VVD logo

Individuālā jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņas

MK 12.11.2013. noteikumi Nr. 1284 „Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība” (http://likumi.lv/doc.php?id=261924) nosaka darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtību. Darbinieku saņemtā apstarojuma reģistrēšanai Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs katram darbiniekam izdod individuālo jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņu. Uzskaites grāmatiņā iekļaujamās informācijas saturs un tās aizpildīšanas kārtība noteikta MK  noteikumu Nr. 1284 VII nodaļā.

Laikā, kad darbinieks veic darbības operatora kontrolētajā zonā, uzskaites grāmatiņu glabā darbu vadītājs. Ja darbinieks veic darbus ar jonizējošā starojuma avotiem pie vairākiem operatoriem, viņš informē darba vadītāju par citām darbavietām, lai nodrošinātu korektu informācijas aizpildīšanu uzskaites grāmatiņā.  

Operators lietošanai nederīgo vai aizpildīto uzskaites grāmatiņu nodod centram, kā arī nekavējoties informē centru par katru uzskaites grāmatiņas nozaudēšanas gadījumu. Centrs 10 darba  dienu laikā pēc lietošanai nederīgās vai aizpildītās uzskaites grāmatiņas saņemšanas vai informācijas saņemšanas par uzskaites grāmatiņas nozaudēšanu izsniedz operatoram jaunu uzskaites grāmatiņu.

Lai saņemtu uzskaites grāmatiņu, operators (darba devējs) iesniedz VVD RDC adresētu iesniegumu ar lūgumu izsniegt uzskaites grāmatiņu, norādot darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu. Šo pašu iesniegumu aizpilda un iesniedz, lai saņemtu grāmatiņu, kas atrodas arhīvā.

 

Uzmanību! Dozu uzskaites grāmatiņas tiek sūtītas pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi! Apstiprinājuma e-pasts par sagatavotajām grāmatiņām netiks sūtīts, taču kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasts) ir nepieciešama, lai neskaidrību gadījumā varētu sazināties ar iesnieguma iesniedzēju.

Iesniegums dozu uzskaites grāmatiņas saņemšanai (pa pastu) 2017.gads

 

Darbiniekam pārtraucot darba attiecības ar Operatoru, no Operatora saņemtā dozu uzskaites grāmatiņa jāiesniedz VVD RDC, tai pievienojot aizpildītu iesniegumu par dozu uzskaites grāmatiņas nodošanu arhīvā.

Iesniegums dozu uzskaites grāmatiņas nodošanai arhīvā

 

 

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 25.02.2018