Valsts budžeta ieņēmuma konti, kurus Valsts vides dienests izmanto, piemērojot dabas resursu nodokli, nodevu atļaujulicenčutehnisko noteikumu un sākotnēja ietekmes uz vidi novērtējuma saņemšanai, administratīvo sodu un aprēķinot zaudējumus.
 

Uzmanību! Administratīvo sodu iespējams pārbaudīt un samaksāt arī portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu „Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa”. Naudas sodu apmaksa ar e-pakalpojuma starpniecību izslēdz neprecīzas informācijas norādīšanu maksājuma uzdevuma mērķī, kā rezultātā maksājums var netikt identificēts vai pievienots novēloti.

 

Valsts nodevas un maksājumi par dabas resursu nodokli

Nosaukums: Vienotais nodokļu konts

Saņēmējs: Valsts budžets (VID)., reģistrācijas Nr. 90000010008

Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC kods TRELLV22

Konta numurs: LV33TREL1060000300000
 

Valsts nodevas un maksājumi par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu un profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju

 • LV56TREL1060210921700   - Valsts nodeva par atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļauja
 • LV72TREL1060210921800   - Valsts nodeva par atļauju A un B kategorijas piesārņojošai darbībai
 • LV76TREL1060210929100  - Valsts nodeva par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu 
 • LV10TREL1060210929900  - Valsts nodeva par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu (Valsts vides dienests)
 • LV73TREL1060210921200   - Valsts nodeva par ūdens resursu lietošanas atļauju
 • LV11TREL1060210929300   - Valsts nodeva par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi
 • LV27TREL1060210929400   - Valsts nodeva par licences izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem vai darbību ar jonizējošā starojuma avotiem reģistrāciju

Pārējās valsts nodevas

 • LV86TREL1060210991000  - Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā (Vides un reģionālās attīstības ministrija)
   

Naudas sodi

 • LV11TREL1060161013100  - Naudas sodi par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem
 • LV27TREL1060161013200  - Naudas sodi par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem
 • LV89TREL1060001013300  - Naudas sodi par vides aizsardzības prasību regulējošo tiesību aktu pārkāpumiem
   

Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām

 • LV88TREL816032308900B - Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskās izmantošanas (makšķerēšanas kartes);
 • LV39TREL816032309000B - Ieņēmumi no konfiscēto zvejas rīku, zvejas līdzekļu un zivju realizācijas;
 • LV87TREL816032309100B - Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences);
 • LV28TREL821050722600B  - Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par zivju resursiem nodarītiem zaudējumiem;
 • LV76TREL821050722700B - Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par videi nodarītajiem zaudējumiem.