Statuss:
Īstenošanā
IAEA

Projekta mērķis:

Nodrošināt Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra (VVD RDC) un citu atbildīgo institūciju kapacitātes stiprināšanu radioaktīvo atkritumu pārvaldības jautājumos un gatavību avāriju situācijām.

Projekta apraksts:

  • Organizēt 4 SAEA ekspertu misijas nacionālajiem apmācību kursiem un semināriem par operatoru sagatavotību avārijām, pārrobežu avārijām, avāriju plānu izvērtēšanu un pirmo reaģētāju apmācībām;
  • Nodrošināt2 ekspertu misijas normatīvo aktu aktualizēšanai avāriju pārvaldības un atkritumu apsaimniekošanas jautājumos;
  • Organizēt 4 pieredzes apmaiņas un zinātniskās vizītes VVD RDC un citu atbildīgo institūciju pārstāvjiem radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas jautājumos;
  • Nodrošināt VVD RDC un citu pirmo reaģētāju kapacitātes stiprināšanai nepieciešamo radiācijas mēriekārtu iegādi.

Sadarbības iestādes - VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

 

Identifikācijas Nr.: LAT9016 (LAT2020001)

Īstenošanas joma:

16 - Emergency preparedness and response (70%)

19 - Radioactive waste management, decommissioning and remediation of contaminated sites (20%)

09 - Governmental and regulatory infrastructure for radiation safety (10%)

Īstenošanas laiks: 01.01.2022.-31.12.2023.

Finanšu avots: SAEA un 5% nacionālais līdzmaksājums

Kopējais finansējums: Apstiprinātais projekta budžets – 170 947,00 EUR

 

Publicitātes ziņas par projekta aktivitāšu īstenošanu: