Saskaņā ar likumu “Par radiācijas drošību un kodoldrošību Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs (turpmāk – VVD RDC) veic valsts uzraudzību un kontroli radiācijas drošības un kodoldrošības jomā.

Pie operatoriem, kas veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem (lietošana, glabāšana, transportēšana, tehniskā apkope, u.c. darbības), VVD RDC Inspekcijas daļas inspektori regulāri veic pārbaudes - kompleksās, tematiskās vai uzraudzības pārbaudes. VVD RDC izstrādāti kritēriji veicamo pārbaužu biežumam, kas balstās uz riska izvērtējumu par iespējamo apdraudējumu no operatoru valdījumā esošo jonizējošā starojuma avotiem un ar tiem veicamajām darbībām. Kritēriji izstrādāti, balstoties uz Starptautiskās atomenerģijas aģentūras dokumentiem, kā arī ņemot vērā konkrēto situāciju un pieredzi Latvijā. Kritēriju izstrādāšanā tiek ņemta vērā arī VVD RDC kapacitāte. Nepieciešamības gadījumā pārbaužu veikšanas biežuma kritēriji tiek aktualizēti.

Pārbaužu plānošanā 2021.gadā jāņem vērā nozīmīgs apstāklis – COVID-19 pandēmijas laikā radītā situācija. Daudzās medicīnas iestādēs, kā arī pie citiem operatoriem VVD RDC inspektoriem nebūs iespējams veikt klātienes inspekcijas. Lai nodrošinātu plānoto pārbaužu veikšanu, tiks organizētas attālinātās pārbaudes (dokumentu pieprasīšana un izskatīšana, videointervijas ar darbu vadītājiem un citiem darbiniekiem u. c.). Situācijai uzlabojoties, pie operatoriem tiks veiktas klātienes pārbaudes.

Par plānotajām klātienes vai attālinātajām pārbaudēm konkrētajiem operatoriem tiek savlaicīgi paziņots (divas nedēļas pirms pārbaudes), vienlaikus netiek izslēgta arī iespēja inspektoriem veikt iepriekš nepaziņotās pārbaudes (uzraudzības pārbaudes), lai operatīvi pārliecinātos par radiācijas drošības situāciju operatora kontrolētajā zonā.

Pārbaužu laikā VVD RDC inspektori noskaidro situāciju attiecībā uz radiācijas drošības jautājumiem. Tiek veikta operatora pārstāvju (piemēram, administrācijas pārstāvju, darbu vadītāja, iesaistīto darbinieku) iztaujāšana, kā arī operatora Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programmā paredzēto pasākumu izpildes dokumentu pārbaude. Iespēju robežās inspektori pārbaudes laikā novēro operatora darbinieku rīcību, tiem veicot darbības ar jonizējošā starojuma avotiem. Nepieciešamības gadījumā VVD RDC inspektori veic mērījumus ar savām jonizējošā starojuma mērīšanas iekārtām vai lūdz veikt mērījumus operatora darbiniekiem, pārliecinoties par to rīcībā esošo mērīšanas ierīču atbilstību.

Lai operators varētu sagatavoties inspektoru pārbaudei, VVD tīmekļa vietnē ir pieejami paškontroles rīki dažādām jonizējošā starojuma avotu operatoru grupām. 2020.gada 18.decembrī paškontroles rīki ir aktualizēti.

Inspektori pārbaudes laikā uzdod jautājumus un izskata operatora uzrādītos dokumentus saskaņā ar paškontroles rīkos uzskaitītajiem punktiem, nepieciešamības gadījumā uzdodot arī papildus jautājumus situācijas noskaidrošanai. Pēc pārbaudes operatoram tiek nosūtīts pārbaudes akts. Ja konstatētas neatbilstības tiesību aktos noteiktajiem nosacījumiem, pārbaudes aktā tiek norādītas veicamās rīcības un izpildes termiņi.

2021. gadā plānotas 225 pārbaudes. Pārbaužu plānojumā pa ceturkšņiem ņemti vērā bīstamības / riska līmeņi operatoru lietotajiem jonizējošā starojuma avotiem, saskaņā ar kuriem noteikti četri prioritātes līmeņi. Vienlaikus ņemta vērā ārkārtējā situācija, kuras rezultātā daudzās medicīnas iestādēs gada pirmajā ceturksnī pārbaudes klātienē nevarēs notikt, tādejādi tās pārsvarā plānotas gada otrajā pusē.

2021.gadā plānotais pārbaužu sadalījums pa ceturkšņiem:

Prioritātes, jomas

Ceturksnis

2021. gadā

I

II

III

IV

1.prioritātes pārbaudes - pie augstākās bīstamības / riska līmeņa operatoriem

(piemēram, lineārie paātrinātāji, kodolmedicīna, medicīniskās angiogrāfijas iekārtas, datortomogrāfi, rūpnieciskā radiogrāfija, augstas un vidējas aktivitātes radioaktīvie avoti)

9

15

15

15

54

2.prioritātes pārbaudes - pie vidējās bīstamības / riska līmeņa operatoriem

(piemēram, zobārstniecības koniskā staru kūļa datortomogrāfi, veterinārmedicīna, vidējas jaudas rūpnieciskās rentgeniekārtas, rentgeniekārtu tehniskās apkopes un atbilstības pārbaužu veicēji)

21

24

25

18

88

3.prioritātes pārbaudes - pie zemas bīstamības / riska līmeņa operatoriem

(piemēram, konvencionālas medicīnas rentgendiagnostikas iekārtas, zobārstniecības intraorālās rentgeniekārtas, bagāžas kontroles rentgeniekārtas, iekārtas rūpniecībā un zinātnē (mazas aktivitātes radioaktīvie avoti, mazas jaudas rentgeniekārtas))

22

17

17

7

63

4.prioritātes pārbaudes – pie operatoriem, kuri veic tāda veida darbības, kuras var izraisīt radioaktīvu vielu koncentrēšanos, jonizējošam starojumam pārsniedzot dabisko fonu

(piemēram, koksnes kurināmā ievedēji, koksnes sadedzināšanas kurtuves, dabiskas izcelsmes radioaktīvu materiālu apstrāde)

3

 

 

17

20

Kopā:

55

56

57

57

225