VVD logo

Atkritumu apsaimniekošana

1. Kāds tiesību akts nosaka atkritumu apsaimniekošanas kārtību Latvijas teritorijā?

Galvenais tiesību akts ir Atkritumu apsaimniekošanas likums (http://likumi.lv/ta/id/221378). Uz likuma pamata izdoti vairāki Ministru kabineta noteikumi, kuros atrunāti specifiskie jautājumi, kas saistīti ar atkritumu apsaimniekošanu.

2. Kādi noteikumi nosaka atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas kārtību?

Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumi Nr.703 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību" (http://likumi.lv/ta/id/236019).

3. Kur un kā iesniegt iesniegumu atkritumu apsaimniekošanas atļaujas saņemšanai?

Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanu veic attiecīgā VVD reģionālā vides pārvalde. Iesniegumi atļaujas saņemšanai iesniedzami VVD reģionālajā vides pārvaldē. Reģionālās vides pārvaldes kontaktinformāciju var atrast VVD tīmekļa vietnē (http://www.vvd.gov.lv/strukturvienibas/centralas-strukturvienibas/centralas-struktuvienibas-darbinieku-kontakti/?id=1).

Iesniegumu atkritumu apsaimniekošanas atļaujas saņemšanai var iesniegt arī elektroniski, reģistrējoties VVD informācijas sistēmā „TULPE” (http://www.vvd.gov.lv/e-pakalpojumi/).

4. Kur var atrast atkritumu klasifikatoru?

Atkritumu apsaimniekotājs ir atbildīgs par atkritumu klasificēšanu, pamatojoties uz to izcelsmi. Atkritumi ir klasificējami atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" 1.pielikumam (http://likumi.lv/ta/id/229148-noteikumi-par-atkritumu-klasifikatoru-un-ipasibam-kuras-padara-atkritumus-bistamus#piel1).

5. Kāds ir valsts nodevas apmērs par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanu?

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.302 21.punktu, valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu maksā šādā apmērā:

  • par atļauju atkritumu savākšanai vai atkritumu savākšanai un pārvadāšanai – 71,14 euro;
  • par atļauju atkritumu pārkraušanai un uzglabāšanai – 71,14 euro;
  • par atļauju atkritumu šķirošanai un uzglabāšanai – 71,14 euro;
  • par atļauju atkritumu uzglabāšanai – 71,14 euro;
  • par atļauju atkritumu pārvadāšanai – 71,14 euro.

Valsts nodevas apmērs par atļaujas izsniegšanu, kurā iekļautas divas MK noteikumu Nr.302 21.punkta dažādos apakšpunktos minētās darbības, ir 106,72 euro.

Valsts nodevas apmērs par atļaujas izsniegšanu, kurā iekļautas trīs (vai vairāk) noteikumu Nr.302 21.punkta dažādos apakšpunktos minētās darbības, ir 142,29 euro.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 06.06.2020