VVD logo

Pārbaužu veikšana pie jonizējošā starojuma avotu operatoriem

Saskaņā ar likumu “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs (turpmāk – VVD RDC) veic valsts uzraudzību un kontroli radiācijas drošības un kodoldrošības jomā.

Pie operatoriem, kas veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem (lietošana, glabāšana, transportēšana, tehniskā apkope, u.c. darbības), VVD RDC Inspekcijas daļas inspektori regulāri veic pārbaudes - kompleksās, tematiskās vai uzraudzības pārbaudes. VVD RDC izstrādāti kritēriji veicamo pārbaužu biežumam, kas balstās uz riska izvērtējumu par iespējamo apdraudējumu no operatoru valdījumā esošo jonizējošā starojuma avotiem un ar tiem veicamajām darbībām. Kritēriji izstrādāti, balstoties uz Starptautiskās atomenerģijas aģentūras dokumentiem, kā arī ņemot vērā konkrēto situāciju un pieredzi Latvijā. Kritēriju izstrādāšanā tiek ņemta vērā arī VVD RDC kapacitāte. Nepieciešamības gadījumā pārbaužu veikšanas biežuma kritēriji tiek aktualizēti.

Par plānotajām pārbaudēm konkrētajiem operatoriem tiek savlaicīgi paziņots (divas nedēļas pirms pārbaudes), vienlaikus netiek izslēgta arī iespēja inspektoriem veikt iepriekš nepaziņotās pārbaudes (uzraudzības pārbaudes), lai operatīvi pārliecinātos par radiācijas drošības situāciju operatora kontrolētajā zonā.

Pārbaužu laikā VVD RDC inspektori noskaidro situāciju attiecībā uz radiācijas drošības jautājumiem. Tiek veikta operatora pārstāvju (piemēram, administrācijas pārstāvju, darbu vadītāja, iesaistīto darbinieku) iztaujāšana, kā arī operatora Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programmā paredzēto pasākumu izpildes dokumentu pārbaude. Iespēju robežās inspektori pārbaudes laikā novēro operatora darbinieku rīcību, tiem veicot darbības ar jonizējošā starojuma avotiem. Nepieciešamības gadījumā VVD RDC inspektori veic mērījumus ar savām jonizējošā starojuma mērīšanas iekārtām vai lūdz veikt mērījumus operatora darbiniekiem, pārliecinoties par to rīcībā esošo mērīšanas ierīču atbilstību.

Lai operators varētu sagatavoties inspektoru pārbaudei, VVD tīmekļa vietnē ir pieejami paškontroles rīki operatoriem darbam ar jonizējošā starojuma avotiem dažādām operatoru grupām. 2020.gadā paškontroles rīki ir aktualizēti.

Inspektori pārbaudes laikā uzdod jautājumus un izskata operatora uzrādītos dokumentus saskaņā ar paškontroles rīkos uzskaitītajiem punktiem, nepieciešamības gadījumā uzdodot arī papildus jautājumus situācijas noskaidrošanai. Pēc pārbaudes operatoram tiek nosūtīts pārbaudes akts. Ja konstatētas neatbilstības tiesību aktos noteiktajiem nosacījumiem, pārbaudes aktā tiek norādītas veicamās rīcības un izpildes termiņi.

2020. gadā plānotas 263 pārbaudes. Pārbaužu plānojumā pa ceturkšņiem ņemti vērā bīstamības / riska līmeņa, saskaņā ar kuriem noteikti trīs prioritātes līmeņi.

Tabulā attēlots plānotais pārbaužu sadalījums pa ceturkšņiem, ņemot vērā iedalījumu pēc pārbaužu prioritātes, kas noteikta saskaņā ar bīstamības / riska līmeni operatoru lietotajiem jonizējošā starojuma avotiem.

Prioritātes, jomas

Ceturksnis

2020.gadā

I

II

III

IV

1.prioritātes pārbaudes - pie augstākās bīstamības / riska līmeņa operatoriem (piemēram, lineārie paātrinātāji, kodolmedicīna, rūpnieciskā radiogrāfija, augstas un vidējas aktivitātes radioaktīvie avoti)

29

29

   

58

2.prioritātes pārbaudes - pie vidējās bīstamības / riska līmeņa operatoriem (piemēram, medicīniskās angiogrāfijas iekārtas, datortomogrāfi, zobārstniecības koniskā staru kūļa datortomogrāfi, vidējas jaudas rūpnieciskās rentgeniekārtas)

   

28

14

42

3.prioritātes pārbaudes - pie zemas bīstamības / riska līmeņa operatoriem (piemēram, konvencionālas medicīnas rentgendiagnostikas iekārtas, zobārstniecības intraorālās rentgeniekārtas, rentgeniekārtas veterinārmedicīnā un bagāžas kontrolē, iekārtas rūpniecībā un zinātnē (mazas aktivitātes radioaktīvie avoti, mazas jaudas rentgeniekārtas)

40

36

36

51

163

Kopā:

69

65

64

65

263

 

Informācija par veiktajām pārbaudēm radiācijas drošībā 2019.gadā

 

Informācija aktualizēta 2020. gada 6. februārī.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 12.07.2020