Ietekmes uz vidi novērtējums ir procedūra, kas sekmē pamatota un izsvērta lēmuma pieņemšanu par dažādu projektu, plānu vai programmu realizācijas iespējām. Tās laikā tiek novērtēta paredzētās darbības vai plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamā ietekme uz vidi un izstrādāti priekšlikumi nelabvēlīgas ietekmes novēršanai vai samazināšanai.

Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra veicama likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteiktajā kārtībā. Saite uz tiesību aktu: http://likumi.lv/ta/id/51522.

Ja plānots uzsākt jaunu saimniecisko darbību vai arī veikt būtiskas izmaiņas esošajā saimnieciskajā darbībā, tiek piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. Tas ir sistemātisks process, kura laikā paredzētās darbības iespējamā ietekme uz vidi tiek vērtēta vairākos soļos. Procedūras galvenie soļi ir:

  1. paredzētās darbības sākotnējais izvērtējums;
  2. sākotnējā sabiedriskā apspriešana;
  3. programmas izstrādāšana;
  4. ziņojuma par ietekmes novērtējumu sagatavošana;
  5. ziņojuma sabiedriskā apspriešana;
  6. atzinuma par ziņojumu sagatavošana un paredzētās darbības akcepts.

Ietekmes uz vidi novērtējums tiek piemērots tikai tad, ja paredzētajai darbībai iespējama būtiska ietekme uz vidi. Gadījumā, ja paredzētā darbība var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), bet tās īstenošanai nav jāveic ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, tiek veikts ietekmes uz teritoriju novērtējums saskaņā ar īpašu procedūru. Ja paredzētajai darbībai nav paredzama būtiska ietekme uz vidi, Valsts vides dienesta attiecīgā reģionālā vides pārvalde izsniedz tehniskos noteikumus, kas nosaka konkrētajai darbībai piemērojamās vides aizsardzības prasības.

Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra noteikti jāveic visām darbībām, kas saistītas ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. pielikumā minētajiem objektiem vai ietvertas starptautiskajos līgumos. Pārējos gadījumos Vides pārraudzības valsts birojs pieņem lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu vai nepiemērošanu konkrētai darbībai pēc paredzētās darbības ietekmes sākotnējā izvērtējuma. Lai noskaidrotu jautājumu par procedūras piemērošanu, projekta attīstītājam ir jāvēršas Valsts vides dienestā vai Valsts vides dienesta attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē ar rakstisku iesniegumu. Minētās valsts institūcijas veiks projekta sākotnējo izvērtējumu un nosūtīs materiālus Vides pārraudzības valsts birojam lēmuma pieņemšanai.

Saite uz Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”: http://likumi.lv/doc.php?id=51522#piel1.

Darbības, kurām nepieciešams sākotnējais izvērtējums minētas Likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 2.pielikumā (http://likumi.lv/doc.php?id=51522#piel2).

Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosāka Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumi Nr.689 "Noteikumi par valsts nodevu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu" (http://likumi.lv/ta/id/164592).

Tehniskajos noteikumos noteiktas vides aizsardzības prasības paredzētajai darbībai tās norises vietā. Prasības ir saistošas personai, kas veic darbību.

Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumi Nr.30 "Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai" (http://likumi.lv/ta/id/271841).

Tehniskie noteikumi ir nepieciešami darbībām, kurām pēc sākotnējā izvērtējuma veikšanas nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu", vai Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumu Nr.30 pielikumā minētajām darbībām.

Par tehnisko noteikumu sagatavošanu noteikta valsts nodeva 50 EUR (Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.786 „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumos Nr. 30 "Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai””). Valsts nodevu maksā paredzētās darbības ierosinātājs pirms attiecīgo tehnisko noteikumu sagatavošanas, izmantojot bezskaidras naudas norēķinu (ar pārskaitījumu).

Valsts nodevu par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu ieskaita valsts pamatbudžetā. Konts LV10TREL1060210929900. Maksājuma uzdevumā norādot – valsts nodeva par tehnisko noteikumu sagatavošanu Valsts vides dienestā, norādot konkrētā objekta adresi.

Valsts nodeva nav jāmaksā, ja paredzētajai darbībai nepieciešams atzinums, kurā noteikts, ka tehniskie noteikumi darbībai nav nepieciešami.

Iesniegumi tehnisko noteikumu saņemšanai un SIVI iesniedzami VVD reģionālajā vides pārvaldē. Reģionālās vides pārvaldes kontaktinformāciju var atrast VVD tīmekļa vietnē (http://www.vvd.gov.lv/strukturvienibas/centralas-strukturvienibas/centralas-struktuvienibas-darbinieku-kontakti/?id=1).

Iesniegumu var iesniegt arī elektroniski, reģistrējoties VVD informācijas sistēmā „TULPE” (http://www.vvd.gov.lv/e-pakalpojumi/).

VVD tīmekļa vietnes sadaļā “Pakalpojumi un veidlapas” (http://www.vvd.gov.lv/pakalpojumi-un-veidlapas/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/) ir pieejamas šādas veidlapas:

  • ieteicamas iesnieguma veidlapas tehnisko noteikumu saņemšanai;
  • ieteicamā iesnieguma veidlapa ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam;
  • iesniegums izziņas saņemšanai par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību.