Projekta „Vides putekļu monitorings” ietvaros iegādāta un uzstādīta aparatūra un aprīkojums vides stāvokļa monitoringa vajadzībām un nepārtrauktu mērījumu veikšanai putekļu frakciju PM10 un PM2,5 koncentrācijas noteikšanai gaisā. Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē publiski pieejami reālā laika dati, kas atspoguļo PM10 un PM2,5 diennakts (sk.grafiku) un stundas (sk.tabulu) vidējas koncentrācijas mērijumu veikšanas vietās.

Šobrīd ir pieejami dati* no šādām putekļu monitoringa stacijām:

*Mērījumu rezultāti ir indikatīvie un iegūti, neievērojot visas Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumu Nr. 1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti" III nodaļā noteiktās prasības.

Gaisa kvalitātes normatīvi daļiņām PM10 un PM2,5 noteikti Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti" 3.pielikumā un 4.pielikumā.

Gaisa kvalitātes normatīvi daļiņām PM10:

Robežlieluma veids

Noteikšanas periods

Robežlielums

Dienas robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai

24 stundas

50µg/m3 (nedrīkst pārsniegt vairāk kā 35 reizes kalendāra gadā)

Gada robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai

kalendāra gads

40 µg/m3

 

Gaisa kvalitātes normatīvi daļiņām PM2,5:

Robežlieluma veids

Noteikšanas periods

Robežlielums

Gada robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai

kalendāra gads

25 µg/m3