VVD logo

Starpresoru sadarbība

 • Zemkopības ministrijas organizētā Īpaši jūtīgo teritoriju apsaimniekošanas pasākumu koordinācijas padome

Ineses Kurmahere

Valsts vides dienesta Uzraudzības departamenta direktore

inese.kurmahere@vvd.gov.lv

tālr. 67084209

 

Marija Mileika

Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktora vietniece

Resursu kontroles daļas vadītāja

marija.mileika@lielriga.vvd.gov.lv

tālr. 67084279

 • Zemkopības ministrijas organizētā Lauksaimniecības un vides aizsardzības konsultatīvās padome

Ineses Kurmahere

Valsts vides dienesta Uzraudzības departamenta direktore

inese.kurmahere@vvd.gov.lv

tālr. 67084209

 • Jūras vides padome

Evija Šmite

Valsts vides dienesta ģenerāldirektora vietniece

Zvejas kontroles departamenta direktore

evija.smite@vvd.gov.lv

tālr. 67408169

 • Zivju fonda padome

Nikolajs Liskins

Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta direktora vietnieks

Iekšējo ūdeņu kontroles daļas vadītājs

nikolajs.liskins@vvd.gov.lv

tālr. 67807932

 • Zemkopības ministrijas organizētā Pagaidu uzraudzības komiteja

Vladislavs Barsukovs

Zvejas kontroles departamenta direktora vietnieks, Jūras kontroles daļas vadītājs

vladislavs.barsukovs@vvd.gov.lv

tālr. 67807933

 • Zemkopības ministrijas Zvejas licencēšanas komisija

Vladislavs Barsukovs

Zvejas kontroles departamenta direktora vietnieks, Jūras kontroles daļas vadītājs

vladislavs.barsukovs@vvd.gov.lv

tālr. 67807933

 • Zemkopības ministrijas organizētā Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padome

Raivo Vīksne

Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta

Iekšējo ūdeņu kontroles daļas vecākais inspektors

raivo.viksne@vvd.gov.lv

tālr. 67807938

 • Eiropas Komisijas Zilo karogu nacionālā žūrija

Laura Mazmača

Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta

Jūras kontroles daļas vecākā inspektore

laura.mazmaca@vvd.gov.lv

tālr. 67408166

 • Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteja

Andris Roska

Valsts vides dienesta Uzraudzības departamenta

Kontroles uzraudzības daļas vadītājs

andris.roska@vvd.gov.lv

tālr. 67084217

 • Ekonomikas ministrijas vadītā Tirgus uzraudzības padome

Andris Roska

Valsts vides dienesta Uzraudzības departamenta

Kontroles uzraudzības daļas vadītājs

andris.roska@vvd.gov.lv

tālr. 67084217

 • Satiksmes ministrijas organizētā Bīstamo kravu aprites konsultatīvās padome

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs vadība

 • Radiācijas drošības padome

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra vadība

 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētā darba grupa, lai izvērtētu un sagatavotu priekšlikumus radiācijas drošības regulējošo normatīvo aktu grozījumiem, ievērojot Eiropas Savienības normatīvo aktus

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra vadītājs

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra Inspekcijas un Licenču un reģistru daļu vadītāji

 • Radiācijas drošības un kodoldrošības ekspertu atestācijas komisijas darba organizēšana un nodrošināšana

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra vadītājs

 • Latvijas valsts robežas drošības koordinācijas padome

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs

 • Dalība darba grupā „Radona novērtējums un radona rīcības plāns”

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1013/2006 (2006. gada 14. jūnijs) par atkritumu sūtījumiem korespondentu sanāksme

Inga Seņavska

Valsts vides dienesta

Licenču daļas vecākā eksperte

inga.senavska@vvd.gov.lv

tālr. 67084224

 • Civilās aizsardzības jautājumu koordinēšana un dalība Civilās aizsardzības novadu apvienotajā komitejā un citās pašvaldību civilās aizsardzības darba grupās (komisijās)

Reģionālo vides pārvalžu pārstāvji

 • Dalība darba grupā par informācijas aprites nodrošināšanu starp krīzes situāciju novēršanā iesaistītajām institūcijām darbā

Ineses Kurmahere

Valsts vides dienesta Uzraudzības departamenta direktore

inese.kurmahere@vvd.gov.lv

tālr. 67084209

 • Vides aizsardzības fonda Videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanas padome

Daina Kalēja

Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktora vietniece

Atļauju daļas vadītāja

daina.kaleja@lielriga.vvd.gov.lv

tālr. 67084251

 • Dalība „Derīgo izrakteņu krājumu bilances par 2014.gadu” sagatavošanā

Torolfs Petersons

torolfs.petersons@vvd.gov.lv

tālr. 67084232

 • Dalība Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas nevalstisko organizāciju projektā „Gaisa kvalitātes kontrolei nepieciešamās programmatūras iegāde un lietotāju apmācību praktiskā darba veikšanai”

Ineses Kurmahere

Valsts vides dienesta Uzraudzības departamenta direktore

inese.kurmahere@vvd.gov.lv

tālr. 67084209

Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvalžu direktori

 • Dalība Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas nevalstisko organizāciju projektā „Piesārņojuma izkliedes novērtējums Rīgas Brīvostas beramkravu rajonam un piesārņojuma emisiju samazināšanas pasākumu plānošana”

Ineses Kurmahere

Valsts vides dienesta Uzraudzības departamenta direktore

inese.kurmahere@vvd.gov.lv

tālr. 67084209

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes pārstāvji

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 14.11.2018