Valsts vides dienests informē sabiedrību par dienesta darbību un sniedz sabiedrībai dienesta rīcībā esošo vides informāciju, piedalās ārkārtējo situāciju pārvaldīšanā, organizē gaisa monitoringu un virszemes un pazemes ūdeņu monitoringu Eiropas Savienības fondu finansēto projektu ietvaros, kā arī organizē vēsturiski piesārņoto vietu sanāciju.