Valsts budžeta ieņēmuma konti, kurus Valsts vides dienests izmanto, piemērojot dabas resursu nodokli, nodevu atļaujulicenčutehnisko noteikumu un sākotnēja ietekmes uz vidi novērtējuma saņemšanai, administratīvo sodu un aprēķinot zaudējumus.
 

Valsts nodevas un maksājumi par dabas resursu nodokli

Nosaukums: Vienotais nodokļu konts

Saņēmējs: Valsts budžets (VID)., reģistrācijas Nr. 90000010008

Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC kods TRELLV22

Konta numurs: LV33TREL1060000300000
 

Valsts nodevas un maksājumi par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu un profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju

LV56TREL1060210921700    Valsts nodeva par atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļauja

LV72TREL1060210921800    Valsts nodeva par atļauju A un B kategorijas piesārņojošai darbībai

LV76TREL1060210929100    Valsts nodeva par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu 

LV10TREL1060210929900    Valsts nodeva par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu (Valsts vides dienests)

LV73TREL1060210921200    Valsts nodeva par ūdens resursu lietošanas atļauju

LV11TREL1060210929300    Valsts nodeva par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi

LV27TREL1060210929400    Valsts nodeva par licences izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem vai darbību ar jonizējošā starojuma avotiem reģistrāciju

LV88TREL1060210921900    Valsts nodeva par licenci melno un krāsaino metāllūžņu iepirkšanai Latvijā, saskaņā ar Ministru kabineta 13.12.2011. noteikumiem Nr.960
 

Pārējās valsts nodevas

LV86TREL1060210991000    Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā (Vides un reģionālās attīstības ministrija)
 

Naudas sodi

LV11TREL1060161013100    Naudas sodi par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem

LV27TREL1060161013200    Naudas sodi par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem

LV89TREL1060001013300    Naudas sodi par vides aizsardzības prasību regulējošo tiesību aktu pārkāpumiem
 

Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām

LV33TREL1060161223000    Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)

LV91TREL1060161227000    Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par zivju resursiem nodarītiem zaudējumiem

LV06TREL1060001228000    Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par videi nodarītajiem zaudējumiem