Līdz 2020.gada 30.septembrim personai, kas pretendēs uz tiesībām kļūt par depozīta sistēmas operatoru, Valsts vides dienestā elektroniski jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums par depozīta sistēmas izveidi;
 • depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plāns;
 • finanšu nodrošinājuma dokuments atbilstoši normatīvajiem aktiem par finanšu nodrošinājumu dabas resursu nodokļa piemērošanas jomā;
 • depozīta sistēmas dalības maksas aprēķins, uzsākot depozīta sistēmas operatora darbību, kas izstrādāts saskaņā ar depozīta sistēmas nodrošināšanai nepieciešamo finanšu aplēsi;
 • to depozīta iepakotāju apliecinājumi, kuri kļūs par attiecīgā komersanta dalībnieku, ja šim komersantam tiks piešķirtas depozīta sistēmas operatora tiesības.

Ja uz depozīta sistēmas operatora statusu pieteiksies vairāki komersanti, Valsts vides dienests, atbilstoši Ministru kabineta iepriekš nolemtajam, vērtēs šādus kritērijus:

          1. kritērijs: 70% novērtējuma sastādīs vērtējums par komersanta iesniegto depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas modeli/ plānu.

          2. kritērijs: 30% - komersanta iesniegtais depozīta iepakotāju saraksts, kuri apliecina, ka kļūs par attiecīgā komersanta dalībniekiem, ja tam tiks piešķirtas depozīta sistēmas operatora tiesības, iepakojuma daļa kopējā depozīta iepakojuma apjomā.

 

Ministru kabinets ir apstiprinājis depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plāna (1. kritērija) vērtēšanas apakškritērijus, nosakot, ka Valsts vides dienests, pieņemot lēmumu par depozīta sistēmas operatoru, jāvērtē šādi aspekti:

 • izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanas vietu tīkla teritoriālais pārklājums, tai skaitā izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanas organizācija ārpus tirdzniecības vietām, efektivitāte un pieejamība galalietotājiem;
 • izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanas tehniskais risinājums, tehniskās iespējas papildināt pieņemamā iepakojuma klāstu;
 • izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma loģistikas organizēšana (piemēram, loģistikas ķēdes slodze uz kopējo transporta satiksmes plūsmu, ceļu infrastruktūru, gaisa un trokšņu piesārņojumu un citiem vides kvalitātes aspektiem);
 • pieņemtā izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma nodošanas atkārtotai lietošanai organizēšana;
 • pieņemtā izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma nodošanas pārstrādei organizēšana;
 • sabiedrības informēšanas komunikācijas pasākumi;
 • depozīta sistēmas darbības finanšu plāna izmaksu sadalījums;
 • plānotā depozīta sistēmas dalības maksa.

 

Līgums ar operatoru par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu tiks slēgts uz septiņiem gadiem, t.i. līdz 2029. gadam.