Likums “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” (26.10.2000.)

Citi normatīvie akti

Latvijai saistošie starptautiskie līgumi radiācijas drošības un kodoldrošības jomā:

Kodoldrošības un fiziskās aizsardzības konvencijas (Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras konvencijas)