VVD logo

Pārbaužu veikšana pie jonizējošā starojuma avotu operatoriem

Saskaņā ar likumu “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs (turpmāk – VVD RDC) veic valsts uzraudzību un kontroli radiācijas drošības un kodoldrošības jomā.

Pie operatoriem, kas veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem (lietošana, glabāšana, transportēšana, tehniskā apkope, u.c. darbības), VVD RDC Inspekcijas daļas inspektori regulāri veic pārbaudes - kompleksās, tematiskās vai uzraudzības pārbaudes. VVD RDC izstrādāti kritēriji veicamo pārbaužu biežumam, kas balstās uz riska izvērtējumu par iespējamo apdraudējumu no operatoru valdījumā esošajiem jonizējošā starojuma avotiem un ar tiem veicamajām darbībām. Kritēriji izstrādāti, balstoties uz Starptautiskās atomenerģijas aģentūras dokumentiem, kā arī ņemot vērā konkrēto situāciju un pieredzi Latvijā. Kritēriju izstrādāšanā tiek ņemta vērā arī VVD RDC kapacitāte. Nepieciešamības gadījumā pārbaužu veikšanas biežuma kritēriji tiek aktualizēti.

2019. gadā plānotais pārbaužu biežums pie operatoriem apstiprināts ar VVD RDC direktora 2018. gada 20. decembra rīkojumu Nr. 12. Par plānotajām pārbaudēm konkrētajiem operatoriem tiek savlaicīgi paziņots (1-2 nedēļas pirms pārbaudes), tomēr netiek izslēgta arī iespēja inspektoriem veikt iepriekš nepaziņotās pārbaudes (uzraudzības pārbaudes), lai operatīvi pārliecinātos par radiācijas drošības situāciju operatora kontrolētajā zonā.

Ņemot vērā iepriekšējos gados veiktās pārbaudes pie operatoriem, plānoto pārbaužu biežumu pie katra operatora, kā arī VVD RDC kapacitāti, 2019. gadā plānotas 188 pārbaudes pie jonizējošā starojuma avotu operatoriem. Tabulā attēlots plānotais pārbaužu sadalījums pa ceturkšņiem, ņemot vērā iedalījumu pēc operatoru grupām.

Gada ceturksnis

2019_I  

2019_II 

2019_III

2019_IV 

2019.gadā

Valsts nozīmes operatori un operatori, kas lieto augstas radioaktivitātes slēgtos starojuma avotus

2

1

2

1

6

Rūpniecība, zinātne, kravu skenēšana (lielas vai vidējas radioaktivitātes slēgtie avoti, lielas jaudas iekārtas ar lineāro paātrinātāju)

5

6

7

3

21

Medicīna (lineārie paātrinātāji, brahiterapija, kodolmedicīna)

4

5

8

4

21

Medicīna (rentgendiagnostikas iekārtas)

10

9

14

9

42

Veterinārmedicīna

1

0

0

2

3

Zobārstniecība (koniskā staru kūļa datortomogrāfijas iekārtas)

8

2

0

4

14

Zobārstniecība (intraorālās un panorāmas zobārstniecības iekārtas)

11

16

14

5

46

Rūpniecība (mazas radioaktivitātes slēgtie avoti, rentgeniekārtas)

1

1

3

5

10

Zinātne (mazas radioaktivitātes avoti, analītiskās rentgeniekārtas)

3

1

2

0

6

Bagāžas kontrole (mazas jaudas rentgeniekārtas)

3

1

0

1

5

Apkalpotāji (jonizējošā starojuma avotu uzstādīšana, tehniskā apkope, mērījumi)

4

4

4

2

14

2019.gadā

65

61

60

36

188

 

Pārbaužu laikā VVD RDC inspektori noskaidro situāciju attiecībā uz radiācijas drošības jautājumiem. Tiek veikta operatora pārstāvju (piemēram, administrācijas pārstāvju, darbu vadītāja, iesaistīto darbinieku) iztaujāšana, kā arī operatora Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programmā paredzēto pasākumu izpildes dokumentu pārbaude. Iespēju robežās inspektori pārbaudes laikā novēro operatora darbinieku rīcību, tiem veicot darbības ar jonizējošā starojuma avotiem. Nepieciešamības gadījumā VVD RDC inspektori veic mērījumus ar savām jonizējošā starojuma mērīšanas iekārtām vai lūdz veikt mērījumus operatora darbiniekiem, pārliecinoties par to rīcībā esošo mērīšanas ierīču atbilstību.

Lai operators varētu sagatavoties inspektoru pārbaudei, VVD mājaslapā ir pieejami Paškontroles rīki operatoriem darbam ar jonizējošā starojuma avotiem dažādām operatoru grupām. Inspektori pārbaudes laikā uzdod jautājumus un pieprasa dokumentus saskaņā ar Paškontroles rīkos uzskaitītajiem punktiem, nepieciešamības gadījumā uzdodot arī papildu jautājumus situācijas noskaidrošanai.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.11.2019