Valsts vides dienests

  • kontrolē normatīvajos aktos par dabas resursu ieguvi un izmantošanu noteikto prasību ievērošanu,
  • izdod un saskaņo atļaujas (licences) un citus administratīvos aktus dabas resursu izmantošanai.