Valsts vides dienesta darbības stratēģija 2018.-2020. gadam (turpmāk  Stratēģija) ir iestādes plānošanas dokuments, kurš ietver Valsts vides dienesta kompetencē esošo politikas plānošanas dokumentos noteiktos mērķus, un ir balstīts uz Valsts vides dienesta nolikumā noteiktajām funkcijām un uzdevumiem, nodrošinot attīstības plānošanas dokumenta pēctecīgu īstenošanu.

Stratēģija ir izstrādāta, balstoties uz MK 2015. gada 28. aprīļa instrukciju Nr.3 “Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu”.

Stratēģija pamatojas uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbības stratēģiju 2017.–2019. gadam, Vides politikas pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam, Valsts atkritumu apsaimniekošanas plānu 2013.–2020. gadam, kā arī citos iestādes kompetencē esošajos nozares politikas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un ietver mehānismus šo prioritāšu īstenošanai.

Stratēģija ietver trīs gadu vidēja termiņa mērķus. Stratēģijas īstenošanas budžets ir veidots pēc budžeta programmas principa. Budžeta programmai (apakšprogrammai) tiek noteikti rezultatīvie rādītāji. Valsts vides dienesta budžets 2018.-2020. gadam plānots vienai valsts budžeta programmai.