Likums "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" un Ministru kabineta 2021.gada 28.janvāra noteikumi Nr.65 “Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi" nosaka, ka operators katru gadu līdz 31. janvārim iesniedz pārskatu par izmaiņām, kas saistītas ar jonizējošā starojuma avotiem un darbībām ar tiem, kā arī par personālsastāva izmaiņām un citām pārmaiņām, kuras ietekmējušas radiācijas drošību un kodoldrošību iepriekšējā kalendāra gadā. Pārskatu neiesniedz, ja minētās izmaiņas nav notikušas.

No 2021.gada iesniegumi licences vai reģistrācijas apliecības saņemšanai un grozījumu veikšanai, kā arī ikgadējie pārskati jāiesniedz, izmantojot e-pakalpojumus https://www.vvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/valsts-vides-dienesta-informacijas-sistema-tulpe. Aicinām savlaicīgi iepazīties ar autorizēšanās kārtību, iesniedzēja pilnvarošanas kārtību (lai pārskatu iesniegtu pareizi operatora vārdā) un lietotāja rokasgrāmatu. 

Pārskata iesniegšanai jāizmanto e-pakalpojums “Pārskata par darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem iesniegšana”, kurā iespējams izvēlēties pārskata formu: 

Videopamācības e-pakalpojumu lietošanai:

 

  1. Operatoriem, kuri lieto vai glabā rentgeniekārtas, jāpilda Pārskats par darbībām ar radioaktīvo vielu nesaturošiem jonizējošā starojuma avotiem (I. Pārskats). Piemēram, zobārsti, bagāžas kontroles operatori, vetārsti, pētījumu un mācību iestādes, medicīnas iestādes u.c.
  2. Operatoriem, kuri lieto vai glabā vaļējus vai slēgtus radioaktīvus avotus, jāpilda Pārskats par darbībām ar radioaktīvo vielu saturošiem jonizējošā starojuma avotiem (II. Pārskats). Ja operatoram ir gan rentgeniekārtas, gan radioaktīvi avoti, jāpilda I. un II. pārskats
  3. Operatoriem, kuri sniedz pakalpojumus, piemēram, uzstāda, demontē un likvidē jonizējošā starojuma avotus, jāpilda pārskats "Radioaktīvo vielu saturošu un nesaturošu jonizējošā starojuma avotu tirdzniecība, apkalpošana, likvidēšana" (III. Pārskats). III. Pārskats jāpilda arī operatoriem, kas nodarbojas ar radioaktīvu avotu ievešanu, izvešanu (arī importēšanu, eksportēšanu). Ja operators glabā rentgeniekārtas, šī informācija jānorāda III. Pārskata 2.4. tabulā. Ja operators lieto vai glabā radioaktīvus avotus, jāpilda arī II. Pārskats

Pārskatu aizpilda un iesniedz, ja iepriekšējā kalendārā gada laikā ir bijušas izmaiņas:

  • saistībā ar informāciju par operatoru. Piemēram, mainīts juridiskās firmas nosaukums, juridiskā adrese vai mainīts fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods.
  • par jonizējošā starojuma avotiem. Piemēram, iegādāta jauna, likvidēta vai atsavināta rentgeniekārta, mainīta rentgeniekārtas rentgenlampa vai ģenerators, mainīts rentgeniekārtas statuss no lietošanas uz glabāšanu vai otrādāk, rentgeniekārta pārvietota uz jaunu adresi vai jaunu kabinetu tajā pašā adresē, veikts darba vietas monitorings, veikta tehnisko parametru pārbaude medicīnas un zobārstniecības rentgeniekārtām u.c.
  • par darbiniekiem. Piemēram, mainījies darbu vadītājs, mainījušies darbinieki, darbu vadītājs vai darbinieki izgājuši apmācības radiācijas drošībā, darbinieki izgājuši obligāto veselības pārbaudi u.c.
  • par mērīšanas līdzekļiem. Piemēram, iegādāta jauna, likvidēta vai atsavināta mēriekārta, veikta mēriekārtas kalibrēšana. Tas attiecas arī uz ārstniecības iestāžu dozas un laukuma reizinājuma mērītājiem (pacientu dozas mērītājiem)
  • un citas izmaiņas. Piemēram, iegādāta vai atjaunota civiltiesiskās apdrošināšanas polise, apglabāti, novadīti apkārtējā vidē vai atsavināti radioaktīvie avoti, veikta slēgta starojuma avota hermētiskuma pārbaude. Tāpat arī importētas vai eksportētas radioaktīvās vielas, kā arī uzstādītas, demontētas vai likvidētas savas vai citu operatoru rentgeniekārtas

Ja iepriekšējā kalendārā gada laikā nav bijušas nevienas no minētajām izmaiņām un nav jaunas informācijas, ko norādīt pārskatā, pārskatu var nesniegt. Piemēram, ja rentgeniekārta vai radioaktīvais avots tiek glabāts vai iznomāts saskaņā ar saņemto licenci vai reģistrācijas apliecību. Arī ja rentgeniekārta vai radioaktīvais avots tiek lietots, bet iepriekšējā kalendārā gada laikā nav veiktas pārbaudes vai darba vietas monitorings, darbinieku apmācības radiācijas drošībā vai obligātās veselības pārbaudes u.c.

Jāņem vērā, ka Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs var lūgt apstiprināt, vai tiešām iepriekšējā kalendāra gada laikā nav bijušas izmaiņas, ja pārskats nav iesniegts!

Svarīgi - pārskatā aizpilda informāciju par visām rentgeniekārtām un radioaktīvajiem avotiem, kā arī par visiem darbu vadītājiem un darbiniekiem! Lūdzam sekot līdzi sniegtajiem skaidrojumiem e-pakalpojumā un informācijas sistēmas “Tulpe” lietotāja rokasgrāmatā: https://www.vvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/valsts-vides-dienesta-informacijas-sistema-tulpe

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs izvērtē iesniegto informāciju un salīdzina to ar datiem, kas jau iekļauti informācijas sistēmā. Ja iesniegtā informācija ir kļūdaina vai nepilnīga, par to paziņo personai, kura ir iesniegusi pārskatu, aicinot veikt nepieciešamos labojumus un nosakot termiņus to izpildei.