IAEA

Latvijas dalība Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras* (SAEA) Tehniskās sadarbības programmas nacionālajos projektos tiek īstenota, primāri balstoties uz savstarpēji apstiprinātu nacionālo sadarbības ietvardokumentu (Country Programme Framework (CPF)).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un SAEA 2019.gada 16.decembrī parakstīja Ietvardokumentu Latvijas sadarbībai ar SAEA laika posmam no 2020. līdz 2025.gadam.

Ietvardokuments ir pamats vidēja termiņa sadarbības plānošanai starp Latviju un SAEA un nosaka prioritārās jomas, kurās kodoltehnoloģiju nodošana un tehniskās sadarbības resursi tiks novirzīti valsts attīstības mērķu sasniegšanai.

Ietvardokumentā 2020. – 2025.gadam Latvijai ir noteiktas četras prioritārās jomas:

  • Radiācijas drošība un uzraudzības infrastruktūra;
  • Zināšanu attīstība un pārvaldība kodolenerģētikas jomā;
  • Cilvēku veselība;
  • Radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana un vides monitorings.

Katra SAEA Tehniskās sadarbības programmas projektu cikla ietvaros Nacionālo projektu ieceres apkopo VVD RDC un tās tiek izskatītas Radiācijas drošības padomē . Padome lemj par projektu iecerēm, kas tiek virzītas SAEA izvērtējumam. Projektuizstrādes un  īstenošanas laikā VVD RDC nodrošina to uzraudzību un sniedz konsultācijas par projektu realizāciju**.

 

* Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra ir Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības padomes paspārnē izveidota (1957.gadā) saistītā organizācija, kuras darbības galvenais mērķis ir kodolieroču neizplatīšana un kodolenerģijas drošas izmantošanas veicināšana miermīlīgiem mērķiem. Latvija SAEA pievienojās 1997.gada 10.decembrī un šobrīd ir viena no 175 dalībvalstīm (dati uz 01.01.2023.).

** Papildus informācija par Latvijas Republikas dalību SAEA Tehniskās sadarbības projektos un SAEA pasākumos: https://www.vvd.gov.lv/lv/radiacijas-drosibas-un-kodoldrosibas-joma-2