VVD logo

Individuālās jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņas

Ministru kabineta noteikumi Nr. 1284 „Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība” nosaka darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtību. Darbinieku saņemtā apstarojuma reģistrēšanai Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs katram darbiniekam izdod individuālo jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņu. Dozu uzskaites grāmatiņā iekļaujamās informācijas saturs un tās aizpildīšanas kārtība noteikta MK  noteikumu Nr. 1284 VII nodaļā.

 

Kā saņemt grāmatiņu?

Lai saņemtu dozu uzskaites grāmatiņu, darbinieks vai operators (darba devējs) iesniedz Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centram adresētu iesniegumu ar lūgumu izsniegt dozu uzskaites grāmatiņu, norādot darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu. Šo pašu iesniegumu aizpilda un iesniedz, lai saņemtu grāmatiņu, kas jau atrodas arhīvā.

Uzmanību! Dozu uzskaites grāmatiņas tiek sūtītas pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi! Apstiprinājuma e-pasts par sagatavotajām grāmatiņām netiks sūtīts, taču kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasts) ir nepieciešama, lai neskaidrību gadījumā varētu sazināties ar iesnieguma iesniedzēju.

Iesniegums dozu uzskaites grāmatiņas saņemšanai (pa pastu) (.doc)

 

Ja darbinieks strādā vairākās vietās?

Laikā, kad darbinieks veic darbības operatora kontrolētajā zonā, dozu uzskaites grāmatiņu glabā darbu vadītājs. Ja darbinieks veic darbus ar jonizējošā starojuma avotiem pie vairākiem operatoriem, viņš informē darba vadītāju par citām darbavietām, lai nodrošinātu korektu informācijas aizpildīšanu dozu uzskaites grāmatiņā. Darbu vadītājs dozu uzskaites grāmatiņu izsniedz darbiniekam uz obligātās veselības pārbaudes veikšanas laiku, kā arī tad, ja darbiniekam nepieciešams aizpildīt grāmatiņu pie cita darba devēja (operatora).

 

Ja grāmatiņa aizpildīta vai sabojāta?

Operators lietošanai nederīgo vai aizpildīto dozu uzskaites grāmatiņu nodod Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centram, kā arī nekavējoties informē par katru uzskaites grāmatiņas nozaudēšanas gadījumu. Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs 10 darba  dienu laikā pēc lietošanai nederīgās vai aizpildītās dozu uzskaites grāmatiņas saņemšanas vai informācijas saņemšanas par dozu uzskaites grāmatiņas nozaudēšanu izsniedz jaunu dozu uzskaites grāmatiņu.

 

Ja darbinieks pārtrauc darba attiecības vai arī vairs nestrādā ar jonizējošā starojuma avotiem?

Darbiniekam pārtraucot darba attiecības ar operatoru (darba devēju), dozu uzskaites grāmatiņa jānodod Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centram, tai pievienojot aizpildītu iesniegumu par dozu uzskaites grāmatiņas nodošanu arhīvā.

Iesniegums dozu uzskaites grāmatiņas nodošanai arhīvā (.doc)

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 15.08.2020