Valsts vides dienesta publisko datu reģistri pieejami vietnē

http://registri.vvd.gov.lv/ 

 

Šajā vietnē pieejama informācija par:

  • izsniegtajām atļaujām un licencēm;
  • zivju resursu uzraudzību;
  • ietekmes uz vidi novērtējumu;
  • gaisa kvalitātes kontroli;
  • sabiedriskajiem vides inspektoriem;
  • ziņojumiem par A kategorijas piesārņojošas darbības iekārtu pāraudes rezultātiem.

 

Dati no Valsts vides dienesta reģistriem ir pieejami tiešsaistē, bez piekļuves ierobežojumiem un bez maksas.