Valsts vides dienests veic ūdens resursu uzraudzību normatīvajos aktos par dabas resursu ieguvi un izmantošanu noteikto prasību ievērošanai, kā arī izdod un saskaņo atļaujas (licences) un citus administratīvos aktus ūdens resursu izmantošanai.