VVD logo

Trauksmes celšana

Trauksmes celšana

2019. gada 1. maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums  ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.

Kas ir trauksmes celšana?  

 • trauksmes cēlējs ir fiziska persona;
 • trauksmi ceļ par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm;
 • fiziska persona informāciju par iespējamo pārkāpumu ieguvusi, veicot darba pienākumus, tostarp brīvprātīgo darbu, sniedzot pakalpojumus vai  dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu;
 • fiziska persona informāciju par iespējamo pārkāpumu uzskata par patiesu.

Kas nav uzskatāms par trauksmes celšanu?

 • trauksmi ceļ anonīma persona;
 • trauksmes cēlējs ir juridiska persona;
 • ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, nevis pārkāpumu, kas skar kādu sabiedrības grupu;
 • tādu ziņu sniegšana, kas nav gūtas saistībā ar trauksmes cēlēja profesionālo darbību;
 • apzināta nepatiesu ziņu sniegšana;
 • valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana.

Par kādiem iespējamiem pārkāpumiem var celt trauksmi Valsts vides dienestā

 • fiziskas personas par vides aizsardzības pārkāpumiem;
 • Valsts vides dienesta nodarbinātie vai pakalpojumu sniedzēji par pārkāpumiem, arī profesionālās ētikas pārkāpumiem, citu Valsts vides dienesta nodarbināto rīcībā.

Kā noformēt trauksmes cēlēja ziņojumu?

 • Ziņojumu vislabāk sagatavot, aizpildot Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu .
 • Trauksmes cēlējs var ziņojumu sagatavot arī savādākā formā, bet ziņojumā jānorāda trauksmes cēlēja vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, kā arī to, vai informācija par pārkāpumu iegūta, veicot darba pienākumus. Ziņojumam ir jābūt parakstītam. Ziņojumā jānorāda, ka tas ir trauksmes celšanas ziņojums.

Kur iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu?

Aicinām trauksmes cēlēja ziņojumu:

 • nosūtīt uz Valsts vides dienesta e-pasta adresi trauksme@vvd.gov.lv  vai
 • nosūtīt uz Valsts vides dienesta oficiālo e-adresi vai
 • nosūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē kontaktpersonai Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045.

Kas ir Valsts vides dienesta kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos?

Valsts vides dienesta kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos ir Lietvedības daļas vadītāja Dzidra Ikauniece, 67084200, dzidra.ikauniece@vvd.gov.lv .

Kā tiek aizsargāta trauksmes cēlēja identitāte Valsts vides dienestā?

Trauksmes cēlēja ziņojumu sākotnēji skata Valsts vides dienesta kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos, pirmšķietami vērtējot tā atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm. Ja iesniegums tiek atzīts par Valsts vides dienesta kompetencē esošu trauksmes cēlēja ziņojumu, tad tajā aizklāj datus, kas var atklāt iesniedzēja identitāti, un piešķir tam pseidonīmu.

Pseidonimizētu ziņojumu pēc būtības skata atbildīgā amatpersona, kura par ziņojuma izskatīšanas gaitu trauksmes cēlēju informē rakstveidā ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad personas iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.

Šaubas par to, kas ir trauksmes cēlēja ziņojums vai kam to iesniegt?

Par trauksmes celšanas jautājumiem Valsts kanceleja ir izveidojusi mājaslapu www.trauksmescelejs.lv , kurā ir publicēta arī institūciju un to kontaktpersonu kontaktinformācija ar mērķi atvieglot personām noteikt, kurai institūcijai konkrētajā gadījumā iesniegt trauksmes celšanas ziņojumu.

 

 

 

Informācija par Valsts vides dienesta saņemtajiem trauksmes cēlēju ziņojumiem

Valsts vides dienests 2020. gada septiņos mēnešos saņēmis 4 trauksmes cēlēju ziņojumus (19.08.2020.).

Divos gadījumos, veicot pārbaudes, trauksmes cēlēja ziņojumā sniegtā informācija par iespējamiem pārkāpumiem pret vidi tika apstiprināta. Vienā gadījumā - par konstatētajiem pārkāpumiem informācija nodota tiesībsargājošām iestādēm, bet otrā - turpinās lietas faktisko un tiesisko apstākļu noskaidrošana. Savukārt attiecībā uz pārējiem diviem – Valsts vides dienests turpina pārbaudīt trauksmes cēlēja sniegto informāciju.

 


© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 26.11.2020