1. Kāds normatīvais akts nosaka A un B atļaujas izsniegšanas kartību un C piesārņojošas darbības reģistrāciju?

Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai".

Saite uz tiesību aktu: http://likumi.lv/ta/id/222147

2. Kādu piesārņojošo darbību veikšanai nepieciešama A kategorijas atļauja?

Piesārņojošas darbības (iekārtas), kurām nepieciešama A kategorijas atļauja nosaka Likuma "Par piesārņojumu" 1.pielikums (http://likumi.lv/doc.php?id=6075#piel1).

3. Kādu piesārņojošo darbību veikšanai nepieciešama B kategorijas atļauja?

Piesārņojošas darbības (iekārtas), kurām nepieciešama B kategorijas atļauja nosaka Ministru Kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 1.pielikums (http://likumi.lv/doc.php?id=222147#piel1).

4. Kādu piesārņojošo darbību veikšanai nepieciešama reģistrācija C kategorijas piesārņojošu darbību reģistrā?

Piesārņojošas darbības (iekārtas), kas jāreģistrē C kategorijas piesārņojošu darbību reģistrā nosaka Ministru Kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 2.pielikums (http://likumi.lv/doc.php?id=222147#piel2).

Skatīt video: https://www.youtube.com/watch?v=vBKTCcooMbA

5. Kur un kā iesniegt iesniegumu piesārņojošas darbības atļaujas vai apliecinājuma saņemšanai?

6. Kur pieejami iesniegumu veidlapu paraugi?

Veidlapas pieejamas VVD tīmekļa vietnes sadaļā “Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas” 

7. Kāda ir valsts nodeva par A vai B atļaujas izsniegšanu?

Valsts nodevu par A un B atļaujas saņemšanu nosaka Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.666 "Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas nosacījumu pārskatīšanu, kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem" (http://likumi.lv/ta/id/235210).

  • Valsts nodevas apmērs par atļaujas izsniegšanu A kategorijas piesārņojošai darbībai ir 853,72 EUR
  • Valsts nodevas apmērs par atļaujas izsniegšanu B kategorijas piesārņojošai darbībai ir 362,83 EUR
  • Valsts nodevas apmērs par A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanu ir 569,15 EUR
  • Valsts nodevas apmērs par B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanu ir 249,00 EUR.

Informācija par valsts nodevu kontiem pieejama VVD tīmekļa vietnē šeit .

8. Kāda ir valsts nodeva par C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrāciju?

Par C kategorijas piesārņojošas darbības reģistāciju valsts nodeva nav paredzēta. Šis pakalpojums ir bezmaksas.

9. Kā iesniegt statistikas pārskatu?

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumiem Nr. 271 "Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām"statistikas pārskati jāiesniedz līdz 1.martam ( par iepriekšējo gadu). Informācija par to, kā noslēgt līgumu, pieejama https://www.meteo.lv/lapas/vide/parskatu-ievadisana/parskatu-ievadisana?id=1039&nid=376