Foto

Laika posmā no 2016.gada rudens līdz 2017.gada rudenim Valsts vides dienesta (turpmāk - VVD) Radiācijas drošības centrs (turpmāk - RDC) organizēja radona gāzes koncentrācijas novērtējumu darba vietās un publiskajās ēkās projekta “Radona gāzes mērījumi Latvijas darba vietās un publiskajās ēkās 2016./2017.gadā” (turpmāk – projekts) ietvaros. Projekta ietvaros bezmaksas pasīvie radona gāzes detektori tika izvietoti iepriekš izvēlētajos uzņēmumos/iestādēs – pirmskolas izglītības iestādēs, skolās un dažādās darba vietās (t.sk. slimnīcās, muzejos, kafejnīcās, ražošanas un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumos) 1.stāva un pagrabstāva telpās, kurās ikdienā visbiežāk uzturas darbinieki un iedzīvotāji, lai novērtētu radona gāzes kopējo situāciju valstī.

Novērtējumam nepieciešamo detektoru iegāde un mērījumu nolasīšanas pakalpojums tika segts no Starptautiskās atomenerģijas aģentūras Tehniskās sadarbības programmas nacionālā projekta finansējuma. Pārējās aktivitātes tika īstenotas VVD pamatbudžeta ietvaros, atsevišķi neparedzot līdzekļus vai cilvēkresursus.

Radona gāzes detektoru izvietošana, noņemšana un rezultātu nolasīšanas organizēšana

Iespējamo mērījumu vietu apzināšanu 2016.gada septembrī un oktobrī veica Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts (turpmāk – RSU DDVVI) sadarbībā ar VVD RDC un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Informācija par iespēju pieteikties monitoringa veikšanai tika izplatīta ar mēdiju, profesionālo asociāciju un organizāciju starpniecību, kā arī izvietojot informāciju radona novērtējuma veikšanā iesaistīto institūciju mājaslapās.

Katrā ēkā detektoru izvietošanu klātienē veica VVD RDC inspektori, saskaņojot to ar organizācijas nozīmēto kontaktpersonu, izvērtējot telpas pielietojumu un vēdināšanas nosacījumus. Par katru ēku papildus tika aizpildīta aptaujas anketa par ēku, telpām, to vēdināšanas paradumiem un tajās nodarbinātājiem darbiniekiem. 

Kopumā projekta ietvaros tika izvietoti 955 detektori 197 uzņēmumu/iestāžu 243 ēkās.

Mērījumu veikšanas periods novērtējumā iesaistītajās ēkās bija 4-7 mēneši. Katrā ēkā detektori tika izvietoti 2-8 telpās. Vidējais izvietoto detektoru skaits vienā projektā iesaistīto uzņēmumu/iestāžu ēkā bija 4 detektori. 

Detektoru noņemšana tika organizēta laika periodā no 2017.gada maijam līdz jūlijam. Kopumā mērījumu veikšanas laikā tika pazaudēti tikai 13 detektori jeb mazāk kā 2% no izvietotajiem.


Mērījumu veikšanai tika izmantoti ilgtermiņa radona gāzes alfa treku detektori RadTrak2. Šādi detektori tika izmantoti arī veicot radona gāzes novērtējumu Latvijas mājsaimniecībās.

foto

Noņemtie detektori mērījumu nolasīšanai tika nosūtīti uz Zviedriju, kur tos analizēja Radonova Laboratories AB akreditētajā laboratorijā saskaņā ar ISO 11665-4 standartu “Measurement of radioactivity in the enevironment Air: radon-222”.

Radona mērījumu rezultāti darba vietās un publiskajās ēkās

Darba vietu un publisko ēku radona koncentrācijas novērtējuma analīzē tika izmantoti mērījumu rezultāti no 941 detektoriem. Vidējais radona gāzes koncentrācijas līmenis pētījumā iesaistītajās organizāciju ēkās bija 71 Bq/m3:

  • vidējā koncentrācija 75 darba vietu ēkās – 47 Bq/m3;
  • vidējā koncentrācija 97 skolu (vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs) ēkās – 90 Bq/m3;
  • vidējā koncentrācija 71 pirmskolas izglītības iestāžu ēkās – 67 Bq/m3.

No novērtējuma laikā izvietotajiem detektoriem, tikai 5% no novērtējumā apsekotajām telpām tika konstatēta radona gāzes koncentrācijas virs 200 Bq/m3. Kopumā paaugstināta koncentrācija konstatēta 33 pētījumā iesaistītajās ēkās. 

foto

Atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 9.aprīļa noteikumiem Nr.149 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.149) ir noteikti sekojoši limiti radona gāzes īpatnējai radioaktivitātei:

  1. ja koncentrācija ēkās ir lielāka par 200 Bq/m3 gadā, ir jāveic izvērtējums, vai nepieciešami aizsardzības pasākumi radona ietekmes samazināšanai. Ja tiek konstatēts, ka līmenis ēkā ir lielāks par 600 Bq/m3 vidēji gadā, tad nekavējoties jāveic aizsardzības pasākumi;
  2. ja darba vietās radona vidējā īpatnējā radioaktivitāte ir lielāka par 400 Bq/m3 gadā, darba devējs nodrošina aizsardzības pasākumus.

Telpās, kur radona līmenis ir virs 200 Bq/m3, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.149 ir jāveic izvērtējums, vai nepieciešami aizsardzības pasākumi radona ietekmes samazināšanai. Izvērtējumā var piesaistīt iestādes/uzņēmuma darba aizsardzības speciālistu. Sākotnēji nodrošinot telpas regulāru vēdināšanu. Gadījumā, ja vēdināšana kādu pamatotu iemeslu dēļ nav iespējama, jālemj par citu radona koncentrācijas samazināšanas pasākumu veikšanu. Alternatīva šiem pasākumiem - ierobežot laiku, ko šajā telpā atļauts uzturēties, jo radona ietekme proporcionāli atkarīga no telpā pavadītā laika. Vienlaikus, ņemot vērā, ka radona gāzes mērījumi tika veikti tikai dažās ēkas telpās, iestāžu/uzņēmumu pārstāvjiem ir jāpārdomā vēdināšanas un citu aizsardzības pasākumu nepieciešamība arī pārējās telpās.

Pēc VVD RDC rīcībā esošajiem datiem paaugstināta radona koncentrācija ir vērojama:

  • izglītības iestāžu garderobju telpas, kurām nav logu un mehāniskās vēdināšanas;
  • palīgtelpās, kurās uzturas īslaicīgi un ikdienā netiek vēdinātas;
  • bibliotēkas telpās, kas tiek reti vēdinātas;
  • ēkās, kurās veikta siltināšana, samazinot dabīgo gaisa apmaiņu;
  • ēkās, kuras siltinātas, izmantojot ogļu izdedžus.

Radons ir dabiskas izcelsmes jonizējošā starojuma avots, kas veidojas neatkarīgi no cilvēka darbības. Paaugstinātu radona koncentrāciju telpā var izraisīt dažādi faktori: ēkas ģeoloģiskais pamats, ēkai izmantotie būvmateriāli, pietiekama telpu nevēdināšana (vai nepietiekama telpas gaisa apmaiņa ar apkārtējo vidi). Radona koncentrāciju var samazināt, likvidējot plaisas ēkas konstrukcijā, kā arī veicot papildus ēkas sienu un grīdas hermetizāciju un ventilāciju. Papildus tam iespējams pastiprināt ventilāciju zem telpas grīdas, izveidot radona nosēdtilpnes un pozitīvā spiediena sistēmu. Tomēr visvienkāršākais un efektīvākais radona koncentrācijas samazināšanas veids ir regulāra telpas vēdināšana, ja tas ir iespējams, tādejādi samazinot gaisa fizikālo, ķīmisko un bioloģisko faktoru iedarbības pakāpi uz cilvēku iekštelpās. Gadījumos, kad nodarbinātie telpās darbu veic epizodiski un ventilācija nestrādā visu laiku, tā noteikti jāieslēdz pirms darba uzsākšanas šajās telpās, un darbu drīkst sākt tikai pēc telpas izvēdināšanas. Alternatīva šiem pasākumiem - ierobežot laiku, ko šajā telpā atļauts uzturēties, jo radona ietekme proporcionāli atkarīga no telpā pavadītā laika. 

VVD RDC turpmākās aktivitātes radona novērtējumā

VVD RDC tuvākajā laikā nav plānojis atkārtoti nodrošināt iespēju veikt bezmaksas mērījumus darba vietās un publiskās ēkās. 

Neskaidrību gadījumā par mērījumu rezultātiem novērtējumā piedalījušos darba vietu un publisko ēku pārstāvji tiek aicināti sazināties par tālruni 67084207 vai e-pastu: radons@vvd.gov.lv

foto