Ministru kabineta 2021.gada 28.janvāra noteikumi Nr.65 Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi” kā priekšnosacījumu licences vai reģistrācijas apliecības saņemšanai jonizējošā starojuma avotu lietošanai nosaka eksperta atzinuma un saskaņota telpas plāna iesniegšanu.

Saskaņā ar noteikumu 16. punktu iesniedzējs jonizējošā starojuma avota izvietojuma montāžas plānu saskaņo ar sertificētu radiācijas drošības ekspertu vai medicīnas fizikas ekspertu, kā arī saņem sertificēta radiācijas drošības eksperta vai medicīnas fizikas eksperta atzinumu par to, ka telpas, ēkas vai teritorijas ekspluatācijas apstākļi atbilst jonizējošā starojuma avota ražotāja nosacījumiem, lai veiktu paredzētās darbības, un plānotās darbības ar jonizējošā starojuma avotu ir pamatotas un nerada tiešus draudus darbiniekiem, iedzīvotājiem un videi.

Jaunajos Ministru kabineta 2021. gada 29.jūnija noteikumos Nr.433 “Radiācijas drošības ekspertu un medicīnas fizikas ekspertu noteikumi”, kas stājas spēkā 2021.gada 1.jūlijā, noteikts eksperta atzinuma saturs, kā arī ekspertu pienākumi (tajā skaitā, konsultāciju sniegšana jonizējošā starojuma avotu lietotājiem).

Savukārt Ministru kabineta noteikumi Nr. 1284 "Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība" nosaka jonizējošā starojuma avotu darba vietas monitoringa veikšanas kārtību.

Noteikumu 18. punktā noteikts, cik bieži jāveic darba vietas monitorings radioaktīvo vielu nesaturošiem jonizējošā starojuma avotiem (rentgeniekārtām), kuri tiek lietoti noteiktā telpā atbilstoši telpas plānam. Atbilstoši noteikumu 19. punktam šo monitoringu var veikt:

 • akreditēta inspicēšanas institūcija;
 • akreditēta laboratorija;
 • radiācijas drošības un kodoldrošības eksperts, radiācijas drošības eksperts, medicīnas fizikas eksperts;
 • vai darbu vadītājs, ja izpildītas noteikumu 19.6. apakšpunktos noteiktās prasības.

Noteikumu 20. punktā noteikts, cik bieži jāveic darba vietas monitorings radioaktīvo vielu saturošiem jonizējošā starojuma avotiem vai radioaktīvo vielu nesaturošiem jonizējošā starojuma avotiem (rentgeniekārtām), kuri tiek lietoti dažādās telpās bez noteikta telpas plāna, ārpus ēkām vai uzņēmuma teritorijas. Atbilstoši noteikumu 22. punktam šo monitoringu var veikt:

 • akreditēta inspicēšanas institūcija;
 • akreditēta laboratorija;
 • radiācijas drošības un kodoldrošības eksperts, radiācijas drošības eksperts, medicīnas fizikas eksperts;
 • medicīnas fiziķis;
 • vai darbu vadītājs, ja izpildītas noteikumu 22.7. apakšpunktos noteiktās prasības.

Ministru kabineta 2014. gada 19.augusta noteikumi Nr.482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” nosaka papildus pienākumus medicīnas fizikas ekspertam, kā arī medicīnas fizikas ekspertu nepieciešamās slodzes ārstniecības iestādēs.

Jaunie Ministru kabineta 2021. gada 29.jūnija noteikumi Nr.433 “Radiācijas drošības ekspertu un medicīnas fizikas ekspertu noteikumi”, kas stājas spēkā 2021. gada 1.jūlijā, nosaka radiācijas drošības ekspertu un medicīnas fizikas ekspertu sertificēšanas kārtību.

Radiācijas drošības eksperts ir persona, kurai ir nepieciešamās zināšanas, apmācības un pieredze, lai sniegtu konsultācijas par aizsardzību pret jonizējošo starojumu ar mērķi nodrošināt cilvēku efektīvu aizsardzību, un kura saņēmusi Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra (turpmāk – VVD RDC) izsniegtu sertifikātu.

Medicīnas fizikas eksperts ir persona, kurai ir nepieciešamās zināšanas, apmācības un pieredze, lai sniegtu konsultācijas ar radiācijas fiziku saistītos jautājumos medicīniskās apstarošanas jomā, un kura saņēmusi VVD RDC izsniegtu sertifikātu.

Ekspertu sertificēšanu veic VVD RDC, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar nozares institūcijām, profesionālajām asociācijām, biedrībām, nodibinājumiem, izglītības vai zinātniskajām iestādēm.

Aicinām pievērst uzmanību jaunajos noteikumos Nr.433 noteiktajām minimālajām izglītības līmeņa un pieredzes prasībām, kā arī aktualizētajiem sertifikācijas virzieniem (jonizējošā starojuma avotu grupām) un jomām (darbībām ar jonizējošā starojuma avotu grupām)!

 

Kas jāņem vērā iesnieguma sagatavošanā vai eksperta statusa pagarināšanā?

Atbilstoši noteikumiem Nr.433 iesniegumā sertifikāta saņemšanai jānorāda pretendenta:

 • vārds un uzvārds;
 • personas kods;
 • kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese);
 • līdzšinējās profesionālās pieredzes apraksts darbību ar jonizējošā starojuma avotiem veikšanā vai vadīšanā attiecībā uz katru sertifikācijas virzienu un jomu, kurā pretendents vēlas saņemt sertifikātu.

Iesniegumam jāpievieno:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • profesionālās darba pieredzes apraksts par darbību ar jonizējošā starojuma avotiem izpildi un vadīšanu, kurā pamatots katrs izvēlētais sertifikācijas virziens un joma;
 • profesionālo kvalifikāciju un apmācības apliecinošu dokumentu kopijas;
 • saraksts ar pretendenta izstrādātajiem dokumentiem, piemēram, radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programmām, jonizējošā starojuma avotu demontāžas un likvidēšanas plāniem vai citiem plāniem un programmām radiācijas drošības un kodoldrošības jomā, piemēram, vides monitoringa programmām un plāniem sagatavotībai radiācijas avārijām un rīcībai radiācijas avāriju gadījumā

Darba pieredzes aprakstā lūdzam aprakstīt un pamatot katru izvēlēto sertifikācijas virzienu un jomu, norādot arī informāciju par jonizējošā starojuma avotiem, ar kuriem veiktas darbības – piemēram, radionuklīdu, tā kopējās radioaktivitātes vērtību, rentgeniekārtas veidu, tās pamatparametrus u.c.

Lai pagarinātu sertifikāta darbības termiņu, eksperts vismaz divus mēnešus pirms sertifikāta darbības termiņa beigām iesniedz VVD RDC attiecīgu iesniegumu. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina sertifikāta darbības termiņa laikā veikto profesionālo darbību un pasākumus (piemēram, apmācības) eksperta profesionālās kvalifikācijas saglabāšanai.

 

VVD RDC izveidotās ieteicamās iesnieguma veidlapas eksperta statusa saņemšanai

Izvēlētā veidlapa jāaizpilda un aizpildītais oriģināls jāiesniedz Radiācijas drošības centrā. Var pildīt un iesniegt vairākas veidlapas, ja nepieciešams saņemt eksperta statusu, piemēram, gan medicīniskajā apstarošanā, gan nemedicīniskajā apstarošanā.

Ievērojot 01.07.2021. aktualizēto iesnieguma veidlapu, lūdzam ņemt vērā skaidrojumu par sertifikātiem, kas izsniegti līdz 01.07.2021. Skaidrojumu skatīt iesnieguma veidlapā.