Sabiedriskais vides inspektors ir brīvprātīgais, kurš patstāvīgi vai sadarbībā ar valsts vides inspektoru vai pašvaldības amatpersonu veic zvejas un makšķerēšanas normatīvo aktu ievērošanas kontroli bez atlīdzības.

Persona var kļūt par Valsts vides dienesta vai pašvaldības pilnvarotu personu – sabiedrisko vides inspektoru zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē.

Sabiedriskajam vides inspektoram ir šādas tiesības:

  • veikt pārbaudes kopā ar valsts vides inspektoru vai pašvaldības vides kontroles amatpersonu;
  • bez valsts vides inspektora vai pašvaldības amatpersonas klātbūtnes, veikt pārbaudes un fiksēt pārkāpumu, sastādot ziņojumu par konstatēto zvejas vai makšķerēšanas noteikumu pārkāpumu;
  • pārbaudīt ar zivju resursu ieguvi saistītās darbības, tai skaitā ūdenstilpēs un to tiešā tuvumā veikt vietas apskati, pārbaudīt dokumentus, zivju ieguves rīkus un lomu un veikt mantu apskati;
  • izcelt nelikumīgus zivju ieguves rīkus un nodot tos lēmumu pieņemšanai Valsts vides dienestam, pašvaldības policijai vai pašvaldības vides kontroles amatpersonai;
  • ūdeņos un to tiešā tuvumā pārbaudīt lomu un zvejā izmantotos rīkus.