Radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana un sistēmas novērtējums

Latvijai kā ikvienai valstij ir jānodrošina videi un iedzīvotājiem draudzīga radioaktīvo atkritumu pārvaldības sistēmas attīstība valstī. Valsts uzraudzību un kontroli radiācijas drošības un kodoldrošības jomā nodrošina Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs (VVD RDC).

Latvijā ir tikai viena radioaktīvo atkritumu glabātava, kurā var apglabāt vai ilgstoši glabāt radioaktīvos atkritumus. Radioaktīvo atkritumu glabātava “Radons” (turpmāk – glabātava „Radons”) ir izveidota 1962. gadā. Glabātava „Radons” atrodas Baldones novadā, kas ir aptuveni 35 km attālumā no Rīgas pilsētas un 5 km attālumā no Baldones pilsētas. Glabātavā „Radons” tiek apglabāti zemas un vidējas radioaktivitātes īsdzīvojošie radioaktīvie atkritumi, citi radioaktīvie atkritumi tiek glabāti ilgtermiņā.

Glabātavu “Radons” apsaimnieko valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC), kura valstī ir vienīgā iestāde, kas nodrošina radioaktīvo atkritumu pārstrādi, ilgstošu glabāšanu un apglabāšanu. LVĢMC vienlaikus apsaimnieko arī vienīgo kodoliekārtu Latvijā - Salaspils kodolreaktoru, un nodrošina tā likvidēšanu un demontāžu. Svaigā (neizmantotā) kodoldegviela tika atgriezta izcelsmes valstij Krievijas Federācijai 2005.gadā, bet lietotā kodoldegviela - 2008.gadā. Tādejādi Latvijā nav kodoldegvielas. Salaspils kodolreaktora likvidēšanas rezultātā radītie radioaktīvie atkritumi būs lielākais apjoms glabātavā “Radons”. Kopumā Latvijā katru gadu tiek radīts ļoti neliels apjoms radioaktīvo atkritumu (1-2 kubikmetri).

Lai nodrošinātu Salaspils kodolreaktora likvidēšanas gaitā radušos radioaktīvo atkritumu apglabāšanu, nepieciešams papildus tilpums glabātavā „Radons”, līdz ar to šobrīd aktuālie risināmie jautājumi ir valsts nozīmes objektu - Salaspils kodolreaktora likvidēšana un glabātavas „Radons” paplašināšana (radioaktīvo atkritumu tvertņu un ilgtermiņa glabātavas būvniecība).

Plašāka informācija par glabātavu “Radons” un Salaspils kodolreaktoru ir pieejama LVĢMC tīmekļa vietnē.  

 

Ilgtermiņa drošības novērtējums

Atbilstoši starptautiskajām prasībām un Ministru kabineta 2002. gada 19. marta noteikumu Nr. 129 “Prasības darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem” (skat. IX. sadaļu “Prasības apglabāto radioaktīvo atkritumu ilgtermiņa drošības novērtēšanai”) prasībām radioaktīvo atkritumu apglabāšanas objekta ilgtermiņa drošības novērtējumu veic gan pirms objekta izveides, gan arī jau esošajam objektam, lai pārbaudītu, vai tiek ievērotas drošības prasības, kā arī noteiktais cilvēku un vides aizsardzības līmenis. Radioaktīvo atkritumu glabātavai “Radons” ilgtermiņa drošības novērtējums ir jāveic vismaz reizi 10 gados.

Ilgtermiņa drošības novērtējumam izmantojamie starptautiskie dokumenti:

1. IAEA Safety Standards Specific Safety Guide No.SSG-23 “The Safety Case and Safety Assessment for the Disposal of Radioactive Waste”

2. IAEA Safety Standards  General Safety Guide Series No. GSG-3 “The Safety Case and Safety Assessment for the Predisposal Management of Radioactive Waste

3. IAEA Safety Standards Series Safety Guide Series No.WS-G-2.5 “Predisposal Management of Low and Intermediate Level Radioactive Waste Safety Guide

4. IAEA Safety Standards  Safety Guide Series No. WS-G-6.1 “Storage of Radioactive Waste Safety Guide