes vienības kadastra apzīmējums 42780020029), Skujenes pagasts, Amatas novads Meža autoceļa "Pienes ceļš" būvniecība 1,3 km garumā. Trases platums 20-26 m, brauktuves platums - 5 m. Nav piemērots Nr.VA17SI0057 19.12.2017.
Saulkrastu novada dome Labiekārtojuma elementi. Rīgas iela 9A un Bērzu iela 1A, Saulkrasti Labiekārtojuma elementi. Nav piemērots Nr.RI17SI0123 19.12.2017.
Fiziska persona Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība Nekustamais īpašums „Skarenes” (kadastra Nr. 8068 009 0019; zemes vienības kadastra apzīmējums 8068 009 0019), Krimuldas pagasts, Krimuldas novads Dzīvojamās mājas apbūves laukums -126,2 m2, saimniecības ēkas apbūves laukums - 66,3 m2 Nav piemērtos Nr.VA17SI0058 27.12.2017.
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Garkalnu ceļš" būvniecība Zemes vienība ar kadastra apzi'mējumu 74440100046, kura ietilpst nekustamajā īpašumā "Birzgales meži 5" ar kadastra Nr.74440090013 sastāvā, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā Meža autoceļa "Garkalnu ceļš" būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0124 27.12.2017.
SIA "Kundziņsalas dienvidu projekts" Sašķidrinātās dabas gāzes (LNG) termināļa būvniecība Uriekstes iela 40, Kundziņsala, Rīga. Zemesgabala kadastra numurs 0100 068 2081, zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 0100 068 0096 8001 Sašķidrinātās dabas gāzes (LNG) termināļa būvniecība Piemērots Nr.RI17SI0125 28.12.2017.
SIA "R Grupa Mežs" Ceļa nobrauktuves mezgla, iebraukšanas-caurlaides punkta, inženiertīklu un citu būvju (sūkņu stacija ar ūdensdzēsības baseiniem, elektrosadales konteiners, konteinertipa sadzīves ēkas) izbūvei un laukumu priekš divām baļķu šķirošanas līnijām, ēkas šķeldošanas iekārtas izvietošanai un iekārtām, kas baļķus ielādē konteineros, izbūve Nek. īp. „Birznieku masīvs 2” (kadastra Nr.8080 009 0037), Olaines pagastā, Olaines novadā Ceļa nobrauktuves mezgla, iebraukšanas-caurlaides punkta, inženiertīklu un citu būvju (sūkņu stacija ar ūdensdzēsības baseiniem, elektrosadales konteiners, konteinertipa sadzīves ēkas) izbūvei un laukumu priekš divām baļķu šķirošanas līnijām, ēkas šķeldošanas iekārtas izvietošanai un iekārtām, kas baļķus ielādē konteineros, izbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0126 29.12.2017.
SIA "ATK Serviss" Sakaru kabeļu kanalizācijas izbūve Vikingu un Tīklu ielas (kadastra apz.1300 002 1504), Jūrmala Sakaru kabeļu kanalizācijas izbūve Nav piemērots Nr.RI18SI0001 10.01.2018.
SIA "DRUPLAT" Koksnes atkritumu reģenerācijas iekārtas uzstādīšana Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads,LV-3003 "Brašķi", "Līvbērzes smerdūklis" Koksnes atkritumu reģenerācijas iekārta Nav piemērots Nr.JE18SI0001 11.01.2018.
AS „Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Lāna ceļš" būvniecība "Valsts mežs 94700020101", Launkalnes pagasts Smiltenes novads z.v.kad.apz. 9470 002 0086 Meža autoceļa "Lāna ceļš" būvniecība 1,863 km garumā. Nav piemērots Nr.VA18SI0001 11.01.2018.
AS „Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Gruzdes ceļš" būvniecība Nekustamie īpašumi „Mūrniekmežs” (zemes vienības kadastra apzīmējums 9648 011 0089), „Briedes krogs 3” (zemes vienības kadastra apzīmējums 9648 015 0029), Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, un nekustamais īpašums „Priedes mežs” (zemes vienību kadastra apzīmējumi 9690 001 0125 un 9690 001 0126), Valmieras pagasts, Burtnieku novads Meža autoceļa "Gruzdes ceļš" būvniecība 2,9 km garumā. Trases platums 20-25 m, brauktuves platums - 4,5 m. Nav piemērots Nr.VA18SI0002 16.01.2018.
SIA ''Vides serviss"

Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā „Grantiņi”, Bauskas un Iecavas novadā.

Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Grantiņi”, darbība norisinās divos zemes gabalos ar kopējo platību 10,58: „Grantiņi”, Codes pagasts, Bauskas novads, zemes vienības kadastra Nr. 40520020056 (3.41ha); ''Grantiņu izgāztuve”, Iecavas novads, zemes vienības kadastra Nr. 40640140406 (7,17ha).

Bioloģiski noārdāmo atkritumu (turpmāk tekstā - BNA) kompostēšanas iekārtas izveide;  Nav piemērots Nr.JE18SI0002 24.01.2018
AS „Latvijas valsts meži"

Meža autoceļa „Streļķu purva ceļš” būvniecība 1,67 km garumā.

Īpašuma „Valsts mežs” (īpašuma kadastra  Nr.44350010003) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4435 006 0040 Dienvidlatgales mežsaimniecības Sventes meža iecirkņa 164., 165., 166. un 167. kvartāls, Prodes pagasts, Ilūkstes novads.

Meža autoceļa „Streļķu purva ceļš” būvniecība 1,67 km garumā. Nav piemērots Nr.DA18SI0003 26.01.2018.
Fiziska persona Dzīvojamās mājas un dārza mājas pārbūve, divu saimniecības ēku, divu siltumnīcu, šķūņa un kūts nojaukšana, četru saimniecības ēku, pirts, peldbaseina, siltumnīcas būvniecība un žoga būvniecība n/ī "Zvejnieki-Grāmatnieki" (kadastra Nr..64780180002), Nīcas pagasts, Nīcas novads Dzīvojamās mājas un dārza mājas pārbūve, divu saimniecības ēku, divu siltumnīcu, šķūņa un kūts nojaukšana, četru saimniecības ēku, pirts, peldbaseina, siltumnīcas būvniecība un žoga būvniecība Nav piemērots Nr.LI18SI0002 16.01.2018.
SIA "Piejūra Energy" Izmaiņas biogāzes koģenerācijas stacijas darbībā, paredzot daļēju izejvielu nomaiņu N/ī "Līvi"zemes vienības kadastra apzīmējums 64780100312, Jaunlīvi zemes vienības kadastra apzīmējums 64780100311 un "Ekolīvi" zemes vienības kadastra apzīmējums 64780100310, Nīcas pagastā, Nīcas novadā Izmaiņas biogāzes koģenerācijas stacijas darbībā, paredzot daļēju izejvielu nomaiņu Nav piemērots Nr.LI18SI0001 09.01.2018
AS "Latvijas valsts meži" Meža ceļa "Lindes ceļš" būvniecību 1,65 km garumā AS ''Latvijas valsts meži'', Vidusdaugavas reģiona Bauskas iecirkņa 509.kvartālapgabala 332.,333.,335.kvartālos.Zemes vienības kadastra apzīmējums 40600110030, kas ietilpst nekustamā īpašuma "Gailīšu zeme" ar kad.Nr.40600010065 sastāvā, Bauskas novads Gailīšu pagasts Meža ceļa ''Lindes ceļš'' būvniecība 1,65 km garumā Nav piemērots Nr.JE18SI0003 31.01.2018
AS''Latvijas valsts meži'' Meža ceļa ''Lambārtes purva ceļš'' būvniecību 1,22 km garumā

AS ''Latvijas valsts meži'', Vidusdaugavas reģiona Bauskas iecirkņa 509.kvartālapgabala 81., 82., 86., 87., 92., 93. kvartālos. Zemes vienības kadastra apzīmējums 40560010005, kas ietilpst nekustamā īpašuma "Lambārtes purvs" ar kad.Nr.40560010005 sastāvā, Bauskas novads Dāviņu pagasts

Meža ceļš ''Lambārtes purva ceļš'' būvniecību 1,22km garumā Nav piemērots Nr. JE18SI0004 01.02.2018
AS ''Latvijas valsts meži" Meža ceļa ''Žuveļu ceļš'' būvniecību 2,67 km garumā AS ''Latvijas valsts meži'', Vidusdaugavas reģiona Bauskas iecirkņa 509.kvartālapgabala 291., 292., 293., 294., 295. kvartālos. Zemes vienības kadastra apzīmējums 40760110048, kas ietilpst nekustamā īpašuma "Vecrundāles meži" ar kad.Nr.40760110054 sastāvā, Rundāles novads Rundāles pagasts  un  kadastra Nr. 40680050042, kas ietilpst nekustamā īpašuma "Īslīces meži" ar kad.Nr.4068001005 sastāvā, Bauskas novads Īslīces pagasts Meža ceļš ''Žuveļu ceļš'' būvniecību 2,67 km garumā Nav piemērots Nr. JE18SI0005 01.02.2018
AS ''Latvijas valsts meži" Komersanta ceļa „Galenieku ceļš” būvniecība

Kuldīgas novads, Rumbas un Rendas pagasts, Rendas meža iecirknis, 352., 353., 354., 372., 373., 374. kvartāls un privātīpašumi „Burtnieki”, “Atmiņas”, “Mazplosnieki”, “Dravnieki”, “Galenieki”, “Apsīši”. Kadastra apz.Nr. 62840060410, 62840060001, 62840060154, 62800040025, 62800040093, 62800040087, 62840060179, 62840060177, 62840060409, 62800120018.

Komersanta ceļa „Galenieku ceļš” būvniecība Nav piemērots Nr.LI18SI0004 01.02.2018.
AS „Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Salaiņa ceļš"būvniecība "Valsts mežs Salainis" z.v.kad.apz. 9496 005 0039, "Salainis" z.v.kad.apz.94960050002 Zvārtavas pagasts Valkas novads Meža autoceļa "Salaiņa ceļš"būvniecība 1,15 km garumā Nav piemērots Nr.VA18SI0003 02.02.2018.
AS „Latvijas valsts meži" Meža ceļa "Rūjas purva pirmais ceļš" būvniecība Nekustamais īpašums „Rūjas purva mežs” (kadastra Nr. 96940050094; zemes vienības kadastra apzīmējums 96940050095), Vilpulkas pagasts, Rūjienas novads Meža ceļa "Rūjas purva pirmais ceļš" būvniecība 2,4 km garumā Nav piemērots Nr.VA18SI0004 07.02.2018.
AS „Latvijas valsts meži" Meža ceļa "Rūjas purva otrais ceļš" būvniecība Nekustamie īpašumi „Rūjas purva mežs” (kadastra Nr. 96940050094; zemes vienību kadastra apzīmējumi 96940050093 un 96940050095) un „Rūjas purva trase” (kadastra Nr. 96940050176; zemes vienības kadastra apzīmējums 96940050175), Vilpulkas pagasts, Rūjienas novads Meža ceļa "Rūjas purva otrais ceļš" būvniecība 2 km garumā. Nav piemērots Nr.VA18SI0005 07.02.2018.
SIA "Menergo Mežs" Dolomīta ieguve atradnes "Dzeņi" iecirknī "Jaunpurgaiļi" Nekustamais īpašums „Jaunpurgaiļi” (zemes vienības kadastra apzīmējums 9458 009 0058), Grundzāles pagasts, Smiltenes novads Dolomīta izstrāde tiks veikta ar spridzināšanas metodi un atklātās ieguves metodi zem gruntsūdens līmeņa. Nav piemērots Nr.VA18SI0006 12.02.2018.
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Grūžņa ceļš" būvniecība Balvu novads, Vectilžas pagasts, LVM Ziemeļlatgales reģiona 6. Kārsavas meža iecirknis, 26. kvartāls, īp. "Valsts mežs" ar kadastra Nr. 38900050055,vienības apz. 38900040018, īp."Balto mājas" ar kadastra Nr. 38900010072, vienības apz. 38900040089, īp. "Riekstusala" ar kadastra Nr. 3890040067, īp. ar kadastra Nr. 38900040088, īp. ar kadastra Nr. 38900040049, īp. ar kadastra Nr. 3890040071, īp. "Sudmaliņas" ar kadastra Nr. 38900040030, vienības apz. 38900040057, īp. "Apsītes" ar kadastra Nr. 38900010014, vienības apz. 38900040084 Meža autoceļa "Grūžņa ceļš" būvniecība 1,2 km garumā ar ceļa klātnes platumu 4.5 m, nobrauktuvēm, izmainīšanās un apgriešanās laukumu (R 15) ceļa trases beigās. Ūdens no ceļa klātnes tiks novadīts sāngrāvjos visa ceļa trases garumā. Nav piemērots RE18SI0001 06.03.2018.
SIA "E2C" Sašķidrinātās dabas gāzes termināļa būvniecība Oskara Kalpaka iela 123, Liepāja(kadastra Nr. 1700 010 0004) kadastra apz. 1700 010 0102 un Oskara Kalpaka iela 123B, Liepāja (kadastra Nr. 1700 010 0111) kadastra apz. 1700 010 0106 Sašķidrinātās dabas gāzes termināļa būvniecība Nav piemērots Nr.LI18SI0003 12.02.2018.
AS "Latvijas valsts meži" Kūdras ieguve Grobiņas novads, Bārtas pagsts, kūdras atradnes "Palta (Tīreļa) purvs" R iecirknis n/ī "Valsts mežs Bārta" (kad.Nr. 6444 001 0076) zemes vienības daļa ar kadastra apz. 6444 002 0052 8001, AS "Latvijas valsts meži" Dienvidkurzemes reģiona Grobiņas meža iecirkņa 402. un 403. kvartāla teritorijā Kūdras ieguve Ir piemērots Nr.LI18SI0005 23.02.2018.
A/S "Latvijas valsts meži" Meža ceļa "Zilūžu ceļš" būvniecība Nekustamie īpašumi „Pļevnas purvs” (zemes vienības kadastra apzīmējums 42900110032), „Bērzu Kalns” (zemes vienības kadastra apzīmējums 42900110023) un „Medņukalns” (zemes vienības kadastra apzīmējums 42900110024), Vaives pagasts, Cēsu novads Meža ceļa "Zilūžu ceļš" būvniecība 1,2 km garumā Nav piemērots Nr.VA18SI0007 20.02.2018.
Fiziska persona Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve Krasta iela 6 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6660 003 0115; zemes vienības kadastra apzīmējums 6660 003 0115), Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve, nepalielinot esošos ēku apbūves laukumus Nav piemērots Nr.VA18SI0008 26.02.2018.
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Vizlas ceļš"  būvnicīiba   Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9458 011 0058, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9474 004 0317, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads Meža autoceļa "Vizlas ceļš" būvnicīiba 1,251 km garumā Nav piemērots Nr.VA18SI0009 26.02.2018.
Fiziska persona Saimniecības ēkas būvniecība Īpašums "Reķi" (kadastra Nr.8031 008 0534), Doles sala, Salaspils novads  Saimniecības ēkas būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0009 27.02.2018.
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Kalvu ceļš" būvniecība

Pampāļu meža iecirkņa 476., 477., 478., 479. un 100. kvartāls. N/ī „Valsts mežs Grāveri” (kadastra Nr. 62290170030) zemes vienība ar kadastra apz. 62290170030, Skrundas pagasts, Skrundas novads.  Nekustamā īpašuma „Lāču mežs” (kadastra Nr. 84760010008) zemes vienība ar kadastra apz. 84760040087, Pampāļu pagasts, Saldus novads

Meža autoceļa "Kalvu ceļš" būvniecība 2,1km garumā Nav piemērots Nr.LI18SI0009 07.03.2018.
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Biruļu ceļa pagarinājums" būvniecība

Brocēnu novads, Blīdenes pagasts, Zvārdes meža iecirkņa 225., 231., 232., 245. kvartāls. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 84440010097

Meža autoceļa "Biruļu ceļa pagarinājums" būvniecība 1,5 km garumā Nav piemērots Nr.LI18SI0008 05.03.2018.
AS "Latvijas valsts meži" Meža meliorācijas sistēmas „Kociņi 2” pārbūve Grobiņas novads, Grobiņas pagasts n/ī „Dubeņu mežs” (kadastra Nr.64600110005) zemes vienība ar kadastra apz. 6460 015 0065 un Gaviezes pagasts n/ī „Lielais Gaviezes mežs”  (kadastra Nr. 64560030060) zemes vienības ar kadastra apz.  6456 003 0011, 6456 003 0058, 6456 003 0076 un 6456 006 0074, Grobiņas iecirkņa  148. – 154., 165. – 171., 193. – 199., 544. un 548. kvartālos Meža meliorācijas sistēmas „Kociņi 2” pārbūve Nav piemērots Nr.LI18SI0010 08.03.2018.
AS "Latvijas valsts meži"  Meža autoceļa “Lagūķu ceļa pagarinājums" būvniecība N/ī „Valsts mežs Mežlīči” (kadastra Nr. 84980030325) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8498 003 0325 Zvārdes  pagasts, Saldus novads,  Dienvidkurzemes reģiona Zvārdes iecirkņa 35., 36. kvartālā Meža autoceļa “Lagūķu ceļa pagarinājums" būvniecība 1,30 km garumā Nav piemērots Nr.LI18SI0007 07.03.2018.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana: Liepājas ostas pienākošā kanāla padziļināšana;Kanāla izveidošana ostas iekšējā akvatorijā.Kuģu enkurošanas vietas izveide;Viļņlaužu galvu stiprināšana pie vidējiem vārtiem;Brīvostas aizsargbūvju atjaunošana un pārbūve;Navigācijas zīmju atjaunošana

Priekšostā (kadastra apz. 17000100107); Brīvostā (kadastra apz. 17000100029); Dienvidu viļņlauzī (kadastra apz. 17000100030006); Ziemeļu viļņlauzī (kadastra apz. 17000100030009); Vidējo vārtu Dienvidu ugunszīmē (kadastra apz. 17000100030008); Vidējo vārtu Ziemeļu ugunszīmē (kadastra apz. 17000100030010); Sadalošajā molā  (kadastra apz. 17000100029004); Iekšējā  viļņlauzī  (kadastra apz. 17000100029001); Brīvostas Dienvidu ugunszīmē (kadastra apz. 17000100029003); Priekšostas iekšējā viļņlauža ugunszīmē (kadastra apz. 17000100029002); Priekšostas Dienvidu molā (nav kadastra apzīmējuma)

Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana: Liepājas ostas pienākošā kanāla padziļināšana; Kanāla izveidošana ostas iekšējā akvatorijā.Kuģu enkurošanas vietas izveide;Viļņlaužu galvu stiprināšana pie vidējiem vārtiem; Brīvostas aizsargbūvju atjaunošana un pārbūve; Navigācijas zīmju atjaunošana Nav piemērots Nr.LI18SI0006 01.03.2018.
AS "Ausgstsprieguma tīkls" 330 kV elektropārvades līniju „Valmiera (LV) – Tartu (EE)” un „Valmiera (LV) – Tsirguliina (EE)” pārbūve Latvijas teritorijā Valmiera, Beverīnas novada Kauguru, Brenguļu un Trikātas pagasts, Strenču novada Plāņu pagasts, Valkas novada Valkas pagasts

330 kV elektropārvades līniju „Valmiera (LV) – Tartu (EE)” (48,42 km) un „Valmiera (LV) – Tsirguliina (EE)” (48,47 km) pārbūve Latvijas teritorijā. Pārbūves ietvaros netiks mainītas elektrolīniju aizsargjoslas

 

Nav piemērots Nr.VA18SI0010 05.03.2018.
SIA "Kukuparks.lv" Tīklu atrakciju parka izveidošana Nekustamais īpašums „Parks” (kadastra Nr. 4211 002 0200; zemes vienības kadastra apzīmējums 4211 002 0201), Līgatne, Līgatnes novads Tīklu atrakciju parka konstrukcijas tiks veidotas no kokos uzstādītiem tekstila tīkliem, kas piestiprināti ar trosēm. Parka platība: līdz 5000 m2. Nav piemērots Nr.VA18SI0011 12.03.2018.
SIA "Egg Energy" Izmaiņas biogāzes ražošanas procesā paredzētajās izejvielās SIA "Egg Energy" biogāzes ražošanas, koģenerācijas un digestāta pārstrādes iekārtu komplekss atrodas adresē "Koģenerācijas rūpnīca", Iecavas novads LV-3913. Zemes vienības kadastra numurs 40640080307 Izmaiņas biogāzes ražošanas procesā paredzētajās izejvielās. Nav piemērots Nr.JE18SI0006 13.03.2018
AS "Latvijas finieris" Ēkas pārbūve finiera rūpnīcas vajadzībām Cepļa ielā 3, saistošo īpašumu labiekārtošana Cepļa ielā 1 un Cepļa ielas posmā, Kuldīgā Cepļa iela 3 (kadastra apzīmējums 62010340440), Cepļa iela 1 (kadastra apzīmējums 62010340438), Cepļa ielas posms (kadastra apzīmējums 62010340441), Kuldīga Ēkas pārbūve finiera rūpnīcas vajadzībām Cepļa ielā 3, saistošo īpašumu labiekārtošana Cepļa ielā 1 un Cepļa ielas posmā, Kuldīgā Nav piemērots Nr.LI18SI0012 16.03.2018.
Fiziska persona Savrupmājas un šķūņa būvniecība Nekustamais īpašums "Mazzaltes", Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, kadastra apzīmējums 8068 011 0083 Savrupmājas un šķūņa būvniecība Nav piemērots Nr.VA18SI0012 15.03.2018.
Fiziska persona Savrupmājas būvniecība Jēkaba iela 6, Jūrmala Savrupmājas būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0017 15.03.2018.
SIA "BM-projekts" Šautuvju un helikopteru laukuma pārbūve Dzintaru iela 63, Rīga Šautuvju un helikopteru laukuma pārbūve Nav piemērots Nr.RI18SI0018 15.03.2018
Fiziska persona Dzīvojamās mājas pārbūve un jaunas dzīvojamās mājas būvniecība Upes iela 4, Jūrmala Dzīvojamās mājas pārbūve un jaunas dzīvojamās mājas būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0020 21.03.2018.
IK „ARANT"

Krāsaino metāllūžņu (atkritumu klase 200140) pieņemšana un īslaicīga uzglabāšana esošajā ēkā Krāslavā, Indras ielā 28A.

Krāslava, Indras iela 28A, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 60010020234, būve ar kadastra apzīmējumu 60010020234005.

Krāsaino metāllūžņu (atkritumu klase 200140) pieņemšana un īslaicīga uzglabāšana esošajā ēkā Krāslavā, Indras ielā 28A Nav piemērots Nr. DA18SI0005 20.03.2018.
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Paišu ceļš” būvniecība Skrundas novads, Skrundas pagasts, Pampāļu meža iecirkņa 457., 458. un 459. kvartāls un privātīpašumi “Vecplieņi” un “Jaunplieņi”. Kadastra apzīmējumi 62290160046, 62290160035, 62290160075 Meža autoceļa „Paišu ceļš” būvniecība 1,8km garumā Nav piemērots Nr.LI18SI0014 22.03.2018
SIa "GA grupa" Smilts - grants ieguve Birzgales pagastā, Ķeguma novadā Smilts - grants ieguve Nav piemērots Nr.RI18SI0026 26.03.2018.
SIA "Brīnums R" Derīgo izrakteņu ieguve Rēzeknes novads, Čornajas pagasts, nekustamais īpašums "Brīnums" ar kadastra Nr. 7846 001 0003, zemes vienības kadastra apzīmējums 7846 001 0003 Derīgo izrakteņu ieguve smilts-grants un smilts atradnē "Brīnums" 4,978 ha platībā (ieguve 4,18 ha platībā) Nav piemērots Nr. RE18SI0002 26.03.2018.
SIA "Latvi Dan Agro" Izmaiņas biogāzes ražošanas procesā paredzētajās izejvielās ''Ošlejas'', Jaunbērzes pagasts, Dobeles novadā nekustāmā īpašuma kadastra numurs 46680030088(18,42ha) zemesvienības kadastra numurs 46668003705. Izmaiņas biogāzes ražošanas procesā paredzētajās izejvielās Nav piemērots Nr.JE18SI0007 28.03.2018
AS "Latvijas valsts meži" Komersanta ceļa "Pigu ceļa atzars" būvniecība N/ī "Valsts mež Rudbārži"(kadastra Nr. 62820030055) zemes gabals ar kadastra apz. 62820060035 Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, Dienvidkurzemes reģiona Apriķu iecirkņa 248. un 246.kvartāls Komersanta ceļa "Pigu ceļa atzars" būvniecība 1,0 km garumā Nav piemērots Nr.LI18SI0013 22.03.2018.
Jūrmalas pašvaldības iestāde "Jūrmalas ostas pārvalde" Laivu piestātnes būvniecība 120 m garumā uz peldošiem betona pontoniem. Lielupē pie Tīklu iela 10, Jūrmala Laivu piestātnes būvniecība 120 m garumā uz peldošiem betona pontoniem. Nav piemērots Nr.RI18SI0032 19.04.2018.
Fiziska persona Ēkas pārbūve ar novietojuma maiņu Kaugurciema iela 41B, Jūrmala Ēkas pārbūve ar novietojuma maiņu Nav piemērots Nr.RI18SI0033 19.04.2018.
AS "Latvijas valsts meži" Komersanta ceļa "Savenieku ceļš" būvniecība Skrundas novads Skrundas pagasts n/ī „Zaļais mežs” (kad. Nr. 6229 001 0024) zemes vienību kadastra apzīmējumi 6229 002 0034, 6229 005 0054, 6229 005 0053 un 6229 002 0074, n/ī „Kliemaņi” (kad. Nr.6229 005 0018) zemes vienības apzīmējums 6229 005 0018, Dienvidkurzemes reģiona, Ventas iecirkņa, 276; 275; 280; 281; 285; 286; 287; 293; 295; 305. un 514. kvartāls Komersanta ceļa "Savenieku ceļš" būvniecība 4,7 km garumā Nav piemērots Nr.LI18SI0015 20.04.2018.
Fiziska persona Derīgo izrakteņu ieguve smilts atradnē "Bauzas" Vecumnieku novads, Bārbeles pagasts Derīgo izrakteņu ieguve smilts atradnē "Bauzas" 4,105ha platībā Nav piemērots Nr. JE18SI0008 20.04.2018.
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Snēpeles ceļš” būvniecība Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, Dienvidkurzemes reģiona Alsungas iecirkņa 71. un 72. kvartāls. Kadastra apzīmējums 6290005004 Meža autoceļa „Snēpeles ceļš” būvniecība 1km garumā Nav piemērots Nr.LI18SI0016 23.04.2018.
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Tauriņu ceļš” būvniecība Vecpils pagasts, Durbes novads, Dienvidkurzemes reģiona Apriķu iecirkņa 222., 223. un 224. kvartāls. Kadastra apzīmējums 64940020018 Meža autoceļa „Tauriņu ceļš” būvniecība 1km Nav piemērots Nr.LI18SI0017 24.04.2018.
VSIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Valsts nozīmes ūdenstekas Īdeņas kanāls (ŪSIK kods 42344:01, pik.00/00-148/10) Valsts nozīmes ūdenstekas Vecmalta (ŪSIK kods 423444:01, pik. 00/00-37/00) atjaunošana Ošupe, Barkavas  pagasts,  Madonas  novads un Nagļu pagasts, 
Rēzeknes novads
 Īdeņas  kanāla 
atjaunojamais posms 14.81km (platība 67 ha) un Vecmaltas  kanāla 
atjaunojamais posms 3.70km (platība 44.40 ha). Paredzētās darbības ietvaros tiks veikta ūdensnoteku attīrīšana no sanesumiem, piesērējuma, kritušiem kokiem. 
Nav piemērots Nr.RE18SI0003 26.04.2018.
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Piri ceļš" būvniecība Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9452 006 0015, 9452 005 0022, Ērģemes pagasts, Valkas novads Meža auticeļa "Piri ceļš" būvniecība 5,5 km garumā Nav piemērots Nr.VA18SI0013 23.03.2018.
Fiziska persona Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība Nekustamais īpašums „Asteres” (kadastra Nr. 8068 009 0417; zemes vienības kadastra apzīmējums 8068 009 0417), Krimuldas pagasts, Krimuldas novads. Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība. Nav piemērots Nr.VA18SI0014 20.04.2018.
Fiziska persona Saimniecības ēkas būvniecība un dīķa ierīkošana (rakšana) "Piebalgas Palejas", Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads (kadastra apz.42920070208) Saimniecības ēkas būvniecība un dīķa ierīkošana (rakšana) Nav piemērots Nr.VA18SI0016 27.04.2018.
SIA "LODE" Redukcijas krāsns uzstādīšana Lodes iela 1, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads Redukcijas krāsns uzstādīšana Nav piemērots Nr.VA18SI0015 23.04.2018.
"VEREMS" RSEZ SIA Lielformāta saplākšņu ražošanas apjoma palielināšana un ražošanas telpu paplašināšana Rēzeknes novads, Verēmu pagasts, „Lejas Ančupāni”, nekustamais īpašums ar kadastra numuru 7896 005 0033, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7896 005 0625 Lielformāta saplākšņu ražošanas apjoma palielināšana no 40 000 m3/gadā līdz 100 000 m3/gadā. Tiks paplašinātas ražošanas telpas: noliktavas daļēja demontāža 2000 m2 un jaunu telpu 14 000 m2 būvniecība. Nav piemērots Nr. RE18SI0004 27.04.2018
SIA "Volarts" Smilts-grants un smilts ieguve Rucavas novads Dunikas pagasts n/ī "Ķieņi" (kad.Nr. 64520020033; zemes vienība ar kadastra apz. 6280 002 0032), derīgo izrakteņu atradne "Priežkalni-2013.gada izpētes iecirknis" Smilts-grants un smilts ieguve Nav piemērots Nr.LI18SI0018 26.04.2018.
SIA "Project plus" Slocenes upes  tīrīšanas, padziļināšanas un upes gultnes izmaiņas Slocenes upe, Jūrmalas pilsēta Slocenes upes  tīrīšanas, padziļināšanas un upes gultnes izmaiņas Piemērots IVN Nr. RI18SI0038 03.05.2018.
AS "Latvijas valsts meži" Meža meliorācijas sistēmas „Kociņi 2” pārbūve

Grobiņas novads, Grobiņas pagasts nekustamais īpašums „Dubeņu mežs” (kadastra Nr.64600110005) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6460 015 0065 un Gaviezes pagasts nekustamais īpašums „Lielais Gaviezes mežs”  (kadastra Nr. 64560030060) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem  6456 003 0011, 6456 003 0058, 6456 003 0076 un 6456 006 0074, Grobiņas iecirkņa  148. – 154., 165. – 171., 193. – 199., 544. un 548. kvartālos.

Meža meliorācijas sistēmas „Kociņi 2” pārbūve Nav piemērots Nr.LI18SI0010 08.03.2018.
AS "Latvijas valsts meži"  Komersanta ceļa „Zalkšciema ceļš” būvniecība Nekustamais īpašums „Valsts mežs Vārme” (kadastra Nr.62960010046) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6296 001 0046;  6296 005 0026  Vārmes  pagasts, Kuldīgas novads, Dienvidkurzemes reģiona Ventas iecirkņa 215; 216; 226; 227; 228 un 229.kvartālā  Komersanta ceļa „Zalkšciema ceļš” būvniecība 1,70 km garumā Nav piemērots Nr.LI18SI0011 15.03.2018.
AS "Latvijas valsts meži" Komersanta ceļa „Pigu ceļa atzars” būvniecība Nekustamais īpašums „Valsts mežs Rudbārži” (kadastra Nr.62820030055) zemes gabals ar  kadastra apzīmējumu 6282 006 0035 Rudbāržu  pagasts, Skrundas novads, Dienvidkurzemes reģiona Apriķu iecirkņa 248. un 246. kvartālā Komersanta ceļa „Pigu ceļa atzars” būvniecība 1,00 km garumā Nav piemērots Nr.LI18SI0013 22.03.2018.
AS "Latvijas valsts meži"  Komersanta ceļa „Savenieku ceļš”  būvniecība Skrundas novads Skrundas pagasts nekustamais īpašums „Zaļais mežs” (kad. Nr. 6229 001 0024) zemes vienību kadastra apzīmējumi 6229 002 0034, 6229 005 0054, 6229 005 0053 un 6229 002 0074, nekustamais īpašums „Kliemaņi” (kad. Nr.6229 005 0018) zemes vienības apzīmējums 6229 005 0018, Dienvidkurzemes reģiona, Ventas iecirkņa, 276; 275; 280; 281; 285; 286; 287; 293; 295; 305. un 514. kvartāls  Komersanta ceļa „Savenieku ceļš”  būvniecība 4,7 km garumā Nav piemērots Nr.LI18SI0015 20.04.2018.
Rīgas SIA "Olimps" Gāzesvada atzara uz GRS "Sloka" gāzesvada posma atjaunošana Jūrmala, Babītes novads Salas pagasts un Jelgavas novads Valgundes pagasts Gāzesvada atzara uz GRS "Sloka" gāzesvada posma atjaunošana Nav piemērots Nr.RI18SI0038 23.04.2018.
AS "Latvijas Finieris" Ēkas pārbūve finiera rūpnīcas vajadzībām Cepļa ielā 3, saistošo īpašumu labiekārtošana Cepļa ielā 1un Cepļa ielas posmā, Kuldīgā Cepļa iela 3 (kadastra apz. 62010340440), Cepļa iela1 (kadastra apz. 62010340438), Cepļa ielas posms (kadastra apz. 62010340441), Kuldīga Ēkas pārbūve finiera rūpnīcas vajadzībām Cepļa ielā 3, saistošo īpašumu labiekārtošana Cepļa ielā 1un Cepļa ielas posmā, Kuldīgā Nav piemērots Nr.LI18SI0012 16.03.2018
Fiziska persona Dīķa izbūve līdz 1,3ha platībā "Merči" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā īpašuma kad.nr.40500070057 zemes vienības apzīmējums nr.40500070183. Dīķa izbūve līdz 1,3ha platībā Nav piemērots Nr.JE18SI0009 21.04.2018
AS "Latvijas valsts meži’’ Komersanta ceļa „Vecgaiķu ceļš” būvniecība Brocēnu novads, Gaiķu pagasts, Remtes meža iecirkņa 325., 326., 328., 329. un 330.  kvartāls. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 84520030025 Komersanta ceļa „Vecgaiķu ceļš” būvniecība Nav piemērots Nr.LI18SI0019 03.05.2018.
           
AS "Latvijas valsts meži’’ Meža autoceļa "Zivjaudzētavas ceļš" pārbūve Nekustamais īpašums „Tomes meži” ar kad. Nr.74290020047, zemes vienību kadastra apzīmējums 74290040112, 74290060028, Tomes pagasts, Ķeguma novads Meža autoceļa "Zivjaudzētavas ceļš" pārbūve Ir piemērots Nr.RI18SI0040 09.05.2018
AS ,,Latvijas valsts meži’’ MMS "Žļaugas" pārbūve Suntažu pagastā, Ogres novadā MMS "Žļaugas" pārbūve  Nav piemērots Nr.RI18SI0043 11.05.2018.
SIA "MOTORS" Derīgo izrakteņu ieguve smilts-grants un smilts atradnē „Lipuški” iecirknī „Strauti” Rēzeknes novads, Čornajas pagasts, nekustamais īpašums „Strauti” ar kadastra numuru 7846 004 0382, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7846 001 0071 Ieguve virs un zem gruntsūdens līmeņa 7,348 ha platībā. Ieguve paredzēta ar ekskavatoru, zem gruntsūdens līmeņa ar smelšanas metodi. Paredzēta materiāla drupināšana. Nav piemērots Nr.RE18SI0005 14.05.2018.
SIA "TĪRAVOTI" Ceļa remonts un dabiskā hidromelioratīvā režīma atjaunošana projekta „Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” ietvaros Rugāju novads, Lazdukalna pagasts, Benislava, nekustamais īpašums „Tīravoti” ar kadastra numuru 3864 003 0024, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 003 0024 un nekustamais īpašums „Grīvassala” ar kadastra numuru 3864 003 0011, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 003 0005

Esošā ceļa remonts 3068 km garumā ar brauktuves platumu 3,5 m.

Hidromelioratīvā režīma maiņa Grivsalas un Bolupes krastu teritorijā. Teritorijā atrodas 32 km susinātājgrāvji, dziļums ~ 1,5 m, 1,8 km novadgrāvji, dziļums ~ 4 m. Paredzēts aizbērt grāvju sistēmu, izmantojot nogāzēs esošo grunti. Reljefa zemākajās vietās paredzēts izbūvēt 12 dīķus.
Nav piemērots Nr.RE18SI0006 21.05.2018.
Pāvilostas novada pašvaldība

Jūras krasta nostiprinājuma posmu pagarināšana

Tirgus iela 18, Pāvilosta, Pāvilostas novads (kadastra Nr. 64130010214)

Paredzētās darbības ietvaros tiks veikta jūras krasta nostiprinājuma posmu pagarināšana Pāvilostas pilsētas teritorijā. Tiks pagarināts jau esošais gabionu stiprinājumu posms par 66 metriem Tirgus ielas virzienā. Nav piemērots Nr.LI18SI0023 24.05.2018.
Fiziska persona Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība Nekustamais īpašums "Kalna Vanagi" (kadastra Nr. 42740110166; zemes vienības kadastra apzīmējums 42740110166), Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads. Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība Nav piemērots Nr.VA18SI0017 10.05.2018.
SIA "NAUKŠĒNI" Liellopu kūts kompleksa "Lejasbolles ferma" paplašināšana īpašums "Lejasbolles ferma"  (9672 004 0141), Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads Liellopu kūts kompleksa "Lejasbolles ferma" paplašināšana Nav piemērots Nr.VA18SI0018 10.05.2018.
AS "Conexus Baltic Grid" Pārvades gāzesvada (PGV) atzara uz GRS Cēsis pieslēgšanas mezglu pie PGV Pleskava - Rīga un Izborska - Inčukalna PGK pārbūve un piebraucamā ecļa izbūve "Lieleicēni", Vaives pagasts, Cēsu novads, z.vien.kadastra apzīmējums 4290 002 0047 Pārvades gāzesvada (PGV) atzara uz GRS Cēsis pieslēgšanas mezglu pie PGV Pleskava - Rīga un Izborska - Inčukalna PGK pārbūve un piebraucamā ecļa izbūve Nav piemērots Nr.VA18SI0019 21.05.2018.
SIA "Empagi" Brīvdienu mājas (lauku tūrisma mītnes) būvniecība Nekustamais īpašums „Empagi” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6664 010 0048; zemes vienības kadastra apzīmējums 6664 010 0048), Limbažu pagasts, Limbažu novads Brīvdienu mājas (lauku tūrisma mītnes) būvniecība pie Lādes ezera Nav piemērots Nr.VA18SI0020 24.05.2018.
SIA "ALAAS" Bioloģiski noārdāmo atkritumu pāstrādes iekārtu izveide Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts, Križevņiki, īpašums, "Križevniki-2", kadastra Nr. 7876 006 0324, zemes v. kadastra apzīmējums 7876 006 0324, sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons "Križevņiki" Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu:  10  biorekatoru un ar to saistīto objektu  izveide un būvniecība   Nav piemērots Nr. RE18SI0007 25.05.2018.
SIA „Lavender Oil" 4 ģeoloģiskās un ģeotermalās izpētes urbumu ierīkošana

Paredzētā darbība plānota 4 izpētes platībās, proti:

1. izpētes platībā – zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 4474 009 0341, 4474 009 0393, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā;

2. izpētes platībā – zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 4474 009 0238, 4474 009 0270, 4474 009 0271, 4474 009 0116, 4474 009 0305, 4474 009 0314, 4474 009 0392, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā;

3. izpētes platībā – zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4446 005 0197, Biķernieku pagastā, Daugavpils novadā;

4. izpētes platībā – zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 4446 004 0194, 4446 005 0231, 4446 005 0235, 4446 005 0016, 4446 005 0015, 4446 005 0243, 4446 005 0242, 4446 005 0013, 4446 005 0014, Biķernieku pagastā, Daugavpils novadā.

4 ģeoloģiskās un ģeotermalās izpētes urbumu ierīkošana.  1.ģeoloģiskās un ģeotermālās izpētes urbums tiks ierīkots 1.izpētes platībā un tad tiks pieņemts lēmums par turpmāko platību izpēti (t.i. 2. ģeoloģiskā un ģeotermālā izpētes urbuma projektēšanu un ierīkošanu utt.). Nav piemērots Nr. DA18SI0011

31.05.2018.

 

AS „Latvijas valsts meži” Komersanta ceļa „Mētru ceļš”  būvniecība Brocēnu novads Remtes pagasts nekustamais īpašums „Valsts mežs Remte ” (kad. Nr.84800010057) zemes vienība kadastra apzīmējumu 8480 003 0273, Dienvidkurzemes reģions, Remtes iecirknis 82., 83.kvartāls Komersanta ceļa „Mētru ceļš” būvniecībai 1,1km garumā Nav piemērots Nr.LI18SI0021 07.05.2018.
AS „Latvijas valsts meži” Komersanta ceļa „Raiņu atzars”  būvniecība Brocēnu novads Remtes pagasts nekustamais īpašums „Valsts mežs Remte ” (kad. Nr.84800010057) zemes vienība kadastra apzīmējumu 8480 001 0073, Dienvidkurzemes reģions, Remtes iecirknis, 58.,59.,60.,68.kvartāls Komersanta ceļa „Raiņu atzars”  būvniecība Nav piemērots Nr.LI18SI0020 07.05.2018.
SIA „KOMPĀNIJA AVOTIŅI” Derīgo izrakteņu ieguve Skrundas novads, Nīkrāces pagasts, nekustamais īpašums „Kvarcs” (kadastra numurs 62680030332; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6268 003 0079), kvarca smilts  atradne „Skudras (II bloks „Gobas”) Derīgo izrakteņu ieguve Nav piemērots Nr.LI18SI0022

08.05.2018.

 

SIA "Dobeles Bagars" Derīgo izrakteņu ieguve smilts atradnē "Silenieki" Annenieku pagasts, Dobeles novads Derīgo izrakteņu ieguve smilts atradnē "Silenieki" 5,46ha platībā Nav piemērots Nr.JE18SI0010 31.05.2018
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība Ainažu iela 69, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads Dzīvojamās mājas būvniecība Nav piemērots Nr. RI18SI0045 31.05.2018.
SIA "Polyroad" "Meža ceļa 61-63 22C31" būvniecība 1,4 km garumā. Auces novadā Vecauces pagastā "Meža ceļa 61-63 22C31" būvniecība 1,4 km garumā. Nav piemērots Nr.JE18SI0011 31.05.2018
AS „Latvijas valsts meži"
Meža autoceļa „Druķu ceļš” būvniecība 0,9 km garumā.

Īpašuma „Valsts mežs” (īpašuma kadastra Nr.56660010148) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5666 003 0081 Dienvidlatgales mežsaimniecības Ābeļu meža iecirkņa 76., 82. un 83. kvartāls, īpašuma „Druķi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5666 003 0063 un īpašuma „Dubulti” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5666 003 0074, Kalna pagasts, Jēkabpils novads.

Meža autoceļa „Druķu ceļš” būvniecība 0,9 km garumā.
Nav piemērots Nr.DA18SI0012 06.06.2018.
Fiziska persona

Saimniecības ēkas būvniecība ar vairākām telpām, t.sk melno pirti.

„Punduri” (zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 7096 001 0114), Vestienas pagasts, Madonas novads Saimniecības ēkas būvniecība ar vairākām telpām, t.sk melno pirti. Paredzētās darbības vieta atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – aizsargājamo ainavu apvidū „Vestiena”, Natura 2000 teritorija. Paredzētās darbības vieta atrodas Kāla ezera aizsargjoslā. Nav piemērots  Nr.MA18SI0045 14.08.2018.
ZS "Tiegažu Vārpas 1" Makas sķūnūšu (2 gab.), vasaras pergolas ierīkošana, vasaras sētas dekoratīvo paneļu uzstādīšana "Jūraslīči" Salacgrīvas pagasts Salacgrīvas novads z.v.kad.apz.66720120009 Makas sķūnūšu (2 gab.), vasaras pergolas ierīkošana, vasaras sētas dekoratīvo paneļu uzstādīšana Nav piemērots Nr.VA18SI0021 04.06.2018.
Fiziska persona Privātmājas būvniecība 18.līnija, Jūrmala Privātmājas būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0054 12.06.2018.
SIA "Vidzemes kvarcs" Kvarca smilts ieguve atradnes "Cīruļi" iecirkņos "Saules kalns" un "Saules lauks" Saules kalns z.v. 42640020036 Mārsnēnu pag, un Vaivari z.v. 42600020005 Liepas pag, Priekuļu nov. Kvarca smilts ieguve atradnes "Cīruļi" iecirkņos "Saules kalns " un "Saules lauks" Nav piemērots Nr.VA18SI0022

 

18.06.2018.

 

SIA "AUGEO GROUP" Sporta kompleksa būvniecība Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 31, Rīga Sporta kompleksa būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0049 19.06.2018.
SIA "LN" Nolietotu autoriepu un citu gumijas izstrādājumu, kā arī plastmasas, plastikas, poletilēna plēves un citu nebīstamo atkritumu pāsrtrāde un utilizācija, izmantojot termopirolīzes metodi Rēzekne, Viļakas iela 7A Piecu tremopirolīzes iekārtu YTD - uzstādīšana esošā ēkā, ar vienas iekārtas pārstrādes jaudu 1t atkritumu dienā.  Gada laikā plānots pārstrādāt 100- 200 t atkritumu, iegūstot 30-60 t prolīzes šķidruma, 5-20t tehniskā oglekļa, 2t metāllūžņu un pirolīzes gāzi Piemērots Nr. RE18SI0008 05.07.2018.

AS "Latvijas valsts meži"

Meža ceļa "Karjeru ceļš" būvniecība 1,5 km 

Dobeles iecirknī Dobeles novads Bikstu pagastā 249; 250; 251; 252; 254 kvartālos. AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā esošā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 46540060174, nekustamais īpašums “Valsts mežs 46540060174” (kadastra numurs 46540060174). Īpašums reģistrēts zemesgrāmatā 30.01.2006., Zemkopības ministrijas īpašumā, AS „Latvijas valsts meži” lietošanā.

Meža ceļa "Karjeru ceļš" būvniecība 1,5 km Nav piemērots Nr.JE18SI0012 21.06.2018.
Pāvilostas novada pašvaldība Informatīvo stendu izvietošana kājāmgājēju maršrutā gar Baltijas jūru Dienvidu iela 20a, Kalna iela 43, Pāvilosta, Pāvilostas novads, "Akmensraga bāka", Sakas pagasts, Pāvilostas novads, "Ziemupes stāvvieta", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, "Smilgas", Ulmale, Sakas pagasts, Pāvilostas novads Informatīvo stendu izvietošana kājāmgājēju maršrutā gar Baltijas jūru Nav piemērots Nr.LI18SI0024 03.07.2018.
SIA "Lauvas kalns" Smilts-grants un smilts ieguve Atradnes "Lauvas" īpašumos "Mežkalni"(kadastra Nr. 62720040034) un "Grants"(kadastra Nr. 62720040062) Padures pagasts, Kuldīgas novads Smilts-grants un smilts ieguve Ir piemērots Nr.LI18SI0025 10.07.2018.
AS „Preiļu siers"

Piena pieņemšanas iecirkņa būvdarbi esošajā ēkā un  automātiskās automazgātuves ierīkošana.

AS „Preiļu siers” ražotnes teritorija, Preiļi, Daugavpils iela 75, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76010051503 un 76010051505, būve ar kadastra apzīmējumu 76010051505001.

Piena pieņemšanas iecirkņa būvdarbi esošajā ēkā un  automātiskās automazgātuves ierīkošana.
 
Nav piemērots Nr.DA18SI0018 18.07.2018.
Liepupes pagasta Jāņa Brakovska zvejnieku saimniecība "Grīņi" Eksperimentālās gliemeņu audzēšanas izpētes vietas ieveidošana Rīgas jūras līča austurmu daļas piekraste pie zvejnieku saimneicības "Grīņi" nekustamā īpašuma (kadastra Nr.66600070005) Eksperimentālās gliemeņu audzēšanas izpētes vietas ieveidošana Nav piemērots Nr.VA18SI0023 29.06.2018.
SIA "ZAAO" Atkritumu noglabāšanas krātuves izbūve cieto sadzīvas atkrtiumu poligonā "Daibe" Nekustamais īpašums "CSA polgons "Daibe"" kadastra Nr.42800040053 Atkritumu noglabāšanas krātuves izbūve cieto sadzīvas atkrtiumu poligonā "Daibe" Nav piemērots Nr.VA18SI0024 03.07.2018.
Fiziska persona Pirts ēkas un saimniecības ēkas būvniecība Nekustamais īpašums "Mazie Ķekari" Staiceles pagasts Alojas novads Pirts ēkas un saimniecības ēkas būvniecība Nav piemērots Nr.VA18SI0025 12.07.2018.
Fiziska persona Pirts ēkas būvniecība (novietošana) Nekustamais īpašums „Sauleskalns”, kadastra Nr.4274 011 0425, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4274 011 0150 Pirts ēkas būvniecība (novietošana) Nav piemērots Nr.VA18SI0026 16.07.2018.
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība Nekustamais īpašums „Vecskuķi” (kadastra Nr. 4292 001 0152; zemes vienības kadastra apzīmējums 4292 008 0153), Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads. Dzīvojamās mājas būvniecība Nav piemērots Nr.VA18SI0027 17.07.2018.
Fiziska persona Sezonas māju uzstādīšana Nekustamais īpašums „Mēnestiņi” (zemes vienības kadastra apzīmējums 4290 003 0212) un nekustamais īpašums „Saullēkti” (zemes vienības kadastra apzīmējums 4290 003 0028), Vaives pagasts, Cēsu novads. Sešu sezonas māju uzstādīšana Nav piemērots Nr.VA18SI0028 18.07.2018.
IK "Argo-S" Smilts-grants un smilts ieguve

Atradne „Krūzas” īpašumā „Krūzas” (kadastra Nr. 64440030015), Bārtas pagasts, Grobiņas novads.

Smilts-grants un smilts ieguve Ir piemērots Nr. LI18SI0026 19.07.2018.
Ciblas pagasta zemnieku saimniecība "ZELTIŅI" smilts-grants un smilts ieguve Ciblas novads, Ciblas pagasts, nekustamais īpašums „Kalves” ar kadastra numuru 6848 003 0064, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6848 005 0161

Derīgo izrakteņu ieguve smilts-grants un smilts atradnē „Ozupiene”: limita laukums 15,06 ha; ieguve virs un zem pazemes ūdens līmeņa; materiāla apstrāde: drupināšana, sijāšana.

Nav piemērots Nr. RE18SI0009 19.07.2018.
AS "Latvijas vasts meži" Meža autoceļa „Kurzemnieku ceļš” būvniecība .4,3 km garumā

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64820080062, Priekules pagasts, Priekules novads.

Meža autoceļa „Kurzemnieku ceļš” būvniecība .4,3 km garumā Nav piemērots Nr. LI18SI0027 24.07.2018
AS "Latvijas vasts meži" Meža autoceļa „Lielā masīva ceļš” būvniecība 3,2 km garumā.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64780170145, Nīcas pagasts, Nīcas novads.

Meža autoceļa „Lielā masīva ceļš” būvniecība 3,2 km garumā. Nav piemērots Nr.LI18SI0028 24.07.2018
AS "Murjāņi" 8 daudzdzīvokļu dzīvojamās māja Murjāņu iela b/n (kadastra Nr.0100 092 2556), Rīga 8 daudzdzīvokļu dzīvojamās māja Nav piemērots Nr.RI18SI0058 26.07.2018.
SIA "Grupa 93" Daudzfunkcionālais centra būvniecība Balasta dambis 2, Rīga Daudzfunkcionālais centra būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0059 26.07.2018.
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Laveru ezers-Kreiļu ezers" būvniecība Carnikavas, Ādažu novads Meža autoceļa "Laveru ezers-Kreiļu ezers" būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0061 30.07.2018.
SIA "GREEN PARKS" Dzīvojamās mājas pārbūve par viesu namu Gaujas iela 1, Jūrmala Dzīvojamās mājas pārbūve par viesu namu Nav piemērots Nr.RI18SI0063 02.08.2018.
AS "Latvijas valsts meži" Kūdras ieguve atradnē "Žagatu-Skuškavas purvs" Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts, nekustamais īpašums „Gaigalavas mežniecība” ar kadastra numuru 7854 009 0190, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7854 009 0190 Kūdras ieguve 90,63 ha platībā purva dienvidu daļā, iegūstot frēzkūdru Nav piemērots Nr.RE18SI0010 06.08.2018.
AS "Latvijas valsts meži" Komersanta ceļa „Krupīšu ceļš” būvniecība Grobiņas novads  Bārtas pagasts nekustamais īpašums „Valsts mežs Bārta” (kad. Nr.64440010076) zemes vienība kadastra apzīmējumu 6444 005 0019, Dienvidkurzemes reģions, Grobiņas  iecirknis 491.- 492. un 495. – 496.kvartāls Komersanta ceļa „Krupīšu ceļš” būvniecība 1,0 km garumā Nav piemērots Nr.LI18SI0030 07.08.2018.
AS "Latvijas valsts meži" Komersanta ceļa „Ķērpīšu ceļš” būvniecība Grobiņas novads Bārtas pagasts nekustamais īpašums „Valsts mežs Bārta” (kad. Nr.64440010076) zemes vienība kadastra apzīmējumu 6444 005 0019, Dienvidkurzemes reģions, Grobiņas  iecirknis 477.- 478. un 481.kvartāls Komersanta ceļa „Ķērpīšu ceļš” būvniecība Nav piemērots Nr.LI18SI0029 03.08.2018.
Z/S "VECĶIGUĻI" Liellopu kūts un pakaišu kūtsmēslu krātuves būvniecība Nekustamais īpašums „Kreiļi 2” (kadastra Nr. 9476 006 0129; zemes vienības kadastra apzīmējums 9476 006 0100), Plāņu pagasts, Strenču novads Liellopu kūts apbūves laukums - 225 m2. Kūts paredzēta līdz 40 gaļas liellopu turēšanai. Pakaišu kūtsmēslu krātuves apbūves laukums - 220 m2. Nav piemērots Nr.VA18SI0029 10.08.2018.
SIA "RELS" Izstrādes darbu uzsākšana smilts un smilšmāla atradnē "Melderi" "Melderi" Svētes pagasts, Jelgavas novads Izstrādes darbu uzsākšana smilts un smilšmāla atradnē 4,454ha platībā Nav piemērots Nr.JE18SI0013 14.08.2018.
AS "Latvijas valsts meži" Komersanta  ceļa „Cepurīšu ceļš” būvniecība Nīcas novads Nīcas pagasts nekustamais īpašums „Nīcas Lielais mežs” (kad. Nr.64780110110) zemes vienība (kadastra apzīmējums 64780170145); zemes vienība (kadastra apzīmējums 64780210080);  Dienvidkurzemes reģiona Nīcas  meža iecirkņa 221. un 239.- 240. kvartālos Komersanta  ceļa „Cepurīšu ceļš” būvniecība 1,8 km garumā un 4,5 m platumā Nav piemērots Nr.LI18SI0031 15.08.2018.
AS "Latvijas valsts meži" Komersanta  ceļa „Siseņu ceļš”  būvniecība Grobiņas novads Bārtas pagasts nekustamais īpašums „Valsts mežs Bārta” (kad. Nr.64440010076) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6444 006 0019;  Dienvidkurzemes reģiona Grobiņas  meža iecirkņa 482. - 484., 489. – 490.  un 493. – 494. kvartālos  Komersanta  ceļa „Siseņu ceļš” būvniecība 1,6 km garumā un 4,5 m platumā Nav piemērots Nr.LI18SI0032 16.08.2018.
AS "Latvijas valsts meži" Komersanta  ceļa „Žibju - Zviedru ceļš” būvniecība Nīcas novads Nīcas pagasts nekustamais īpašums „Nīcas Lielais mežs” (kad. Nr.64780110110) zemes vienība (kadastra apzīmējums 64780210080); zemes vienība (kadastra apzīmējums 64780170145);  Dienvidkurzemes reģiona Nīcas  meža iecirkņa 223 - 228 un 242-246. kvartālos Komersanta  ceļa „Žibju - Zviedru ceļš”  būvniecība 1,9 km garumā un 4,5 m platumā Nav piemērots Nr.LI18SI0033 21.08.2018.
SIA "Pilat Management" 1 īslaicīgas apmešanās brīvdienu kempinga mājiņas (klasifikatora kods 1212),  sporta aktivitāšu  laukuma,  skatu torņa, tīklu mājas,  ēka ar tualeti, dušu un  virtuvi, pirts ar terasi, tualeti, dušu, virtuvi un  3 terašu būvniecība, atkritumu konteineru novietnes laukums Nīcas novads, Nīcas pagasts, nekustamais īpašums „Jūrasšelfs”, kadastra numurs (64780190173)  zemes vienības kadastra  apzīmējumu 6478 019 0255 1 īslaicīgas apmešanās brīvdienu kempinga mājiņas (klasifikatora kods 1212),  sporta aktivitāšu  laukuma,  skatu torņa, tīklu mājas,  ēka ar tualeti, dušu un  virtuvi, pirts ar terasi, tualeti, dušu, virtuvi un  3 terašu būvniecība, atkritumu konteineru novietnes laukums Nav piemērots Nr.LI18SI0034 28.08.2018.
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība Nekustamais īpašums „Vanadziņi” (kadastra Nr. 8068 008 0221; zemes vienības kadastra apzīmējums 8068 008 0221), Krimuldas pagasts, Krimuldas novads. Dzīvojamās mājas būvniecība Nav piemērots Nr.VA18SI0030 21.08.2018.
Burtnieku novada pašvaldība Autoceļa "J.Ziemeļnieka iela - Pilāti" būvniecība Valmieras pagasts, Burtnieku novads Autoceļa "J.Ziemeļnieka iela - Pilāti" būvniecība 1,2 km garumā Nav piemērots Nr.VA18SI0031 04.09.2018.
SIA "B-PEAT" Kūdras ieguve "Līgotņu purvs" Līgotņu purvs zemes vienības kadastra apz.969000801468001, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā Kūdras ieguve "Līgotņu purvs" ~80 ha platībā Nav piemērots Nr.VA18SI0032 06.09.2018.
SIA "Karjeru tehnikas noma" Smilts un smilts-grants ieguve Atradnes "Rēzes" 2007.gada izpētes iecirknis  Smilts un smilts-grants ieguve 4,8 ha platībā Nav piemērots Nr.VA18SI0033 07.09.2018.
SIA "Kaijkrogs" Smilts un smilts- grants izstrādnes darbu veikšana atradnē "Kaijkrogs" Auces novadā Bēnes pagastā  nekustamajos īpašumos "Kaijkrogs" un "Mazgailīši - Kaijkrogs 1" Smilts un smilts- grants izstrādnes darbu veikšana atradnē "Kaijkrogs" 9 ha platībā Nav piemērots Nr. JE18SI0014 11.09.2018


 

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 19.09.2018